Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

O Ζαν-Λικ Γκοντάρ κατέφυγε σε υποβοηθούμενη ευθανασία

Με υπο­βοη­θού­με­νη ευθα­να­σία έφυ­γε από τη ζωή ο Γαλ­λο­ελ­βε­τός σκη­νο­θέ­της Ζαν-Λικ Γκο­ντάρ, ο «πατέ­ρας» της Νου­βέλ Βαγκ, επι­βε­βαί­ω­σε ο δικη­γό­ρος της οικο­γέ­νειάς του μιλώ­ντας στο Γαλ­λι­κό Πρακτορείο.

«Ο Γκο­ντάρ κατέ­φυ­γε σε νόμι­μη υπο­βοη­θού­με­νη ευθα­να­σία στην Ελβε­τία λόγω ‘πολ­λα­πλών παθο­λο­γι­κών κατα­στά­σε­ων που προ­κα­λούν ανα­πη­ρία’, σύμ­φω­να με τους όρους της ιατρι­κής γνω­μά­τευ­σης», εξή­γη­σε ο Πατρίκ Ζανε­ρέτ, επι­βε­βαιώ­νο­ντας μια πλη­ρο­φο­ρία που δημο­σί­ευ­σε η εφη­με­ρί­δα Liberation.

«Δεν ήταν άρρω­στος, ήταν απλώς εξα­ντλη­μέ­νος», ανέ­φε­ρε στην εφη­με­ρί­δα ένα πρό­σω­πο που πρό­σκει­ται στην οικο­γέ­νεια αλλά δεν κατο­νο­μά­ζε­ται. «Πήρε λοι­πόν την από­φα­ση να τελειώ­νει. Ήταν δική του από­φα­ση και ήταν σημα­ντι­κό για αυτόν να γίνει γνω­στό», πρόσθεσε.

Στην Ελβε­τία υπάρ­χουν διά­φο­ρες μορ­φές ευθα­να­σί­ας, όπως η παθη­τι­κή και η υπο­βοη­θού­με­νη. Η γνω­στό­τε­ρη είναι η υπο­βοη­θού­με­νη, η οποία επι­τρέ­πε­ται υπό ορι­σμέ­νες προ­ϋ­πο­θέ­σεις. Θεω­ρη­τι­κά, εκεί­νος που «ωθού­με­νος από εγω­ι­στι­κά κίνη­τρα» παρέ­χει βοή­θεια σε άλλον για να βάλει τέλος στη ζωή του –για παρά­δειγ­μα, δίνο­ντάς του μια θανα­τη­φό­ρα ουσία– τιμω­ρεί­ται με φυλά­κι­ση πέντε ετών. Ωστό­σο, οργα­νώ­σεις όπως η Exit παρέ­χουν βοή­θεια στο πλαί­σιο του νόμου, χωρίς να μπο­ρεί να τους κατα­λο­γι­στεί «εγω­ι­στι­κό κίνητρο».

Οι υπο­βοη­θού­με­νες αυτο­κτο­νί­ες έχουν αυξη­θεί τα τελευ­ταία χρό­νια στην Ελβε­τία, από 187 το 2003 σε 965 το 2015, σύμ­φω­να με τη στα­τι­στι­κή υπη­ρε­σία της χώρας. Μειώ­θη­καν ελα­φρά το 2016, αλλά στη συνέ­χεια αυξή­θη­καν και πάλι.

Το 2014, στο περι­θώ­ριο του Φεστι­βάλ των Καν­νών, ο Γκο­ντάρ ρωτή­θη­κε από δημο­σιο­γρά­φο της δημό­σιας ελβε­τι­κής ραδιο­τη­λε­ό­ρα­σης (RTS) αν θα σκε­φτό­ταν ποτέ να κατα­φύ­γει στην υπο­βοη­θού­με­νη αυτο­κτο­νία στην Ελβε­τία. Η απά­ντη­ση ήταν κατα­φα­τι­κή: «Ναι, αλλά προς το παρόν» αυτός ο θάνα­τος κατ’ επι­λο­γή «είναι ακό­μη πολύ δύσκο­λος», δήλω­σε τότε.

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο