Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

New York Times: Στέλεχος του Facebook ήταν υπό παρακολούθηση στην Ελλάδα

Υπό παρα­κο­λού­θη­ση από την ΕΥΠ και από το Predator ήταν επί ένα χρό­νο στην Ελλά­δα η Αρτε­μις Σίφορντ που ήταν δια­χει­ρι­στής εμπι­στο­σύ­νης και ασφά­λειας έως το 2022 στον όμι­λο Meta, στον οποίο ανή­κει το Facebook.

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα των New York Times «ένας υπή­κο­ος ΗΠΑ και Ελλά­δας που εργα­ζό­ταν στην ομά­δα ασφά­λειας και εμπι­στο­σύ­νης του Meta ενώ βρι­σκό­ταν στην Ελλά­δα, υπο­βλή­θη­κε σε παρα­κο­λού­θη­ση ενός έτους από την ελλη­νι­κή Εθνι­κή Υπη­ρε­σία Πλη­ρο­φο­ριών και χακα­ρί­στη­κε με ένα ισχυ­ρό εργα­λείο κυβερ­νο­κα­τα­σκο­πεί­ας, σύμ­φω­να με έγγρα­φα που έλα­βαν οι New York Times και αξιω­μα­τού­χων με γνώ­ση της υπόθεσης».

Το δημο­σί­ευ­μα ανα­φέ­ρει ακό­μα πως «η απο­κά­λυ­ψη είναι η πρώ­τη γνω­στή περί­πτω­ση Αμε­ρι­κα­νού πολί­τη που στο­χο­ποιεί­ται σε χώρα της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης από την προηγ­μέ­νη τεχνο­λο­γία κατα­σκο­πεί­ας, η χρή­ση της οποί­ας έχει γίνει αντι­κεί­με­νο διευ­ρυ­νό­με­νου σκαν­δά­λου στην Ελλάδα».

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο