Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

NEW STAR: Κινηματογραφικό Φεστιβάλ προς τιμή των 102 χρόνων της Οχτωβριανής Επανάστασης

Η NEW STAR τιμώ­ντας τη μεγά­λη Οχτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 102 χρό­νων από τη νίκη της διορ­γα­νώ­νει κινη­μα­το­γρα­φι­κό Φεστι­βάλ από Κυρια­κή 3 έως Πέμ­πτη 7 Νοέμ­βρη.

Στον ιστο­ρι­κό κινη­μα­το­γρά­φο «Studio new star art cinema» (Σπάρ­της και Σταυ­ρο­πού­λου 33 πλα­τεία Αμε­ρι­κής) θα προ­βλη­θούν 50 ται­νί­ες και ντο­κι­μα­ντέρ για τον Κόκ­κι­νο Οκτώ­βρη. Επί­σης θα προ­βλη­θούν και 5 μικρού μήκους σπά­νια ντο­κου­μέ­ντα ανά­με­σα στις ται­νί­ες σε πρώ­τη προ­βο­λή στην Ελλάδα.

✔️  Οι προ­βο­λές θα πραγ­μα­το­ποιού­νται καθη­με­ρι­νά από 12.00 έως 24.00, με εισι­τή­ριο 3 ευρώ η ται­νία — ημε­ρή­σιο 10 ευρώ 📞 2108220008–8640054

ℹ️  Το πρό­γραμ­μα προβολών:

Κυρια­κή 3 Νοέμβρη

 • 12.00 «Η Νιό­τη του Μαξίμ»
 • 13.30 «Ο Βου­λευ­τής της Βαλτικής»(1937) των Ιωσήφ Χάι­φιτς και Αλε­ξά­ντρ Ζάρχι
 • 15.00 «Σόρς το ξεσή­κω­μα ενός λαού», του Αλε­ξά­ντρ Ντοβζένκο
 • 17.00 «Στις έξι του Ιού­λη» του Γιού­λι Κάρασικ
 • 18.45 «Η Επί­τρο­πος» του Αλε­ξά­ντρ Ασκόλντοφ
 • 20.30 «O Έβδο­μος Σύντρο­φος» των Αλε­ξέι Γκέρ­μαν και Γκρι­γκό­ρι Αρόνοφ
 • 22.00 «Εμπρός, Σόβιετ» του Τζί­γκα Βερτώφ,
 • 23.00 «Θύελ­λα στην Ασία» του Βσέ­βο­λοντ Πουντόβκιν

 

Δευ­τέ­ρα 4 Νοέμβρη

 • 12.00 «Παι­δα­γω­γι­κό Ποί­η­μα» (1931) των Aleksei Maslyukov και Mechislava Mayevskaya
 • 14.00 «Ο Κύριος Γου­έστ στη χώρα των Μπολ­σε­βί­κων» (1924) του Λέβ Κούλεσοβ
 • 15.30 «Ο 41ος» (1927) του Yakov Protazanov
 • 16.30 «Το 1/6 της γης» του Τζί­γκα Βερτώφ,
 • 17.30 «Β.Ι. Λένιν» του Α. Ζενιάκιν,
 • 18.00 «Οκτώ­βρης» του Σερ­γκέι Αιζενστάιν,
 • 19.30 «Ο Λένιν τον Οκτώ­βρη» των Μιχα­ήλ Ρομ — Ντι­μι­τρι Βασιλιεφ,
 • 21.15 «Το δύσκο­λο πόστο του Επα­να­στά­τη» του Ι. Βεσσαράμποβ,
 • 22,00 «Komcomol — ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ» του Γιό­ρις Ιβενς,
 • 23.00 «Τσα­πά­γιεφ» των Γκέ­ορ­γκι Βασί­λιεφ — Σερ­γκέι Βασίλιεφ,

 

Τρί­τη 5 Νοέμβρη

 • 12.00 «Ο Ήρε­μος Ντόν» (1930) των Ivan Pravov, Olga Preobrazhenskaya, Mikhail Provor
 • 13.30 «ΟΙ Δεκα­τρί­ες» (1936) του Μιχα­ήλ ίλιτς Ρομ
 • 15.00 «Ο Λένιν και ο χρό­νος» του Λ Κρίστη,
 • 16.00 «Η Επι­στρο­φή του Μαξίμ» των Γκρι­γκό­ρι Κόζιν­τσεφ και Λεο­νίντ Τράουμπεργκ,
 • 17.30 «Τρία τρα­γού­δια για τον Λένιν» του Τζί­γκα Βερτόφ
 • 18.30 «Απερ­γία» του Σερ­γκέι Αιζενστάιν,
 • 20.30 «Μιρα­μπό» (1930) του Arnold Kordyum. Οι «Reeds n’ Bridge» (AccBass Duet), Δημή­τρης Κού­στας (ακορ­ντε­όν) και Λου­κάς Γιαννακίτσας(κοντραμπάσο) δια­δρούν ηχη­τι­κά αυτο­σχε­διά­ζο­ντας, δημιουρ­γώ­ντας τη δική τους ηχητική/μουσική επένδυση.
 • 22.00 «Ο ενδέ­κα­τος χρό­νος» του Τζί­γκα Βέρτοφ,
 • 23.00 «Ο πρώ­τος δάσκα­λος» του Αντρέι Μιχαλ­κώφ Κοντσαλόφσκι,

 

Τετάρ­τη 6 Νοέμβρη

 • 12.00 «Γενι­κή Γραμ­μή» (1929 ) του Σερ­γκέι Αιζενστάιν,
 • 14.00 «Βλα­ντί­μη­ρος Ίλιτς Λένιν» των Β.Μπελιάεφ — Μ.Σλαβίνσκαϊα,
 • 15.00 «Ο Λένιν ζει» του Μ Ρομμ,
 • 15.30 «Σελί­δες μιας Μεγα­λειώ­δους Ζωής» του Σ Πουμπιάνσκαια,
 • 16.00 «Η Διπλω­μα­τι­κή Βαλίτσα»(1927) του Αλε­ξά­ντρ Ντοβζένκο
 • 17.00 «Σβε­νι­γκό­ρα», του Αλε­ξά­ντρ Ντοβζένκο
 • 18.30 «Αρσε­νάλ, το οπλο­στά­σιο» (1929) του Αλε­ξά­ντρ Ντοβζένκο
 • 20.00 «Η γη», του Αλε­ξά­ντρ Ντοβζένκο
 • 21,30 «Η μάνα», του Βσέ­βο­λοντ Πουντόβκιν
 • 23.00 «Ο δρό­μος προς τη ζωή», του Νικο­λάι Έκκ

 

Πέμ­πτη 7 Νοέμβρη

 • 12.00 «Το τέλος της Αγ Πετρού­πο­λης» του Βσέ­βο­λοντ Πουντόβκιν,
 • 13.30 «Η πτώ­ση της Δυνα­στεί­ας Ρομα­νώφ» της ΕΣΘΗΡ ΣΟΥΜΠ,
 • 15.00 «Οι γυναί­κες της Ριζάν» των Ivan Pravov και Olga Preobrazhenskaya
 • 16.30 «Θωρη­κτό Ποτέμ­κιν» του Σερ­γκέι Αιζενστάιν,
 • 18.00 «Ο Λένιν στα 1918» των Μιχα­ήλ Ρομ — Ντι­μι­τρι Βασιλιεφ,
 • 20,00 «Ευτυ­χία» του Αλε­ξά­ντρ Μεντ­βε­ντι­κν. Οι Τηλέ­μα­χος Μού­σας (κιθά­ρα — μου­σι­κό πριό­νι – Theremin) και Γιώρ­γος Κοντρα­φού­ρης (πιά­νο) δια­δρούν ηχη­τι­κά αυτο­σχε­διά­ζο­ντας, δημιουρ­γώ­ντας τη δική τους ηχητική/μουσική επένδυση.
 • 22.00 «Η Κυρία και ο αλή­της» των Vladimir Mayakovsky, Yevgeni Slavinsky
 • 22.45 «Ο Μαξίμ στην Εξου­σία» των Γκρι­γκό­ρι Κόζιν­τσεφ και Λεο­νίντ Τράουμπεργκ

NEW STAR Κινηματογραφικό Φεστιβάλ προς τιμή των 102 χρόνων της Οχτωβριανής Επανάστασης Lenin

Μας λένε οι εχτροί μας:
Τελεί­ω­σε ο αγώ­νας.
Μα λέμε εμείς:
Τώρα άρχι­σε.
Μας λένε οι εχτροί μας:
Την αλή­θεια την απαρνήθηκαν.
Μα λένε εμείς:
Την ξέρου­με ακό­μα.
Μας λένε οι εχτροί μας:
Και γνω­στή ακό­μα να γίνει αλήθεια…
δεν μπο­ρεί άλλο πια να διαδoθεί.
Μα είμα­στε εμείς,
αυτοί που τη διαδίδουν.

«Για μας ο κινη­μα­το­γρά­φος είναι η σημα­ντι­κό­τε­ρη από όλες τις τέχνες»  (Β.Ι. Λένιν)

 

NEW STAR Κινηματογραφικό Φεστιβάλ προς τιμή των 102 χρόνων της Οχτωβριανής Επανάστασης

🔻🔻

ℹ️   Link με poster και φωτογραφίες

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο