Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

O Σταμάτης Κραουνάκης παρουσιάζει «Τα παιδιά της Σφίγγας»

O Στα­μά­της Κρα­ου­νά­κης παρου­σιά­ζει κάθε Δευ­τέ­ρα στη μου­σι­κή σκη­νή «Σφίγ­γα» (Ακα­δη­μί­ας & Ζωο­δό­χου Πηγής — Πεζό­δρο­μος Κιά­φας 13), στις 9 μ.μ., με τη «Σπεί­ρα Σπεί­ρα» ένα θέα­μα τρα­γου­διών και τίτλο «Τα παι­διά της Σφίγ­γας», από τη Δευ­τέ­ρα 6 Νοέμ­βρη. Μετά από την τερά­στια επι­τυ­χία της παρά­στα­σης «Όλοι ένα — Φίλα με», τα αγό­ρια της «Σπεί­ρας» μαζί με τον Στα­μά­τη Κρα­ου­νά­κη επι­λέ­γουν για το φετι­νό χει­μώ­να να βρε­θούν σε ένα χώρο που υπο­στη­ρί­ζει το καλό ελλη­νι­κό τρα­γού­δι, με μια παρά­στα­ση που δίνει φως στη χαμέ­νη ταυ­τό­τη­τα της ομα­δι­κής διασκέδασης.

Δυνα­τοί καλ­λι­τέ­χνες, φωνές και μου­σι­κοί, κατά γενι­κή ομο­λο­γία όλα αυτά τα χρό­νια, με διθυ­ραμ­βι­κές κρι­τι­κές από κοι­νό και κρι­τι­κούς για τo ταλέ­ντο τους, μας καλούν τώρα να κάνου­με μαζί τους μια «βου­τιά» στα τρα­γού­δια που αγα­πά­με πολύ, σε ένα αλη­θι­νά ιαμα­τι­κό θέα­μα τραγουδιών.

Μια ολό­φρε­σκη μου­σι­κή παρά­στα­ση από τα οκτώ αγό­ρια της «Σπεί­ρας» με επί­ση­μο καλε­σμέ­νο τους τον Στα­μά­τη Κρα­ου­νά­κη, γεμά­τη τρα­γού­δια από όλες τις επο­χές, απ’ όλα τα μέρη του κόσμου και του δικού μας, αλλά και του συν­θέ­τη όλα τα λατρε­μέ­να φυσικά.

Τρα­γου­δούν οι: Χρή­στος Γερο­ντί­δης: φωνή, καχό­νε, Σάκης Καρα­θα­νά­σης: φωνή, κιθα­ρό­νι, καχό­νε, ντα­ού­λι, Στα­μά­της Κρα­ου­νά­κης: φωνή, πιά­νο, Κώστας Μπου­γιώ­της: φωνή, καχό­νε, Νίκος Στα­διά­της: φωνή, ακορ­ντε­όν, Βασί­λης Ντρου­μπoγιάν­νης: πιά­νο, Βάιος Πρά­πας: φωνή, κιθά­ρες, μπου­ζού­κι, Γιώρ­γος Στι­βα­νά­κης: φωνή, μαρά­κες, ντέ­φι, Χάρης Φλέ­ου­ρας: φωνή, κέφι, μπρίο, κουταλάκια.

Κοστού­μια Έβε­λυν Σιού­πη. Στον ήχο ο Γιώρ­γος Τσα­τσού­λης. Σχε­δια­σμός φωτι­σμού Κώστας Μπλου­γου­ράς. Στα φώτα ο Βασί­λης Νικο­λό­που­λος. Οργά­νω­ση παρα­γω­γής: Ελέ­νη Συροπούλου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο