Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

O αγώνας των εκπαιδευτικών ενάντια στην αντιπαιδαγωγική αξιολόγηση

Ανακοίνωση
του Τμήματος Παιδείας & Έρευνας της ΚΕ του ΚΚΕ
Για τον δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών
ενάντια στην αντιπαιδαγωγική αξιολόγηση
που προωθεί η κυβέρνηση

Ανα­κοί­νω­ση για την αξιο­λό­γη­ση που προ­ω­θεί η κυβέρ­νη­ση στις σχο­λι­κές μονά­δες, παρά τη μαζι­κή αντί­δρα­ση που συνα­ντά αυτή η δια­δι­κα­σία από τους εκπαι­δευ­τι­κούς, εξέ­δω­σε το Τμή­μα Παι­δεί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ανα­λυ­τι­κά στην ανα­κοί­νω­ση σημειώ­νει:

1.

Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας χαι­ρε­τί­ζει τους χιλιά­δες εκπαι­δευ­τι­κούς που μέσα από δημο­κρα­τι­κές συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες αρνού­νται να ταυ­τί­σουν τη βελ­τί­ω­ση της συνο­λι­κής εκπαι­δευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας και τη μορ­φω­τι­κή πρό­ο­δο των μαθη­τών με τα απα­ρά­δε­κτα αντι­παι­δα­γω­γι­κά κρι­τή­ρια, μέτρα και σταθ­μά, που προ­ω­θεί η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ με τον εύη­χο, αλλά τελι­κά υπο­κρι­τι­κό τίτλο «αξιο­λό­γη­ση».

2.

Οι εκπαι­δευ­τι­κοί έχουν δίκιο! Γι’ αυτό τα συλ­λο­γι­κά όργα­να των γονέ­ων είναι δίπλα τους και στη­ρί­ζουν τον αγώ­να τους.
Για­τί τα ερω­τή­μα­τα που θέτουν είναι η κοι­νή λογι­κή για αυτά που πρέ­πει να γίνουν σήμε­ρα στα σχο­λεία, που κλεί­νει ένας χρό­νος που έχουν γίνει ακορ­ντε­όν, συν­θλί­βο­ντας τα μορ­φω­τι­κά δικαιώ­μα­τα των παι­διών, οξύ­νο­ντας παρα­πέ­ρα τις εκπαι­δευ­τι­κές ανι­σό­τη­τες, προ­κα­λώ­ντας ακό­μα και σοβα­ρά ψυχο­κοι­νω­νι­κά προ­βλή­μα­τα στους μαθη­τές όλων των ηλικιών.

Άλλη μια ήττα για την κυβέρνηση μετά τις ηλεκτρονικές ψευτοεκλογές

Οι εκπαι­δευ­τι­κοί έχουν δίκιο! Η απά­ντη­σή τους είναι αυτο­νό­η­τη και γι’ αυτό πιέ­ζει πολι­τι­κά το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και την κυβέρ­νη­ση, που μετρά­νε άλλη μια ήττα μετά από αυτήν της μαζι­κής απο­χής από τις ψευ­το­ε­κλο­γές που οργά­νω­σαν, ερή­μην των εκπαιδευτικών.

Οι εκπαι­δευ­τι­κοί έχουν δίκιο! Η απά­ντη­σή τους είναι μια κραυ­γή αγω­νί­ας και ένα συλ­λο­γι­κό «δεν πάει άλλο» με τη δια­χρο­νι­κή πολι­τι­κή των κυβερ­νή­σε­ων, που αντί να στη­ρί­ξουν το εκπαι­δευ­τι­κό έργο, το υπονομεύουν.
Η στά­ση των εκπαι­δευ­τι­κών είναι ένα μεγά­λο «όχι» σε αυτή την πολι­τι­κή και ταυ­τό­χρο­να ανοί­γει τον δρό­μο για ένα μεγά­λο «ναι» στην ανά­γκη να ενι­σχυ­θεί το σχο­λείο για να προ­σφέ­ρει σύγ­χρο­νη μόρ­φω­ση σε όλα τα παι­διά. Ενα σχο­λείο των ίσων και των πολ­λών, χωρίς δια­χω­ρι­σμούς και αποκλεισμούς.

Στο υποκριτικό σύνθημα της κυβέρνησης «αυτός που αξιολογεί, αξιολογείται», το ΚΚΕ αντιπαραθέτει την ανάγκη «αυτός που μορφώνει να βοηθιέται ουσιαστικά».

Σε αυτό το κρί­σι­μο ζήτη­μα, η κυβέρ­νη­ση όχι μόνο δεν κάνει τίπο­τα, αλλά η υπουρ­γός Παι­δεί­ας επι­δί­δε­ται σε προ­κλη­τι­κές δηλώ­σεις του τύπου «κάνου­με ό,τι καλύ­τε­ρο μπορούμε»…

Απα­ντά­με στην κυβέρ­νη­ση: Αυτοί που κάνουν ό,τι καλύ­τε­ρο μπο­ρούν είναι οι εκπαι­δευ­τι­κοί, οι γονείς, οι μαθη­τές. Αυτοί πρέ­πει να βοηθηθούν.

Αντί το Ινστι­τού­το Εκπαι­δευ­τι­κής Πολι­τι­κής να λει­τουρ­γεί ως προ­πα­γαν­δι­στι­κό όργα­νο προ­ώ­θη­σης της αξιο­λό­γη­σης, να συμ­βά­λει με το επι­στη­μο­νι­κό του έργο στην αντι­με­τώ­πι­ση των τερά­στιων μορ­φω­τι­κών κενών, των μεγά­λων ψυχο­κοι­νω­νι­κών προ­βλη­μά­των που έχουν δημιουρ­γη­θεί εν μέσω πανδημίας.

Προς ένα σχο­λείο περισ­σό­τε­ρο δεσμευ­μέ­νο από τις συνο­λι­κές κοι­νω­νι­κές ανισότητες

3.

Επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι το σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ για την αξιο­λό­γη­ση των σχο­λι­κών μονά­δων είναι στρα­τη­γι­κό.
Στό­χος είναι να οδη­γή­σει στη λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων ως «αυτό­νο­μων μονά­δων», που θα σχε­διά­ζουν δια­φο­ρε­τι­κό σχο­λι­κό πρό­γραμ­μα, θα προ­γραμ­μα­τί­ζουν την παρέμ­βα­ση των επι­χει­ρή­σε­ων στο σχο­λείο, θα ανα­ζη­τούν εναλ­λα­κτι­κές πηγές χρη­μα­το­δό­τη­σης κ.ά. Η αξιο­λό­γη­ση ουσια­στι­κά σημαί­νει ασφυ­κτι­κός έλεγ­χος για το πώς προ­χω­ρά­νε οι παρα­πά­νω αντιεκ­παι­δευ­τι­κοί στό­χοι. Γι’ αυτόν τον λόγο, καθό­λου ελεύ­θε­ρο δεν θα είναι το σχο­λείο που σχε­διά­ζει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, αλλά περισ­σό­τε­ρο εξαρ­τη­μέ­νο από τις τσέ­πες των γονιών και δεσμευ­μέ­νο από τις συνο­λι­κές κοι­νω­νι­κές ανισότητες.

Τον ίδιο ακρι­βώς στό­χο έθε­τε και η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, που κι αυτή είχε σημαία της «το αυτό­νο­μο σχο­λείο» και την ανά­γκη καλ­λιέρ­γειας «κουλ­τού­ρας αξιο­λό­γη­σης στα σχο­λεία», όπως έλε­γαν οι υπουρ­γοί Παι­δεί­ας επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι τυχαίο άλλω­στε ότι από το περί­φη­μο κυβερ­νη­τι­κό πρό­γραμ­μα που δημο­σί­ευ­σε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρ­χει καμία ανα­φο­ρά στο θέμα της αξιο­λό­γη­σης, ούτε στο θέμα της κατάρ­γη­σης του νομο­θε­τι­κού πλαι­σί­ου της. Λογι­κό. Για­τί ο νόμος 4547/18 του κ. Γαβρό­γλου είναι αυτός που εφαρ­μό­ζε­ται σήμε­ρα, με προ­σθή­κες, από την κ. Κεραμέως.

4.

Είναι αλή­θεια ότι τα γνω­στά παπα­γα­λά­κια της κυβέρ­νη­σης και του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας έχουν θορυ­βη­θεί από τη μαζι­κή απά­ντη­ση των εκπαι­δευ­τι­κών και επι­δί­δο­νται σε μια σει­ρά γνω­στές συκο­φα­ντί­ες, απα­ξιώ­νο­ντας το έργο των εκπαιδευτικών.

Κατανοητή η αγωνία, λογική η κατρακύλα τους.

Οι συκο­φα­ντί­ες δεν πιά­νουν. Για­τί ιδιαί­τε­ρα μέσα στην παν­δη­μία, απο­δεί­χτη­κε ότι η μεγά­λη πλειο­ψη­φία των εκπαι­δευ­τι­κών βρέ­θη­κε δίπλα στους μαθη­τές, μάλι­στα χωρίς καμία βοή­θεια από το κράτος.

Κριτήρια αποκαλυπτικά για το αντιπαιδαγωγικό της περιεχόμενο

5.

Τα κρι­τή­ρια της αξιο­λό­γη­σης που προ­ω­θεί η κυβέρ­νη­ση είναι απο­κα­λυ­πτι­κά για το αντι­παι­δα­γω­γι­κό περιε­χό­με­νό της.
Το ΚΚΕ απευ­θύ­νε­ται στον εκπαι­δευ­τι­κό κόσμο, σε όλο τον λαό και τους καλεί να αξιο­λο­γή­σουν αυτοί — με βάση τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες τους και την πεί­ρα τους — το σχο­λείο των κοι­νω­νι­κών φραγ­μών, των πολ­λών ταχυ­τή­των, της υποβάθμισης.

  • Απέ­να­ντι στο κρι­τή­ριο της «ικα­νό­τη­τας δια­χεί­ρι­σης των οικο­νο­μι­κών πόρων», το ΚΚΕ απα­ντά με την ανά­γκη να στη­ρι­χτεί ουσια­στι­κά το σχο­λείο απο­κλει­στι­κά από το κρά­τος, χωρίς να βάζουν το χέρι στην τσέ­πη οι γονείς. Ο ρόλος των εκπαι­δευ­τι­κών είναι να διδά­σκουν την αλή­θεια, να μετα­δί­δουν τη γνώ­ση, να στη­ρί­ζουν ψυχο­λο­γι­κά και παι­δα­γω­γι­κά τα παι­διά και όχι να ανα­ζη­τούν πόρους!
  • Απέ­να­ντι στο κρι­τή­ριο για τη λεγό­με­νη «απο­τε­λε­σμα­τι­κή αξιο­ποί­η­ση του προ­σω­πι­κού», το ΚΚΕ απα­ντά με την ανά­γκη να ξεμπερ­δεύ­ου­με με το σχο­λείο των 50.000 συμ­βα­σιού­χων εκπαι­δευ­τι­κών που «σήμε­ρα είναι, αύριο δεν είναι», κάτι που έχει σοβα­ρές αρνη­τι­κές συνέ­πειες στην ανα­γκαία στα­θε­ρή παι­δα­γω­γι­κή, μορ­φω­τι­κή και ψυχο­λο­γι­κή σχέ­ση που πρέ­πει να υπάρ­χει ανά­με­σα στους εκπαι­δευ­τι­κούς και τους μαθη­τές. Να ξεμπερ­δεύ­ου­με με τους εκπαι­δευ­τι­κούς — λάστι­χο που ανα­γκά­ζο­νται να διδά­σκουν άσχε­τα με την ειδι­κό­τη­τά τους μαθή­μα­τα, με ό,τι αυτό σημαί­νει για τη μόρ­φω­ση των μαθητών.
  • Απέ­να­ντι στο κρι­τή­ριο της «αξιο­ποί­η­σης των σχο­λι­κών υπο­δο­μών», το ΚΚΕ αντι­πα­ρα­θέ­τει την ανά­γκη να ανα­βαθ­μι­στούν εδώ και τώρα οι σχο­λι­κές υπο­δο­μές, να θωρα­κι­στούν αντι­σει­σμι­κά, να φτια­χτούν εργα­στή­ρια, γυμνα­στή­ρια παντού, να δεσμευ­τούν άμε­σα χώροι για ανέ­γερ­ση σχο­λι­κών κτι­ρί­ων, για να ξεμπερ­δεύ­ου­με ορι­στι­κά με την αθλιό­τη­τα των κοντέι­νερ, των «τάξε­ων — κλουβιά».
  • Απέ­να­ντι στο κρι­τή­ριο της «καλ­λιέρ­γειας δεξιο­τή­των στους μαθη­τές», το ΚΚΕ αντι­πα­ρα­θέ­τει τη σύγ­χρο­νη ανά­γκη και δυνα­τό­τη­τα για ένα σχο­λείο ολό­πλευ­ρης μόρ­φω­σης και σύγ­χρο­νης γενι­κής παι­δεί­ας, που θα ενσω­μα­τώ­νει δημιουρ­γι­κά μια σει­ρά νέες εξε­λί­ξεις και θα δίνει ουσια­στι­κή επι­στη­μο­νι­κή και παι­δα­γω­γι­κή απά­ντη­ση στα νέα ζητού­με­να της ανά­πτυ­ξης της κοινωνίας.
  • Απέ­να­ντι στην κατεύ­θυν­ση για δημο­σί­ευ­ση των αξιο­λο­γή­σε­ων των σχο­λεί­ων με βάση τα «μαθη­σια­κά απο­τε­λέ­σμα­τα», το ΚΚΕ θέτει το ουσια­στι­κό ερώ­τη­μα του ποιος έχει την ευθύ­νη για τις σχο­λι­κές επι­δό­σεις, θέτει την ανά­γκη για στή­ρι­ξη των σχο­λεί­ων και όχι κατά­τα­ξή τους σε «καλά» και «κακά», που θα αντα­γω­νί­ζο­νται μετα­ξύ τους, κόντρα τελι­κά στον βασι­κό παι­δα­γω­γι­κό τους ρόλο, που είναι να συνερ­γά­ζο­νται μετα­ξύ τους.

Ποια κοινωνία μπορεί να θέσει στόχους συνολικής ανύψωσης του μορφωτικού επίπεδου

6.

  • Στην επο­χή μας συνει­δη­το­ποιεί­ται ολο­έ­να και πιο έντο­να η ανά­γκη αλλά και η δυνα­τό­τη­τα για πρό­σβα­ση στην ουσια­στι­κή γνώ­ση και μόρ­φω­ση. Η λαϊ­κή οικο­γέ­νεια, που στο σύνο­λό της έχει ανε­βα­σμέ­νο εκπαι­δευ­τι­κό επί­πε­δο σε σχέ­ση με το παρελ­θόν, είναι λογι­κό να προσ­δο­κά ανε­βα­σμέ­νης ποιό­τη­τας εκπαί­δευ­ση για τα παι­διά της.
  • Αυτό το ενδια­φέ­ρον, το ενδια­φέ­ρον των πολ­λών για την εκπαί­δευ­ση των παι­διών τους είναι δια­με­τρι­κά αντί­θε­το με τα συμ­φέ­ρο­ντα και την εκπαι­δευ­τι­κή πολι­τι­κή των κυβερ­νή­σε­ων που δου­λεύ­ουν για τους λίγους.
  • Αυτός ο γόνι­μος προ­βλη­μα­τι­σμός και απαί­τη­ση του κόσμου της εκπαί­δευ­σης μπο­ρεί σήμε­ρα να βρει συλ­λο­γι­κή, διεκ­δι­κη­τι­κή, δημιουρ­γι­κή έκφραση.
  • Για να ανοί­ξει η συζή­τη­ση για τις αλλα­γές που έχουν γίνει δια­χρο­νι­κά από τις κυβερ­νή­σεις. Που δεν απα­ντούν στις νέες προ­κλή­σεις της γνώ­σης, της ανά­πτυ­ξης της επι­στή­μης και της τεχνο­λο­γί­ας που απαι­τούν υψη­λό μορ­φω­τι­κό επί­πε­δο και σύγ­χρο­νες ικα­νό­τη­τες. Αντί­θε­τα, στε­ρούν από το περιε­χό­με­νο του σχο­λεί­ου τη γενι­κή μόρ­φω­ση και την αντι­κα­θι­στούν με στεί­ρες και εφή­με­ρες δεξιό­τη­τες, με ολέ­θριες συνέ­πειες στη γενι­κό­τε­ρη μορ­φω­τι­κή συγκρό­τη­ση των νέων.
  • Για να ανοί­ξει συζή­τη­ση για το ποια κοι­νω­νία μπο­ρεί να θέσει στό­χους συνο­λι­κής ανύ­ψω­σης του μορ­φω­τι­κού επί­πε­δου και ολό­πλευ­ρης ανά­πτυ­ξης της προ­σω­πι­κό­τη­τας των μαθητών.

Το ΚΚΕ σήμερα, στηρίζοντας τον δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών, θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να χαραχτεί αυτός ο δρόμος.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο