Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νίκη της Κούβας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ — 191 χώρες υπέρ της άρσης του εμπάργκο

Άλλη μια διπλω­μα­τι­κή νίκη πέτυ­χε η Κού­βα καθώς- για πολ­λο­στή φορά- η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των κρα­τών στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ τάχθη­καν υπέρ της άρσης του απο­κλει­σμού (εμπάρ­γκο) που έχουν επι­βάλ­λει στο νησί οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες. Μονα­δι­κή παρα­φω­νία στην ψηφο­φο­ρία απο­τέ­λε­σαν οι ΗΠΑ και το Ισρα­ήλ που, κατά πάγια τακτι­κή τους, ψήφι­σαν ενά­ντια στην άρση. 

Μια σει­ρά αντι­προ­σω­πειών από διά­φο­ρα κρά­τη ζήτη­σαν την άρση του βάρ­βα­ρου οικο­νο­μι­κού απο­κλει­σμού, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας τον θετι­κό ρόλο της Κού­βας στη διε­θνή κοι­νό­τη­τα, τον σεβα­σμό των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των που έχει επι­δεί­ξει η κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, αλλά και τις μεγά­λες προ­ό­δους που έχουν συντε­λε­στεί σε κοι­νω­νι­κό επί­πε­δο στη χώρα. Ταυ­τό­χρο­να, κορυ­φαί­οι διπλω­μά­τες από μια σει­ρά χώρες χαρα­κτή­ρι­σαν «πισω­γύ­ρι­σμα» την στά­ση της κυβέρ­νη­σης Τραμπ που θέτει εμπό­δια τόσο στις σχέ­σεις Κού­βας-ΗΠΑ, όσο και στη δια­δι­κα­σία ανά­πτυ­ξης της ίδιας της Κούβας. 

Cuba vs BlocqΕκπρό­σω­πος των αφρι­κα­νι­κών κρα­τών, αφού κατα­δί­κα­σε τον οικο­νο­μι­κό απο­κλει­σμό, έκα­νε ανα­φο­ρά στην σπου­δαία συνει­σφο­ρά της Κού­βας στους αγώ­νες των αφρι­κα­νι­κών λαών για ελευ­θε­ρία, αλλά και την προ­σφο­ρά του κου­βα­νι­κού λαού σε προ­γράμ­μα­τα ιατρι­κής περί­θαλ­ψης. «Οι λαοί της Αφρι­κής», ανέ­φε­ρε, «θα θυμού­νται για πάντα την συνει­σφο­ρά αυτή». Από τη δική του πλευ­ρά, ο εκπρό­σω­πος της Βενε­ζου­έ­λας χαρα­κτή­ρι­σε «παρα­βί­α­ση του διε­θνούς δικαί­ου» και «εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια» τον απο­κλει­σμό της Κού­βας από την κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ και πρό­σθε­σε ότι η συνέ­χι­ση του εμπάρ­γκο απο­τε­λεί εμπό­διο στην σχέ­ση του κου­βα­νι­κού λαού με τη διε­θνή κοινότητα.

Σε μια προ­σπά­θεια να υπε­ρα­μυν­θεί της στά­σης της κυβέρ­νη­σης Τραμπ, η πρέ­σβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Νίκι Χάλεϊ χαρα­κτή­ρι­σε «πολι­τι­κό θέα­τρο» την ψηφο­φο­ρία, λέγο­ντας πως- παρά την ψήφο της- η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση θα στα­θεί… αλλη­λέγ­γυα απέ­να­ντι στον κου­βα­νι­κό λαό! Σύμ­φω­να με το λατι­νο­α­με­ρι­κά­νι­κο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Telesur, η Χάλεϊ δέχθη­κε πυρά από εκπρο­σώ­πους άλλων χωρών, όπως αυτός της Βολι­βί­ας που υπεν­θύ­μι­σε την υπο­κρι­τι­κή στά­ση των ΗΠΑ οι οποί­ες, απ’ τη μια επι­θυ­μούν να διδά­ξουν σε όλους τη δημο­κρα­τία και τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα και από την άλλη κατα­στρα­τη­γούν το διε­θνές δίκαιο, δια­τη­ρώ­ντας φυλα­κές-βασα­νι­στή­ρια όπως αυτή του Γκουαντανάμο.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο