Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο φασίστας Τζήμερος ξαναχτυπά: «Δεν έφταιγαν οι Ναζί αλλά οι… αντάρτες»!

Τον φασί­στα κι’ αν τον φτύ­νεις, το σάλιο σου χαλάς. Αυτό ισχύ­ει για τον γνω­στό και μη εξαι­ρε­τέο φασί­στα Θάνο Τζή­με­ρο, ο οποί­ος ξανα­χτύ­πη­σε με νέο αντι­κομ­μου­νι­στι­κό έμε­σμα στο δια­δί­κτυο. Σε ένα άθλιο και ανι­στό­ρη­το παρα­λή­ρημ­μα του, που δημο­σιεύ­θη­με στην ιστο­σε­λί­δα thessalonikipress.gr, το θρα­σύ­δει­λο φασι­στοει­δές είχε το θρά­σος να κατα­πια­στεί με την Εθνι­κή Αντί­στα­ση την οποία μάλι­στα απο­κα­λεί «εθνι­κό έγκλη­μα»! Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το Ολο­καύ­τω­μα του Χορ­τιά­τη, όπου οι Ναζί και οι ντό­πιοι- πολι­τι­κοί πρό­γο­νοι των Τζή­με­ρων- ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες, μακέ­λε­ψαν 147 ανθρώ­πους, ο εν λόγω τύπος μας λέει το εξής: Έφται­γε η αντί­στα­ση των ανταρ­τών που… προ­κα­λού­σε την οργή των Ναζί!

Μάλι­στα, πηγαί­νο­ντας ένα βήμα παρα­πέ­ρα ακό­μη και απ’ τους πλέ­ον ένθερ­μους υπο­στη­ρι­κτές των Ναζί, ο Τζή­με­ρος απο­σα­φη­νί­ζει τη θέση του: «Επι­ση­μαί­νω στους επαγ­γελ­μα­τί­ες δια­στρε­βλω­τές των από­ψε­ών μου που θα γρά­ψουν “ο Τζή­με­ρος εξι­σώ­νει τους Ναζί με την Αντί­στα­ση”, ότι δεν τους εξι­σώ­νω. Θεω­ρώ τις πρά­ξεις των “αντι­στα­σια­κών” χει­ρό­τε­ρες». Λογι­κό, βέβαια, για έναν ιδε­ο­λο­γι­κό και πολι­τι­κό από­γο­νο των ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών να θεω­ρεί “έγκλη­μα” τις πρά­ξεις των αντι­στα­σια­κών. Άλλω­στε, ιδε­ο­λο­γι­κοί πρό­γο­νοι του Τζή­με­ρου ήταν αυτοί που, χέρι-χέρι με τους Ναζί κατα­κτη­τές, κατέ­σφα­ζαν με πρω­το­φα­νή αγριό­τη­τα μωρά, γυναί­κες και ηλι­κιω­μέ­νους σε μια σει­ρά πόλεις και χωριά της Ελλά­δας: Δίστο­μο, Καλά­βρυ­τα, Κομ­μέ­νο, Χορ­τιά­της, Κάν­δα­νος, Δομέ­νι­κο, Λέχο­βο και αλλού.

Ο φασί­στας Τζή­με­ρος- αυτή η φτη­νή απο­μί­μη­ση συνοι­κια­κού χιτλε­ρί­σκου που μέσω δια­δι­κτύ­ου εξύ­βρι­ζε το δολο­φο­νη­μέ­νο Παύ­λο Φύσ­σα και τη μητέ­ρα του — δεν έχει να ζηλέ­ψει απο­λύ­τως τίπο­τα από τους πατε­ντα­ρι­σμέ­νους Ναζί της εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής. Ο φασί­στας Τζή­με­ρος- αυτός ο «άντρα­κλας» που χτυ­πά­ει γυναί­κες στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Αττι­κής- είναι γνή­σιος εκπρό­σω­πος του χυδαιό­τε­ρου, του πιό ξετσί­πω­του, «ταγ­μα­τα­σφα­λι­τι­σμού» που γνώ­ρι­σε η χώρα στα μετα­πο­λι­τευ­τι­κά χρόνια.

Θα μπο­ρού­σα­με, ενδε­χο­μέ­νως, να προ­τρέ­ψου­με τον Τζή­με­ρο, σε ένα διά­λειμ­μα του ανά­με­σα στο σκί­σι­μο αφι­σών του ΠΑΜΕ και στον τρα­μπου­κι­σμό γυναι­κών, να μελε­τή­σει ιστο­ρία. Θα ήταν ωστό­σο μάταιο. Οι φασί­στες ουδέ­πο­τε είχαν καλή σχέ­ση με την ιστο­ρία. Ούτε βέβαια η ιστο­ρία μαζί τους, που όπως και τους ιδε­ο­λο­γι­κούς του προ­γό­νους θα κατα­τά­ξει τον θρα­σύ­δει­λο αυτό φασι­στά­κο εκεί που του αξί­ζει: Στον πολι­τι­κό και ιστο­ρι­κό σκουπιδοτενεκέ.

Ατέ­χνως.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο