Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«O νόμος λέει ότι μπορούμε να έχουμε 80% πληρότητα» (ΦΩΤΟ)

Από τη Μήλο ανα­χώ­ρη­σε το Speedrunner 3, της εται­ρί­ας Aegean Speed Lines με προ­ο­ρι­σμό τον Πει­ραιά. Το πλοίο πέρα­σε και από τα λιμά­νια της Σίφ­νου και της Σερί­φου, ωστό­σο στη Σίφ­νο ήδη άρχι­σε να γεμί­ζει με επιβάτες.

Σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες και όπως φαί­νε­ται και στις φωτο­γρα­φί­ες, δεν τηρεί­ται καμία από­στα­ση, αφού τα καθί­σμα­τα είναι τοπο­θε­τη­μέ­να ανά τετρά­δες ή τριά­δες και δεν έχουν καμία κενή θέση ανά­με­σά τους.

Αρκε­τοί ήταν οι επι­βά­τες που δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν προς το πλή­ρω­μα και η απά­ντη­ση ήταν ότι «ο νόμος λέει ότι μπο­ρού­με να έχου­με 80% πλη­ρό­τη­τα». Όταν οι ταξι­διώ­τες απά­ντού­σαν ότι δεν υπάρ­χουν κενές θέσεις, ούτε τηρού­νται οι απο­στά­σει τα μέλη του πλη­ρώ­μα­τος ισχυ­ρί­ζο­νταν ότι «αν είστε συγ­γε­νείς δεν υπάρ­χει κανέ­να πρόβλημα».

Σημειώ­νε­ται ότι το πλοίο έχει ελά­χι­στους εξω­τε­ρι­κούς χώρους που ακό­μη κι αυτοί είναι γεμά­τοι με ταξιδιώτες.

Το ρεπορ­τάζ είναι από το protothema.gr, εμείς απλά θα συμπλη­ρώ­σου­με ότι οι σχε­τι­κές εικό­νες και ρεπορ­τάζ είναι καθη­με­ρι­νά­α­πό τότε που η κυβέρ­νη­ση για χάρη των εφο­πλι­στών αύξη­σε την πλη­ρό­τη­τα των πλοί­ων. Ανά­λο­γες εικό­νες και από τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς στην Αθή­να. Η κυβέρ­νη­ση όμως περί άλλων τυρ­βά­ζει και τα »«έχει βάλει» με την «ανεύ­θυ­νη» συμπε­ρι­φο­ρά των νέων.

Η χαλα­ρό­τη­τα στην κοι­νω­νία είναι αντα­νά­κλα­ση τέτοιων εικό­νων και μέτρων σαν αυτά που ανα­κοι­νώ­θη­καν χτες.

sunostismos ploio2 sunostismos ploio3

Άμε­σος σχο­λια­σμός των νέων μέτρων που ανα­κοί­νω­σε η κυβέρ­νη­ση για την ανα­χαί­τι­ση του κορονοϊού

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο