Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Oι επιστήμονες δεν είναι ακόμη βέβαιοι πόσο σοβαρό θα είναι τελικά το κύμα της Όμικρον

Η παραλ­λα­γή Όμι­κρον του κορο­νοϊ­ού, μόλις έξι εβδο­μά­δες μετά την εμφά­νι­σή της στο διε­θνές προ­σκή­νιο, σπά­ει το ένα μετά το άλλο τα ημε­ρή­σια ρεκόρ κρου­σμά­των στη μία χώρα μετά την άλλη — και στην Ελλά­δα — με τους επι­στή­μο­νες να μην είναι ακό­μη σίγου­ροι πόσο σοβα­ρό θα απο­δει­χθεί τελι­κά αυτό το νέο παν­δη­μι­κό κύμα.

Είναι ήδη ορα­τό ότι το νέο στέ­λε­χος του ιού συμπε­ρι­φέ­ρε­ται πολύ δια­φο­ρε­τι­κά από τα προη­γού­με­να, τόσο επει­δή το ίδιο είναι δια­φο­ρε­τι­κό, όσο και επει­δή συνα­ντά ένα δια­φο­ρε­τι­κό περι­βάλ­λον. Μεγα­λύ­τε­ροι αριθ­μοί ανθρώ­πων μολύ­νο­νται πια ή βρί­σκο­νται σε καρα­ντί­να από κάθε άλλη φορά, με ό,τι αυτό συνε­πά­γε­ται για την ομα­λή λει­τουρ­γία της κοι­νω­νί­ας και της οικο­νο­μί­ας. Αντί­θε­τα όμως με τις προη­γού­με­νες φάσεις της παν­δη­μί­ας, οι περισ­σό­τε­ρες κυβερ­νή­σεις δεν κατα­φεύ­γουν σε αυστη­ρά μέτρα και «λοκντά­ουν», χάρη αφε­νός στις βάσι­μες ενδεί­ξεις ότι τα εμβό­λια συνε­χί­ζουν να προ­στα­τεύ­ουν από τη βαριά νόσο και αφε­τέ­ρου στις πρώ­τες ενδεί­ξεις ότι η Όμι­κρον προ­κα­λεί σπα­νιό­τε­ρα σοβα­ρή κλι­νι­κή εικό­να και βαριά νόση­ση σε σχέ­ση με τη Δέλτα.

Οι επι­στή­μο­νες σε όλο τον κόσμο, σύμ­φω­να με το διε­θνούς κύρους περιο­δι­κό «Science», δεν είναι σε θέση ακό­μη να προ­βλέ­ψουν τον τελι­κό απο­λο­γι­σμό της Όμι­κρον, ενώ δεν μπο­ρούν να απο­κλεί­σουν ότι ακό­μη κι αν η Όμι­κρον προ­κα­λεί λιγό­τε­ρο σοβα­ρά περι­στα­τι­κά Covid-19, τα ήδη βεβα­ρη­μέ­να από τη Δέλ­τα νοσο­κο­μεία τελι­κά θα υπερ­φορ­τω­θούν. Ήδη σε διά­φο­ρες χώρες όπως οι ΗΠΑ — αλλά και στην Ελλά­δα — κατα­γρά­φε­ται τις τελευ­ταί­ες μέρες μια ανο­δι­κή τάση στις εισα­γω­γές στα νοσο­κο­μεία. Προς το παρόν πάντως, σύμ­φω­να με τους «Τάιμς της Νέας Υόρ­κης», τα νοσο­κο­μεία φαί­νε­ται να γεμί­ζουν με πιο αργό ρυθ­μό τις μονά­δες εντα­τι­κής θερα­πεί­ας (ΜΕΘ) τους από ό,τι τις απλές κλί­νες τους Covid-19.

Οι ιολό­γοι, επι­δη­μιο­λό­γοι, λοι­μω­ξιο­λό­γοι, μικρο­βιο­λό­γοι και άλλοι επι­στή­μο­νες παρα­κο­λου­θούν με αγω­νία και ευελ­πι­στούν ότι το νέο κύμα θα κορυ­φω­θεί σύντο­μα και θα αρχί­σει μετά να πέφτει, χωρίς στο μετα­ξύ να κατα­κλύ­σει τις ΜΕΘ. Μέχρι στιγ­μής ένα μικρό­τε­ρο ποσο­στό των νοση­λειών — σε σχέ­ση με τα προη­γού­με­να παν­δη­μι­κά κύμα­τα — απο­δει­κνύ­ε­ται τόσο σοβα­ρό, ώστε οι ασθε­νείς να κατα­λή­ξουν στις ΜΕΘ. Παρό­λα αυτά, σε αρκε­τές ανε­πτυγ­μέ­νες χώρες ουκ ολί­γα νοσο­κο­μεία βρί­σκο­νται σε συν­θή­κες κρί­σης ξανά, αυτή τη φορά λόγω και της έλλει­ψης υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού, εξαι­τί­ας των αυξη­μέ­νων κρου­σμά­των της Όμι­κρον — κάτι που επί­σης έχει συμ­βεί σε ελλη­νι­κά νοσοκομεία.

«Στην αρχή της παν­δη­μί­ας ανη­συ­χού­σα­με μήπως ξεμεί­νου­με από πράγ­μα­τα όπως οι ανα­πνευ­στή­ρες. Τώρα το πραγ­μα­τι­κό πρό­βλη­μα είναι η έλλει­ψη προ­σω­πι­κού», δήλω­σε ο λοι­μω­ξιο­λό­γος-εντα­τι­κο­λό­γος δρ Ράιαν Μέι­βς της Ιατρι­κής Σχο­λής Wake Forest της Βόρειας Καρολίνας.

Η γενι­κή πάντως εκτί­μη­ση των για­τρών είναι ότι αυτό το κύμα Covid-19 λόγω της Όμι­κρον είναι δια­φο­ρε­τι­κό από το προη­γού­με­νο της Δέλ­τα. Κάποιος που μολύ­νε­ται από τη νέα παραλ­λα­γή, έχει πολύ μικρό­τε­ρη πιθα­νό­τη­τα να αρρω­στή­σει βαριά, αν και μολύ­νο­νται τόσοι πολ­λοί, που ένας όχι αμε­λη­τέ­ος αριθ­μός τελι­κά χρειά­ζε­ται κάποια θερα­πεία με νοση­λεία, αν και μικρό­τε­ρης διάρ­κειας από ό,τι με τη Δέλ­τα ή την Άλφα παραλλαγή.

«Κατά μέσο όρο — και τονί­ζω το κατά μέσο όρο — τα περι­στα­τι­κά με Όμι­κρον είναι λιγό­τε­ρο σοβα­ρά. Και αυτό προ­φα­νώς είναι καλό νέο για τους ασθε­νείς μας», δήλω­σε ο δρ Τζέ­ημς Μάσερ, επι­κε­φα­λής του τμή­μα­τος παθο­λο­γί­ας του Νοσο­κο­μεί­ου Huston Methodist του Τέξας.

Έτσι, το βάρος μέχρι στιγ­μής είναι μικρό­τε­ρο στις ΜΕΘ και μεγα­λύ­τε­ρο στις λοι­πές μονά­δες των νοσο­κο­μεί­ων, που πιέ­ζο­νται από τον ολο­έ­να αυξα­νό­με­νο αριθ­μό εισα­γω­γών στις απλές κλί­νες, κάτι που αυξά­νει επί­σης τον κίν­δυ­νο μόλυν­σης από κορο­νο­ϊό άλλων ασθε­νών. Ενδει­κτι­κά, το 50% έως 65% των ασθε­νών σε μερι­κά νοσο­κο­μεία της Νέας Υόρ­κης εισά­γο­νται στο νοσο­κο­μείο για άλλο λόγο και στη συνέ­χεια δια­γι­γνώ­σκο­νται θετι­κοί με κορο­νο­ϊό. Η ύπαρ­ξη τόσων νοση­λευο­μέ­νων ασθε­νών με ασυμ­πτω­μα­τι­κή Covid-19, η οποία δια­γι­γνώ­σκε­ται μετά τυχαία από τους για­τρούς, συνι­στά κίν­δυ­νο για άλλους ασθε­νείς των νοσοκομείων.

«Και αυτοί οι ασθε­νείς πρέ­πει να μπουν σε απο­μό­νω­ση. Πρέ­πει να αντι­με­τω­πι­σθούν ως ασθε­νείς που μπο­ρεί να μετα­δώ­σουν την Covid-19 στο νοσο­κο­μείο. Και όταν έχεις λιγό­τε­ρο προ­σω­πι­κό, τότε έχεις πραγ­μα­τι­κά πρό­βλη­μα. Ελπί­ζου­με να μην ματαιώ­σου­με προ­γραμ­μα­τι­σμέ­να χει­ρουρ­γεία, αλλά ήδη το εξε­τά­ζου­με», ανέ­φε­ρε ο λοι­μω­ξιο­λό­γος δρ Κάρ­λος ντελ Ρίο της Ιατρι­κής Σχο­λής του Πανε­πι­στη­μί­ου Έμο­ρι της Ατλάντα.

Οι εισα­γω­γές στα νοσο­κο­μεία της Νέας Υόρ­κης και σε άλλες πολι­τεί­ες των ΗΠΑ όπως το Μέρι­λαντ έχουν ήδη ξεπε­ρά­σει εκεί­νες κατά την κορύ­φω­ση του περυ­σι­νού χει­μώ­να. «Βλέ­που­με μια αύξη­ση στον αριθ­μό των εισα­γω­γών, αλλά δεν στέλ­νου­με τόσους πολ­λούς ασθε­νείς στη ΜΕΘ, ούτε δια­σω­λη­νώ­νου­με τόσους πολ­λούς. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, οι περισ­σό­τε­ροι ασθε­νείς μας που έρχο­νται στα επεί­γο­ντα και οι οποί­οι βγαί­νουν θετι­κοί στον κορο­νο­ϊό, στη συνέ­χεια παίρ­νουν εξι­τή­ριο», δήλω­σε ο δρ Ραχούλ Σάρ­μα, επι­κε­φα­λής του τμή­μα­τος επει­γό­ντων περι­στα­τι­κών στο νοσο­κο­μείο New York-Presbyterian/Weill Cornell.

Αν και είναι νωρίς ακό­μη για βέβαιες προ­βλέ­ψεις, οι έως τώρα κλι­νι­κές ενδεί­ξεις από τα νοσο­κο­μεία επι­βε­βαιώ­νουν τις αρχι­κές εργα­στη­ρια­κές μελέ­τες ότι η Όμι­κρον είναι εγγε­νώς πιο ήπια και προ­κα­λεί σπα­νιό­τε­ρα πνευ­μο­νία. Εν μέρει αυτό συμ­βαί­νει επει­δή μολύ­νει ανθρώ­πους που έχουν ήδη κάποια ανο­σία είτε λόγω εμβο­λια­σμού είτε λόγω προη­γού­με­νης λοί­μω­ξης Covid-19. Η συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα των ασθε­νών με Όμι­κρον στις ΜΕΘ στις ΗΠΑ — και όχι μόνο — είναι ανεμ­βο­λί­α­στοι, ανο­σο­κα­τε­σταλ­μέ­νοι ή άλλοι ευπαθείς.

Με δεδο­μέ­νο ότι υπάρ­χει χρο­νι­κή υστέ­ρη­ση ανά­με­σα στις εισα­γω­γές στα νοσο­κο­μεία και στις εισα­γω­γές σε ΜΕΘ, ανα­μέ­νε­ται ότι οι τελευ­ταί­ες θα αυξη­θούν τις επό­με­νες εβδο­μά­δες, σύμ­φω­να με τους ειδι­κούς στις ΗΠΑ. Το γεγο­νός ότι δεν υπάρ­χει ένας γρή­γο­ρος τρό­πος να γνω­ρί­ζουν οι για­τροί αν ένας νέος ασθε­νής έχει μολυν­θεί από παραλ­λα­γή Δέλ­τα ή Όμι­κρον, τους ανα­γκά­ζει συχνά να δου­λεύ­ουν στο «σκο­τά­δι».

Από την άλλη, ο Έλλη­νας καθη­γη­τής Άρης Κατζου­ρά­κης του Πανε­πι­στη­μί­ου της Οξφόρ­δης, ειδι­κός στην εξέ­λι­ξη των ιών, προει­δο­ποιεί ότι κάλ­λι­στα μπο­ρεί να ανα­δυ­θούν νέες παραλ­λα­γές του κορο­νοϊ­ού με ανά­λο­γη ικα­νό­τη­τα ανο­σο­δια­φυ­γής και εξά­πλω­σης όπως η Όμι­κρον, οι οποί­ες όμως θα είναι επί­σης πιο θανα­τη­φό­ρες. Και η νέα αυτή παραλ­λα­γή ίσως ήδη κυκλο­φο­ρεί κάτω από το «ραντάρ». «Υπάρ­χουν ακό­μη πολ­λά γράμ­μα­τα στο ελλη­νι­κό αλφά­βη­το που μπο­ρεί να χρεια­στού­με», σύμ­φω­να με την επι­δη­μιο­λό­γο Μαρία βαν Κερκ­χό­βε του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγείας.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο