Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Oργισμένη αντίδραση της Ένωσης Φωτορεπόρτερ για τη λαθροχειρία του ΑΠΕ

Την οργι­σμέ­νη αντί­δρα­ση της Ένω­σης Φωτο­ρε­πόρ­τερ Ελλά­δας (ΕΦΕ) και την καταγ­γε­λία για απου­σία διευ­κρι­νι­στι­κής σημεί­ω­σης προ­κά­λε­σε η φωτο­γρα­φία με την οποία το ΑΠΕ-ΜΠΕ συνό­δευ­σε το ρεπορ­τάζ για το πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Πέμ­πτη στην Αθήνα.

Η ανα­κοί­νω­ση της ΕΦΕ ανέ­φε­ρε ότι «κατό­πιν καταγ­γε­λί­ας μέλους του Προ­ε­δρεί­ου της ΕΦΕ αλλά και κατό­πιν επι­σή­μαν­σης από πλευ­ράς πολι­τών, έπε­σε στην αντί­λη­ψή μας δημο­σί­ευ­μα του ΑΠΕ σχε­τι­κά με το «Πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στο κέντρο της Αθή­νας» που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα, Πέμ­πτη 1η Οκτω­βρί­ου του 2020.

Στο εν λόγω δημο­σί­ευ­μα χρη­σι­μο­ποιεί­ται μια φωτο­γρα­φία που πρώ­τον, δεν απει­κο­νί­ζει μαθη­τές αλλά φοι­τη­τές και δεύ­τε­ρον δεν απει­κο­νί­ζει σημε­ρι­νά αλλά παλαιό­τε­ρα γεγο­νό­τα, με τη χρή­ση βίας από πλευ­ράς δια­δη­λω­τών που εμφα­νί­ζο­νται να υψώ­νουν κοντά­ρια σημαιών ως «ρόπα­λα».

Συνε­πώς δεν υπάρ­χει καμία λογι­κή σχέ­ση της φωτο­γρα­φί­ας που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε, με την απει­κό­νι­ση των σημε­ρι­νών γεγο­νό­των. Ανα­ζη­τή­σα­με τη δημο­σί­ευ­ση στον ιστό­το­πο του ΑΠΕ, συγκε­κρι­μέ­να στην διεύ­θυν­ση του άρθρου «Πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στο κέντρο της Αθή­νας», ελπί­ζο­ντας να βρού­με μια εξή­γη­ση ή έστω την επι­γρα­φή «φωτο­γρα­φία αρχείου».

Ωστό­σο δεν βρέ­θη­κε, ως της 4:20 μ.μ. καμία αντί­στοι­χη εξή­γη­ση. Θέλου­με με την παρού­σα να εκφρά­σου­με τον έντο­νο προ­βλη­μα­τι­σμό μας, τόσο για τη φωτο­γρα­φία που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε όσο και για την έλλει­ψη της ανα­γρα­φής ότι πρό­κει­ται για φωτο­γρα­φία αρχείου.

Το Προ­ε­δρείο της ΕΦΕ».

Να σημειω­θεί ότι μετά την ανα­κοί­νω­ση της ΕΦΕ, αλλά και αντι­δρά­σεις πολι­τών στα social media, το ΑΠΕ-ΜΠΕ άλλα­ξε τη φωτο­γρα­φία στο ρεπορτάζ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο