Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΚΙΓΙΕΝ, Αηδόνια και Μπαζούκας — Παρουσίαση του βιβλίου στην Αλκυονίδα (22/4)

ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΚΙΓΙΕΝ, Αηδό­νια και Μπα­ζού­κας • 4 ποι­ή­μα­τα για τον Τσε και 7 για την Επανάσταση

Μετά­φρα­ση-Σχο­λια­σμός-Σχέ­δια: Μπά­μπης Ζαφειράτος

Εκδό­σεις NEW STAR

Η έκδο­ση, που περι­λαμ­βά­νει ακό­μη το ισπα­νι­κό κεί­με­νο, σχο­λια­σμό για τα ποι­ή­μα­τα και την επο­χή τους, παράρ­τη­μα και 13 σχέ­δια, θα παρου­σια­στεί από τον μετα­φρα­στή την Παρα­σκευή 22 Απρί­λη, στις 19:00, στον κινη­μα­το­γρά­φο Αλκυο­νίς (Ιου­λια­νού 42–46, Πλα­τεία Βικτω­ρί­ας, τηλ. 2108220008 – Είσο­δος δωρε­άν). Στην εκδή­λω­ση θα προ­λο­γί­σει ο πρέ­σβης της Κού­βας Οσβάλ­ντο Κομπά­τσο Μαρτίνες.

Από το βιβλίο  το ΑΤΕΧΝΩΣ προ­δη­μο­σί­ευ­σε ένα χαρα­κτη­ρι­στι­κό ποί­η­μα, επί­και­ρο πάντα, περισ­σό­τε­ρο ίσως σήμε­ρα μετά την επί­σκε­ψη Ομπά­μα στην Κού­βα και το πρό­σφα­το άρθρο του ηγέ­τη της κου­βα­νι­κής επα­νά­στα­σης Φιντέλ Κάστρο. Επί­σης βιο­γρα­φι­κά-εργο­γρα­φι­κά στοι­χεία για τον ποι­η­τή και τον μετα­φρα­στή, που περι­λαμ­βά­νο­νται στην έκδο­ση. Δεί­τε ΕΔΩ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο