Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι εργαζόμενοι στα τηλεοπτικά κανάλια δεν θριαμβολογούν

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος //

Μετά τη λήξη της δημο­πρά­τη­σης των τεσ­σά­ρων τηλε­ο­πτι­κών αδειών  οι εμπλε­κό­με­νοι, λίγο-πολύ,  εμφα­νί­ζο­νται όλοι ως νικητές.

Η κυβέρ­νη­ση θριαμ­βο­λο­γεί για… τη συντρι­βή της δια­πλο­κής και για τα 246 εκ. που απέ­φε­ρε στα ταμεία του κρά­τους η δια­δι­κα­σία και υπό­σχε­ται να τα μοι­ρά­σει στις ευπα­θείς ομά­δες· αυτές δηλα­δή που αυξά­νο­νται και πλη­θύ­νο­νται από την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που η κυβέρ­νη­ση εφαρμόζει.

Ο Αλα­φού­ζος (δια του εκπρο­σώ­που του) παρου­σιά­ζε­ται από το πρωί, απ’ όλες τις εκπο­μπές του ΣΚΑЇ ως ο μάγκας που κέρ­δι­σε την πρω­τιά πλη­ρώ­νο­ντας τα λιγό­τε­ρα απ’ τους άλλους.

Ο Κυρια­κού από τις εκπο­μπές του ΑΝΤΕΝΝΑ ως ο μεγά­λος νικη­τής που κρά­τη­σε ζωντα­νό το κανά­λι και υπε­ρά­σπι­σε το δικαί­ω­μα των εργα­ζο­μέ­νων του στη δουλειά.

Καλο­γρί­τσας και Μαρι­νά­κης τρί­βουν τα χέρια τους αδη­μο­νώ­ντας για την είσο­δό τους σε μια ακό­μα αγο­ρά από την οποία, πέρα από το γόη­τρο και τις κερ­δι­σμέ­νες εντυ­πώ­σεις, προσ­δο­κούν επι­χει­ρη­μα­τι­κά και άλλα οφέλη.

Οι κανα­λάρ­χες που δεν κατά­φε­ραν να απο­χτή­σουν μια άδεια κατα­στρώ­νουν τα επό­με­να επι­χει­ρη­μα­τι­κά τους σχέ­δια, μέσα από πιθα­νές συμ­μα­χί­ες-συγ­χω­νεύ­σεις ή άλλες κινή­σεις στη νέα κατά­στα­ση, ή ακό­μα και αλλα­γή πορεί­ας προς άλλες αγο­ρές (το μερο­κά­μα­το να βγαίνει).

Οι εργα­ζό­με­νοι είναι οι μόνοι που δεν μπο­ρούν να θριαμ­βο­λο­γούν. Σύμ­φω­να με το πιθα­νό­τε­ρο σενά­ριο εκα­το­ντά­δες θα χάσουν τη δου­λειά τους και πολ­λοί είναι αυτοί που θα οδη­γη­θούν στις συμπλη­γά­δες των ανα­κα­τα­τά­ξε­ων που θα φέρουν στο τηλε­ο­πτι­κό τοπίο οι αντα­γω­νι­σμοί παλιών και νέων «παι­κτών». Αν σκε­φτεί κανείς ότι σήμε­ρα θεω­ρεί­ται περί­που τυχε­ρός όποιος εργά­ζε­ται, με μισθό πεί­νας, κάτω από οποιεσ­δή­πο­τε εργα­σια­κές συν­θή­κες και χωρίς δικαιώ­μα­τα, τότε οι εργα­ζό­με­νοι του ΣΚΑЇ και του ΑΝΤΕΝΝΑ είναι οι «τυχε­ροί» της υπό­θε­σης. Είναι όμως έτσι;

Οι εργα­ζό­με­νοι για μια ακό­μα φορά είναι αυτοί που θα κλη­θούν να πλη­ρώ­σουν το μάρ­μα­ρο. Οι πλου­το­κρά­τες, κανα­λάρ­χες και άλλοι, δεν απο­φα­σί­ζουν με συναι­σθη­μα­τι­σμούς αλλά με βάση τι θα δια­σφα­λί­σει και θα αυξή­σει τα κέρ­δη τους.

Ο διά­λο­γος μετα­ξύ δημο­σιο­γρά­φων του ΣΚΑЇ στην σημε­ρι­νή εκπο­μπή Αταί­ρια­στοι (φωτο­γρα­φία) είναι απο­κα­λυ­πτι­κός. Ανά­με­σα στις θριαμ­βο­λο­γί­ες για την «πρω­τιά» της διοί­κη­σης του σταθ­μού ο Πάνος  Πολυ­ζω­ΐ­δης  χαρα­κτή­ρι­σε «βατό τίμη­μα» τα 43,6 εκ. που θα κατα­βάλ­λει ο εργο­δό­της του για την τηλε­ο­πτι­κή άδεια· ένα τίμη­μα όπως είπε: «που δεν υπο­νο­μεύ­ει τη βιω­σι­μό­τη­τα [του κανα­λιού]. Βεβαί­ως, απαι­τεί, αυτό το μεγά­λο τίμη­μα, θυσί­ες, αγώ­να, οικο­νο­μί­ες. Δεν είναι καθό­λου εύκο­λα τα πράγ­μα­τα»… (Το σχε­τι­κό βίντεο εδώ, μετά το 20:00). Του ξέφυ­γε (δεν το πιστεύ­ου­με) είτε πρό­κει­ται για κυνι­κή προει­δο­ποί­η­ση προς τους εργα­ζό­με­νους του σταθ­μού (που θα επω­μι­στούν τις θυσί­ες για να πλη­ρω­θεί το «τίμη­μα»), το ίδιο κάνει.

Ας κρα­τά­νε λοι­πόν μικρό καλά­θι οι εργα­ζό­με­νοι του ΣΚΑЇ και των άλλων τηλε­ο­πτι­κών σταθ­μών, απέ­να­ντι στις θριαμ­βο­λο­γί­ες των αφε­ντι­κών και των εκπρο­σώ­πων τους και ας βρί­σκο­νται σε επι­φυ­λα­κή εν όψει των νέων και ―καθό­λου ελπι­δο­φό­ρων για τους εργα­ζό­με­νους― εξελίξεων.

ΥΓ. Για… την αντι­κει­με­νι­κή ενη­μέ­ρω­ση και την πολυ­φω­νία που δήθεν κόπτο­νται κανα­λάρ­χες, προ­βε­βλη­μέ­νοι δημο­σιο­γρά­φοι, κυβέρ­νη­ση και κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης ούτε λόγος βέβαια για νίκη…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο