Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

O Adrew Self γεννήθηκε με σύνδρομο Down και με σπάνιο χάρισμα στο χορό!

Ο Adrew Self γεν­νή­θη­κε με σύν­δρο­μο Down και στα 21 του μαγεύ­ει με τις χορευ­τι­κές του δυνατότητες!

Απο­φα­σι­σμέ­νος να μοι­ρα­στεί αυτήν του την αγά­πη  με τον κόσμο, έλα­βε μέρος στο Βρε­τα­νι­κό show «The Greatest dancer » δια­λέ­γο­ντας το τρα­γού­δι του Justin Timberlake «Can’t stop that feeling ».

Η ευτυ­χία ζωγρα­φι­σμέ­νη στο πρό­σω­πο του την στιγ­μή που κρι­τές και κοι­νό άρχι­σαν να τον απο­θε­ώ­νουν, μία μαγι­κή σκη­νή, με ζωγρα­φι­σμέ­νη τη χαρά στο πρό­σω­πο της μητέ­ρας του αλλά και στον ίδιο.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο