Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

O Banksy ξαναχτυπά

Γρά­φει η Δανάη Καβου­ρί­δη //

Ο γνω­στός Βρε­τα­νός καλ­λι­τέ­χνης έργων τέχνης του δρό­μου ξανα­χτυ­πά με ένα και­νούρ­γιο έργο αφιε­ρω­μέ­νο στους πρό­σφυ­γες και στη χρή­ση αστυ­νο­μι­κής βίας ενα­ντί­ον τους.

bansky1

Τη νύχτα του Σαβ­βά­του «εμφα­νί­στη­κε» στον τοί­χο της Γαλ­λι­κής πρε­σβεί­ας στο Λον­δί­νο ένα έργο που ανα­πα­ρι­στά την πολύ γνω­στή αφί­σα του μιού­ζι­καλ «Οι Άθλιοι» .Η πρω­τα­γω­νί­στρια Κοζέτ παρου­σιά­ζε­ται με μάτια δακρυ­σμέ­να καθώς την περι­κυ­κλώ­νει καπνός.

Το έργο ασκεί κρι­τι­κή  στην χρή­ση δακρυ­γό­νων κατά των προ­σφύ­γων στον καταυ­λι­σμό προ­σφύ­γων του Καλαί γνω­στή ως «η Ζούγκλα».

Ο Banksy πρώ­τη φορά δημιουρ­γεί ένα δια­δρα­στι­κό έργο όπου τοπο­θε­τεί ένα κωδι­κό qr στην άκρη του σχεδίου.Αν κάποιος τοπο­θε­τή­σει το κινη­τό του πάνω από τον κωδι­κό θα «μετα­φερ­θεί» σε ένα βίντεο όπου δεί­χνει την χρή­ση αστυ­νο­μι­κής βίας και δακρυ­γό­νων κατά προ­σφύ­γων την 5η Ιανουα­ρί­ου στο Καλαί.

Η τελευ­ταία του δου­λειά έρχε­ται μετά από μια σει­ρά έργων που ασκεί σκλη­ρή κρι­τι­κή στη δια­χεί­ρι­ση του θέμα­τος των προ­σφύ­γων από την Ευρώ­πη. Είναι μια ηχη­ρή κραυ­γή απέ­να­ντι στην από­φα­ση της Γαλ­λί­ας να γκρε­μί­σουν μέρος της κατα­σκή­νω­σης του Καλαί (η οποία έχει κρι­θεί επι­κίν­δυ­νη) και να απο­μα­κρύ­νουν περί­που 1.500 πρόσφυγες.

Το επί­μα­χο βίντεο δεί­χνει την χρή­ση δακρυ­γό­νων, πλα­στι­κών σφαι­ρών και χει­ρο­βομ­βί­δων κρό­του λάμ­ψης κατά  των προ­σφύ­γων στο Καλαί.

Άλλα έργα του Banksy στο Καλαί είναι μια ανα­πα­ρά­στα­ση δίπλα στην παρα­λία που δεί­χνει ένα παι­δί πρό­σφυ­γα που κοι­τά­ζει προς την Βρε­τα­νία με ένα όρνιο να κάθε­ται πάνω στο τηλε­σκό­πιό του.

banksy3

 

Δίπλα στο γρα­φείο μετα­νά­στευ­σης της πόλης ο Banksy ανα­πα­ρά­γει  μια εκδο­χή  της «Σχε­δί­ας της Μέδουσας»,ένα έργο του ζωγρά­φου  του 19ου αιώ­να ‚Ζαν-Λουί-Τεο­ντόρ  που ανα­πα­ρι­στά το ναυά­γιο  της γαλ­λι­κής φρε­γά­τας Μέδου­σας στην Αφρι­κή το 1816. Στην εκδο­χή του Banksy οι επι­ζώ­ντες πάνω στη σχε­δία προ­σπα­θούν να απο­σπά­σουν με φωνές και νοή­μα­τα την προ­σο­χή από ένα μοντέρ­νο γιότ που φαί­νε­ται στον ορίζοντα.

banksy2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο