Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Oράματα» / Έκθεση Ζωγραφικής του Γιώργου Κακουλίδη (9 – 31/1)

Ο ποι­η­τής, συγ­γρα­φέ­ας και ζωγρά­φος Γιώρ­γος Κακου­λί­δης επι­στρέ­φει με μια ακό­μη Έκθε­ση Ζωγρα­φι­κής στο Ίδρυ­μα Μ. Κακο­γιάν­νης, από την Παρα­σκευή 9 έως το Σάβ­βα­το 31 Ιανουα­ρί­ου 2015, στην οποία θα παρου­σιά­σει 23 έργα του των δύο τελευ­ταί­ων χρό­νων, που αντλούν την έμπνευ­σή τους από ήρω­ες και μη του και­ρού μας, πλά­σμα­τα, τοπία, αντι­κεί­με­να και όψεις του κόσμου που ιδα­νι­κά ισορ­ρο­πούν ανά­με­σα στο χρώ­μα και τις λέξεις, τη ζωγρα­φι­κή και την ποί­η­ση απο­κα­λύ­πτο­ντας, αλή­θειες, σκέ­ψεις, αγά­πες του καλ­λι­τέ­χνη. Η Αγία Λου­κία των Ματιών (2013), Οι ηλι­κί­ες του άντρα (2013), Στο κεφά­λι του Γκέ­οργκ Τρακλ το ξημέ­ρω­μα (2014), Το βάζο του Γκαί­τε (2014), Ο περί­πα­τος του Ρεμπώ (2014), Ο βασι­λιάς των σκύ­λων (2014), Η ζωή πίσω μου (2014), είναι οι τίτλοι κάποιων έργων της Έκθε­σης του Γιώρ­γου Κακου­λί­δη που επισημαίνει:

«Όρα­μα: δύσκο­λη περί­πτω­ση. Όψη, θέα, θέα­μα του κόσμου, όσα είδα και απο­τύ­πω­σα εικα­στι­κά παρου­σιά­ζο­νται εδώ. Μια εργα­σία δύο ετών. Κοντά στην ποί­η­ση ή παράλ­λη­λα μ’ αυτήν, η ζωγρα­φι­κή με βοη­θά να ζω με τους ανθρώπους».

οραματα2Ποι­η­τής, συγ­γρα­φέ­ας και ζωγρά­φος. Ο Γιώρ­γος Κακου­λί­δης γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1956 και είναι γιος ζωγρά­φου και εγγο­νός γλύ­πτη. Εμφα­νί­στη­κε στη λογο­τε­χνία το 1979 με την ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή Λίμπερ­τυ (ανα­φο­ρά στα ταξί­δια του στη θάλασ­σα), από τις εκδό­σεις Κεί­με­να του Φίλιπ­που Βλά­χου. Έχει εκδώ­σει 14 ποι­η­τι­κές συλ­λο­γές από τις εκδό­σεις Άγρα, Καστα­νιώ­της, Εξά­ντας και Γαβρι­η­λί­δης, 6 πεζο­γρα­φή­μα­τα (εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη, Εξά­ντας, Λιβά­νη και Κέδρος), μετα­ξύ των οποί­ων τα αφη­γή­μα­τα Το σύν­δρο­μο του Παρ­θέ­νη και Η Σει­ρή­να της Ομό­νοιας, το μυθι­στό­ρη­μα Η λέσχη της στιγ­μής και η συλ­λο­γή διη­γη­μά­των Περί αλη­τεί­ας. Επί­σης 2 θεα­τρι­κά έργα: Τα μάτια του βασι­λιά (εκδό­σεις Πατά­κη) και Ο Μπαλ­τά­σαρ μίλη­σε (Παρου­σία και Ποντο­πό­ρος) καθώς και τη μαρ­τυ­ρία Η μαύ­ρη κούρ­σα του κυρί­ου Καρού­ζου (Καστα­νιώ­της). Έχει μελο­ποι­η­θεί από τον Θάνο Μικρού­τσι­κο, τον Νίκο Κυπουρ­γό και τον Στά­μο Σέμ­ση. Η Ένω­ση Μου­σι­κο­συν­θε­τών και Στι­χουρ­γών Ελλά­δας έχει εκδώ­σει έναν συγκε­ντρω­τι­κό τόμο με το σύνο­λο της ποί­η­σής του (Ποί­η­ση 1979–2012). Το 1994 τιμή­θη­κε με το Διε­θνές Βρα­βείο Καβά­φη στην Αλε­ξάν­δρεια της Αιγύπτου.

Τα «Ορά­μα­τα» είναι η 8η ατο­μι­κή έκθε­ση ζωγρα­φι­κής του Γιώρ­γου Κακουλίδη.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες:

Παρα­σκευή 9 έως Σάβ­βα­το 31 Ιανουα­ρί­ου 2015
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ «ΟΡΑΜΑΤΑ»
Ίδρυ­μα Μιχά­λης Κακογιάννης
(Πει­ραιώς 206, Ταύ­ρος — Τηλ.: 210 341 8550)
Εκθε­σια­κός Χώρος 1ου ορόφου
Ώρες Λει­τουρ­γί­ας: Δευ — Κυρ, 18:00 — 22:00
Είσο­δος Ελεύθερη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο