Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

NYT: Η Ουκρανία πίσω από τη δολοφονία της κόρης του Αλεξάντερ Ντούγκιν

Οι μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών ανα­φέ­ρουν ότι τμή­μα­τα της ουκρα­νι­κής κυβέρ­νη­σης ενέ­κρι­ναν την επί­θε­ση με παγι­δευ­μέ­νο αυτο­κί­νη­το κοντά στη Μόσχα τον Αύγου­στο, κατά την οποία σκο­τώ­θη­κε η Ντά­ρια Ντού­γκι­να, κόρη του Ρώσου υπε­ρε­θνι­κι­στή θεω­ρη­τι­κού, Αλε­ξά­ντερ Ντούγκιν.

Σύμ­φω­να με το απο­κα­λυ­πτι­κό δημο­σί­ευ­μα των New York Times που επι­κα­λεί­ται Αμε­ρι­κα­νούς αξιω­μα­τού­χους οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες δεν συμ­με­τεί­χαν στην επί­θε­ση, δεν παρεί­χαν πλη­ρο­φο­ρί­ες ούτε καμία άλλη βοή­θεια. Επί­σης, δεν γνώ­ρι­ζαν για την επι­χεί­ρη­ση νωρί­τε­ρα και θα είχαν εκφρά­σει αντιρ­ρή­σεις αν τους ζητού­σαν τη γνώ­μη τους.

Η Μόσχα είχε βάλει σχε­δόν από την πρώ­τη στιγ­μή της δολο­φο­νί­ας στο κάδρο τις μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες του Κιέ­βου ενώ η Ουκρα­νία είχε αρνη­θεί ότι εμπλέ­κε­ται και ανώ­τε­ροι αξιω­μα­τού­χοι της χώρας επα­νέ­λα­βαν αυτές τις αρνή­σεις όταν ρωτή­θη­καν σχε­τι­κά με την εκτί­μη­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών μυστι­κών υπηρεσιών.

Το ρεπορ­τάζ που φιλο­ξε­νούν οι ΝΥΤ σημειώ­νει πως οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες ανη­συ­χούν ότι τέτοιες επι­θέ­σεις ‑ενώ έχουν υψη­λή συμ­βο­λι­κή αξία- έχουν μικρό αντί­κτυ­πο στο πεδίο των μαχών και θα μπο­ρού­σαν να προ­κα­λέ­σουν τη Μόσχα σε αντί­ποι­να ενα­ντί­ον ανώ­τε­ρων Ουκρα­νών αξιω­μα­τού­χων. Επί­σης, οι Αμε­ρι­κα­νοί αξιω­μα­τού­χοι εμφα­νί­ζο­νται απο­γοη­τευ­μέ­νοι από την έλλει­ψη δια­φά­νειας του Κιέ­βου και τα στρα­τιω­τι­κά κρυ­φά σχέ­δια τους ειδι­κά στο ρωσι­κό έδαφος.

Ορι­σμέ­νοι εξ αυτών μάλι­στα υπο­πτεύ­ο­νται ότι ο πατέ­ρας της Ντά­ρια Ντού­γκι­να ήταν ο πραγ­μα­τι­κός στό­χος της επι­χεί­ρη­σης και ότι οι πρά­κτο­ρες που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν την επι­χεί­ρη­ση πίστευαν ότι θα ήταν αυτός στο όχημα.

Οι Αμε­ρι­κα­νοί αξιω­μα­τού­χοι που μίλη­σαν υπό καθε­στώς ανω­νυ­μί­ας δεν απο­κά­λυ­ψαν περαι­τέ­ρω στοι­χεία και δεν ανέ­φε­ραν αν ο πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι είχε υπο­γρά­ψει την επιχείρηση.

Πηγή:  www.efsyn.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο