Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Nord Stream: Οι επιθεωρήσεις της σουηδικής έρευνας δείχνουν διακεκριμένο σαμποτάζ

Οι πρώ­τες επι­θε­ω­ρή­σεις αυτής της εβδο­μά­δας από τις σου­η­δι­κές αρχές στον τόπο των διαρ­ρο­ών που εκδη­λώ­θη­καν στους αγω­γούς φυσι­κού αερί­ου Nord Stream 1 και 2 στη Βαλ­τι­κή «ενι­σχύ­ουν τις υπο­ψί­ες για σαμπο­τάζ» με εκρή­ξεις» που προ­κά­λε­σαν «σοβα­ρές ζημί­ες», ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η εισαγγελία.

«Είμα­στε σε θέση να δια­πι­στώ­σου­με ότι εκδη­λώ­θη­καν εκρή­ξεις κοντά στους Nord Stream 1 και 2 εντός της σου­η­δι­κής Απο­κλει­στι­κής Οικο­νο­μι­κής Ζώνης, που προ­κά­λε­σαν σοβα­ρές ζημί­ες στους αγω­γούς φυσι­κού αερί­ου», δηλώ­νει ο ειδι­κός εισαγ­γε­λέ­ας που είναι επι­φορ­τι­σμέ­νος με την σου­η­δι­κή έρευ­να σε ανακοίνωση.

«Οι επι­θε­ω­ρή­σεις στους τόπους του εγκλή­μα­τος ενί­σχυ­σαν τις υπο­ψί­ες για δια­κε­κρι­μέ­νο σαμπο­τάζ. Επι­τό­που έχουν γίνει κατα­σχέ­σεις υλι­κών που θα εξετασθούν».

Η Σου­η­δία, η οποία είχε απο­κλεί­σει μία θαλάσ­σια ζώνη πολ­λών χιλιο­μέ­τρων για τις ανά­γκες της έρευ­νας, ήρε τους περιορισμούς.

Δεν έχει δοθεί καμία πλη­ρο­φο­ρία για τον τρό­πο με τον οποίο πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η υπο­βρύ­χια επιθεώρηση.

Από την σου­η­δι­κή πλευ­ρά, η υπη­ρε­σία Πλη­ρο­φο­ριών ανέ­λα­βε την διεύ­θυν­ση της έρευ­νας σε συνερ­γα­σία με έναν ειδι­κό εισαγ­γε­λέα και διά­φο­ρες σου­η­δι­κές υπηρεσίες.

Τερά­στιες διαρ­ρο­ές που προ­κλή­θη­καν από εκρή­ξεις άγνω­στης προ­έ­λευ­σης στις 26 Σεπτεμ­βρί­ου εκδη­λώ­θη­καν στους αγω­γούς φυσι­κού αερί­ου Nord Stream 1 και 2. Οι διαρ­ρο­ές στον Nord Stream 1 στα­μά­τη­σαν την Δευ­τέ­ρα, ενώ μικρή διαρ­ροή στον Nord Stream 2 συνε­χι­ζό­ταν σήμε­ρα το πρωί, σύμ­φω­να με την σου­η­δι­κή ακτοφυλακή.

Υπό το βάρος των υπο­ψιών ότι ευθύ­νε­ται για το σαμπο­τάζ, η Ρωσία πέρα­σε την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα στην αντε­πί­θε­ση για να επιρ­ρί­ψει την ευθύ­νη στις ΗΠΑ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο