Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

No pasaran! Δε θα περάσουν: αυτοβιογραφία της Ντολόρες Ιμπάρουρι “La Pasionaria”

Οι εκδό­σεις Αλμύ­ρα συστή­νο­νται για πρώ­τη φορά στο Ελλα­δι­κό βιβλιό­φι­λο κοι­νό με το βιβλίο «¡NO PASARÁN! — ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ, Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ LA PASIONARIA» την μετά­φρα­ση των απο­μνη­μο­νευ­μά­των της θρυ­λι­κής Ισπα­νί­δας — Βασκι­κής κατα­γω­γής — αντι­φα­σί­στριας, κομ­μου­νί­στριας. Σε μετά­φρα­ση του Γιάν­νη Καστα­νά­ρα και  γλωσ­σι­κή επι­μέ­λεια της Γεωρ­γί­ας Μίχα.

«¡NO PASARÁN! — ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ
Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ LA PASIONARIA»

Η Ντο­λό­ρες Ιμπά­ρου­ρι η φλο­γε­ρή αγω­νί­στρια του Ισπα­νι­κού λαού, το λου­λού­δι του πάθους όπως τη βάφτι­σαν οι συμπα­τριώ­τες της, απο­τε­λεί μια από τις κορυ­φαί­ες προ­σω­πι­κό­τη­τες του ευρω­παϊ­κού αλλά και του διε­θνούς φεμι­νι­στι­κού κινήματος.

Μια γυναί­κα που έσπα­σε κάθε είδους φραγ­μό, που έλαμ­ψε μέσα από τους αγώ­νες του ισπα­νι­κού λαού ενά­ντια στην κατα­πί­ε­ση, ενά­ντια στην εκμε­τάλ­λευ­ση του ανθρώ­που από άνθρω­πο, μια γυναί­κα που ήρθε αντι­μέ­τω­πη με το φασι­σμό σε όλη της τη ζωή και βγή­κε κερ­δι­σμέ­νη στα σημεία.

Η Ντο­λό­ρες γεν­νη­μέ­νη στη Γκα­γιάρ­τα, στη γη της Βισκά­γιας το 1895, μεγα­λω­μέ­νη από οικο­γέ­νεια μεταλ­λω­ρύ­χων ζει στο πετσί της, τις άθλιες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης και εκμε­τάλ­λευ­σης της εργα­τι­κής τάξης. Η ίδια, αν και η μοί­ρα κάθε γυναί­κας στην κοι­νω­νία ήταν προ­δια­γε­γραμ­μέ­νη με απο­κλει­στι­κό σκο­πό την παντρειά και την δημιουρ­γία οικο­γέ­νειας, στα 21 της σπά­ει τη φού­σκα της πατριαρ­χί­ας και ανα­λαμ­βά­νει δρά­ση, ορκι­σμέ­νη να συγκρου­στεί με το σύστη­μα για να τ’αλλάξει.

Έκτο­τε αγω­νί­στη­κε και καθιε­ρώ­θη­κε ως μαχη­τι­κή συν­δι­κα­λί­στρια — φυλα­κί­στη­κε αρκε­τές φορές γι’ αυτή της τη δρά­ση και για τις ιδέ­ες της — υπήρ­ξε συντά­κτρια στη Mundo Obrero, η πρώ­τη Ισπα­νί­δα βου­λεύ­τρια με το ΚΚ Ισπα­νί­ας, μια απ’τους εμπνευ­στές και ειση­γή­τρια των Λαϊ­κών μετώ­πων ενά­ντια στο φασι­σμό  και η πρώ­τη γυναί­κα Γ.Γ. του ΚΚ Ισπανίας.

Η Ντο­λό­ρες στην αυτο­βιο­γρα­φία της ξεκι­νά με μια ανα­σκό­πη­ση της οικο­νο­μί­ας της περιο­χής της χώρας των Βάσκων ανα­φε­ρό­με­νη στη δια­χρο­νι­κή σημα­σία της και στις πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές συν­θή­κες της περιο­χής αλλά και στην Ισπα­νία ευρύτερα.

Στη συνέ­χεια παρου­σιά­ζει με τρο­με­ρά γλα­φυ­ρό αλλά σύντο­μο τρό­πο την περί­ο­δο της παι­δι­κής της ηλι­κί­ας παρα­θέ­το­ντας σημα­ντι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες για τις συν­θή­κες δια­βί­ω­σης και τις ταξι­κές συγκρού­σεις της περιόδου.

Εν συνε­χεία παρα­θέ­τει τις προ­σω­πι­κές οικο­γε­νεια­κές τις πλη­ρο­φο­ρί­ες σκια­γρα­φώ­ντας το οδοι­πο­ρι­κό μέχρι την εμπλο­κή της στην οργα­νω­μέ­νη πάλη και την σύντα­ξη της και συνταύ­τι­ση της με τα ιδε­ώ­δη του κομμουνισμού.

Ακο­λού­θως ανα­φέ­ρε­ται στη δρά­ση της ως συν­δι­κα­λί­στρια και στις διά­φο­ρες εμπει­ρί­ες που τη σημά­δε­ψαν όπως φυλα­κί­σεις, εργα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα, απερ­γί­ες. Παρου­σιά­ζει εκτε­νέ­στε­ρα τις συν­θή­κες και τα γεγο­νό­τα στην προ­εμ­φυ­λια­κή Ισπα­νία και προ­σπα­θεί να δια­λευ­κά­νει παρα­θέ­το­ντας τις εμπει­ρί­ες της, τα γεγο­νό­τα και τα αίτια που οδή­γη­σαν στον εμφύ­λιο, δακτυ­λο­δεί­χο­ντας  χωρίς ανα­στρο­φές τους θύτες. Παρα­θέ­τει επί­σης τις προ­σπά­θειες δημιουρ­γί­ας λαϊ­κού μετώ­που απέ­να­ντι στους φασί­στες του Φράν­κο και εμφα­νί­ζει και την ιδιαί­τε­ρη αρω­γή στο Μέτω­πο τόσο της Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς όσο και του ΓΓ της Γ’ Διε­θνούς Γκε­όρ­γκι Δημητρώφ.

Κατα­πιά­νε­ται σε μεγά­λο μέρος του βιβλί­ου στα γεγο­νό­τα του εμφυ­λί­ου παρου­σιά­ζο­ντας με διά­θε­ση αυτο­κρι­τι­κής, αλλά και με τρο­με­ρή πικρία τις συν­θή­κες και τις αντι­πα­ρα­θέ­σεις που οδή­γη­σαν στην μεγά­λη ήττα των Ισπα­νών δημο­κρα­τι­κών κατα­θέ­το­ντας την δική της άποψη.

Ιδιαίτερη μνεία αποτίει στις Διεθνείς Ταξιαρχίες όπου συνέδραμαν στην προσπάθεια υπεράσπισης της Ισπανικής Δημοκρατίας οι οποίες αποτελούνταν  από χιλιάδες εθελοντές δημοκράτες και κομμουνιστές που πολέμησαν και πολλοί άφησαν την τελευταία τους πνοή στα Ισπανικά εδάφη.

Η Ντο­λό­ρες Ιμπά­ρου­ρι απο­τε­λεί μέχρι σήμε­ρα σύμ­βο­λο αντί­στα­σης των λαών της Ευρώ­πης ενά­ντια στον φασι­σμό, ενώ συνά­μα απο­τε­λεί διε­θνή  παρα­κα­τα­θή­κη ως προ­σω­πι­κό­τη­τα και φυσιο­γνω­μία του ευρω­παϊ­κού φεμι­νι­στι­κού κινή­μα­τος. Με την La pasionaria ταυ­τί­στη­καν εκα­τομ­μύ­ρια γυναί­κες σ’όλο τον κόσμο απο­σπώ­ντας στοι­χεία της προ­σω­πι­κό­τη­τας και των αντι­λή­ψε­ων της ενώ παράλ­λη­λα συνέ­δε­σαν το όρα­μα της με τα δικά τους οράματα.

Το θρυ­λι­κό «¡NO PASARÁN! που η ίδια πρω­το­εί­πε συντα­ράσ­σει και συνά­μα παρα­κι­νεί σε αγώ­να το παγκό­σμιο αντι­φα­σι­στι­κό κίνη­μα μέχρι σήμερα.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ

Πέρα από πολύ­τι­μη ιστο­ρι­κή μαρ­τυ­ρία, τα απο­μνη­μο­νεύ­μα­τα της Ντο­λό­ρες Ιμπά­ρου­ρι είναι ένα συναρ­πα­στι­κό κεί­με­νο που καθη­λώ­νει με τις γλα­φυ­ρές περι­γρα­φές των γεγο­νό­των, εντυ­πω­σιά­ζει με την αιχ­μη­ρή, καταγ­γελ­τι­κή της υπο­κρι­σί­ας του κατε­στη­μέ­νου σάτι­ρα και τον προ­χω­ρη­μέ­νο για την επο­χή φεμι­νι­στι­κό σαρ­κα­σμό, και ανα­λύ­ει τις κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κές συν­θή­κες που οδή­γη­σαν στον Ισπα­νι­κό εμφύλιο.

Πάνω από όλα όμως, και απο­τυ­πώ­νο­ντας τον φλο­γε­ρό, μαχη­τι­κό λόγο της συγ­γρα­φέ­ως τους για τον οποίο οι συμπα­τριώ­τες της εύστο­χα της έδω­σαν το προ­σω­νύ­μιο La Pasionaria (λου­λού­δι του πάθους), τα απο­μνη­μο­νεύ­μα­τα της Ιμπά­ρου­ρι σκια­γρα­φούν τη γυναί­κα-σύμ­βο­λο, την θρυ­λι­κή μορ­φή που ενέ­πνευ­σε την χώρα της και τον κόσμο με το αγέ­ρω­χο και απο­φα­σι­στι­κό “No Pasaran” της.

«Ενα δια­χρο­νι­κής έμπνευ­σης “No Pasaran” που καθι­στά την συγ­γρα­φέα αυτού του κει­μέ­νου, τελι­κά, ένα παντός και­ρού και τόπου αμά­ρα­ντο λου­λού­δι του πάθους που ευδο­κι­μεί και ανθί­ζει καλύ­τε­ρα όπου, όπο­τε και με όποιο πρό­σω­πό του ο φασι­σμός απει­λεί τη δημοκρατία»

Όλγα Πιε­ρί­δου
Ραδιο­φω­νι­κός Παραγωγός

«Η Ντο­λό­ρες Ιμπά­ρου­ρι… ήταν η πιο διά­ση­μη ‑και, από πολ­λές πλευ­ρές, η πιο σημα­ντι­κή — Ισπα­νί­δα κομ­μου­νί­στρια της επο­χής της… Η ιστο­ρία της ζωής της, σίγου­ρα μία από τις πιο παρά­ξε­νες και περι­πε­τειώ­δεις οποιασ­δή­πο­τε άλλης γυναί­κας στην ιστο­ρία, είναι ένα ουσιώ­δες ντοκουμέντο»

Herbert L. Mathews,
The New York Times

«Η ευγλωτ­τία της τυπω­μέ­νη είναι τόσο συντα­ρα­κτι­κή όσο και η προ­σω­πι­κό­τη­τά της. Η ποιό­τη­τα της σκέ­ψης της — αιχ­μη­ρή, ριζο­σπα­στι­κή… Διό­τι μιλά­ει από μια ζωή εμπει­ρί­ας, από μια πλε­ο­νε­κτι­κή θέση που κανέ­νας άλλος δεν κατέχει»

Alvah Bessie,
Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας, δημο­σιο­γρά­φος, σεναριογράφος,
βετε­ρά­νος του ισπα­νι­κού εμφυ­λί­ου πολέμου

Μπο­ρεί­τε να το προ­μη­θευ­τεί­τε από:

  • Αθή­να: Σύγ­χρο­νη Επο­χή, Πολι­τεία, Ιανός, Πρα­κτο­ρείο Αριάδνη
  • Θεσ­σα­λο­νί­κη: Ιανός, Σύγ­χρο­νη Εποχή
  • Πάτρα: Σύγ­χρο­νη Εποχή

Σελί­δες 322 (17|23,5) Εκδό­της ΑΛΜΥΡΑ (Μάης 2022) — ISBN: 978‑9925-7789–6‑6

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΑ

Οι Εκδό­σεις Αλμύ­ρα δημιουρ­γή­θη­καν τον Μάρ­τιο του 2021 με σκο­πό την προ­ώ­θη­ση της Κυπρια­κής προ­ο­δευ­τι­κής γρα­φής. Παράλ­λη­λα παρου­σιά­ζου­με σε μετά­φρα­ση στην Ελλη­νι­κή γλώσ­σα βιβλία που ενι­σχύ­ουν την προ­ο­δευ­τι­κή βιβλιογραφία.

Το σύν­θη­μα μας…

Λέξεις τυπωμένες σε χαρτί, χαράζουν για πάντα τις δημιουργίες των ανθρώπων.
Μέσα από εκδόσεις, δημιουργούμε πολιτιστικό ανάχωμα. 

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ –ακο­λου­θεί πίνα­κας …Προ­σε­χώς από εκδό­σεις ΑΛΜΥΡΑ
🔖  ΕΛΛΑΔΑ κεντρι­κή διά­θε­ση πρα­κτο­ρείο βιβλί­ων ΑΡΙΑΔΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για ΚΥΠΡΟ & ΕΛΛΑΔΑ
INSTAGRAM, FACEBOOK, YOUTUBE: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΑ
Τηλ: +357 99658683 | +357 24637274
Email: [email protected]

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο