Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι πολύνεκρες επιθέσεις στις Βρυξέλλες σπέρνουν τον φόβο στην Ευρώπη

Σχο­λιά­ζει ο Οικο­δό­μος //

Άγνω­στο μέχρι στιγ­μής αριθ­μό νεκρών (γίνε­ται λόγος ακό­μα και για τριά­ντα) και δεκά­δες τραυ­μα­τί­ες άφη­σαν πίσω τους οι εκρή­ξεις που σημειώ­θη­καν σήμε­ρα στο αερο­δρό­μιο των Βρυ­ξελ­λών και σε σταθ­μό του μετρό της πόλης. Στο Βέλ­γιο  επι­κρα­τούν συν­θή­κες «ύψι­στης επι­φυ­λα­κής», με το στρα­τό να κατα­λαμ­βά­νει τους άδειους δρό­μους και τον φόβο να παγιώ­νε­ται, μετά και τις συστά­σεις της κυβέρ­νη­σης για «απα­γό­ρευ­ση μετα­κι­νή­σε­ων» στους πολίτες.

Αυξά­νο­νται ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τα μέτρα ασφα­λεί­ας στα αερο­δρό­μια της Ευρώ­πης (και στο Ελ. Βενι­ζέ­λος) καθώς και σε κτί­ρια και περιο­χές «υψη­λού κιν­δύ­νου», την ώρα που οι κυβερ­νή­σεις συσκέ­πτο­νται για να βρουν απο­δο­τι­κές λύσεις στην αντι­με­τώ­πι­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας. Οι ίδιες κυβερ­νή­σεις που στο όνο­μα της τρο­μο­κρα­τί­ας εντεί­νουν τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις τους, ορθώ­νουν τεί­χη ανά­με­σα στους λαούς και «τσι­με­ντώ­νουν» τα μέτρα κατα­στο­λής στο εσω­τε­ρι­κό των χωρών τους. Οι λαοί μπο­ρούν και πρέ­πει να εμπο­δί­σουν τέτοιες εξελίξεις.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο