Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Online όλα τα έργα του Έντβαρτ Μουνκ

«Η Κραυ­γή» είναι ένας από τους πιο ανα­γνω­ρί­σι­μους πίνα­κες ζωγρα­φι­κής σ’ όλον τον κόσμο. Τώρα, το Μου­σείο Μουνκ στο Όσλο, συγκέ­ντρω­σε σε δια­δι­κτυα­κή πινα­κο­θή­κη — η πρό­σβα­ση, ελεύ­θε­ρη σε όλους — όλα τα σκί­τσα του Έντ­βαρτ Μουνκ. Περί­που 7.500 έργα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των τετρα­δί­ων με σκί­τσα από την παι­δι­κή του ηλι­κία, των σπου­δών σε εργα­λεία, νομί­σμα­τα, κλει­διά. Αλλά και τις νερο­μπο­γιές του Νορ­βη­γού Συμ­βο­λι­στή ζωγρά­φου με θέμα κτί­ρια της πόλης.

«Το γεγο­νός ότι ο αριθ­μός των έργων καθι­στού­σε πρα­κτι­κά αδύ­να­τη μια έκδο­ση σε χαρ­τί και ανα­δεί­κνυε την online έκδο­ση ως την προ­φα­νή επι­λο­γή, μας επι­τρέ­πει να κατα­στή­σου­με γνω­στό το έργο του Μουνκ σε ένα πολύ ευρύ­τε­ρο κοι­νό» εξή­γη­σε ο Magne Bruteig, επι­κε­φα­λής επι­με­λη­τής Χαρα­κτι­κών και Σχε­δί­ων στο Μου­σείο Μουνκ του Όσλο. «Πέρα από το ενδια­φέ­ρον που θα έχει για όλων των ειδών τους φιλό­τε­χνους, ελπί­ζου­με να ενδια­φερ­θούν περισ­σό­τε­ρο οι ειδι­κοί όλου του κόσμου για αυτή την πλευ­ρά της καλ­λι­τε­χνι­κής παρα­γω­γής του Μουνκ, ώστε τα σκί­τσα του να τρα­βή­ξουν την προ­σο­χή των ιστο­ρι­κών τέχνης που τους αρμό­ζει» πρόσθεσε.

Το 90% των έργων αυτής της δια­δι­κτυα­κής πινα­κο­θή­κης ανή­κουν στη συλ­λο­γή του Μου­σεί­ου, τα υπό­λοι­πα προ­σφέρ­θη­καν για ψηφιο­ποί­η­ση από τους ιδιώ­τες κατό­χους του, οι περισ­σό­τε­ροι των οποί­ων δεν ζήτη­σαν αμοιβή.

Βοή­θη­σαν πολ­λοί. Σε μία περί­πτω­ση, «δεν μπο­ρού­σα­με να κατα­λά­βου­με ποιο κτί­ριο απει­κο­νι­ζό­ταν στο σκί­τσο» είπε ο Bruteig «κατά συνέ­πεια, πόστα­ρα φωτο­γρα­φία του έργου σε μια ομά­δα στο Facebook, που λέγε­ται “Old photographs from Oslo” και ζήτη­σα τη συν­δρο­μή τους. Αυτοί μπο­ρού­σαν. Ήταν η πίσω πλευ­ρά του Κοι­νο­βου­λί­ου, πριν την επέ­κτα­ση του κτι­ρί­ου» συμπλήρωσε.

Πολ­λά είναι και τα «παρά­δο­ξα», τα οποία θα συνα­ντή­σει ο επι­σκέ­πτης αυτής της πινα­κο­θή­κης: ο Έντ­βαρτ Μουνκ λάτρευε τα σκυ­λιά, αλλά είχε έντο­νες δια­μά­χες μ’ έναν γεί­το­νά του, μ’ αφορ­μή έναν σκύ­λο, τον Ρόλε, που ήταν στη διπλα­νή αυλή. Ο Μουνκ απα­θα­νά­τι­σε τον Ρόλε σε πάμπολ­λες λιθο­γρα­φί­ες και σκίτσα.

«Στό­χος μας είναι να κάνου­με γνω­στή και εύκο­λα προ­σβά­σι­μη την τέχνη του Μουνκ σε όσο το δυνα­τόν περισ­σό­τε­ρους» τόνι­σε ο Magne Bruteig «και μιας και η πλειο­νό­τη­τα των σκί­τσων δεν είχε παρου­σια­στεί σε έκθε­ση ή σε κανε­νός είδους έκδο­ση, είχε πολύ μεγά­λη σημα­σία για μας να απο­κα­λύ­ψου­με αυτόν τον “κρυμ­μέ­νο θησαυρό”».

Ο οποιοσ­δή­πο­τε μπο­ρεί να «ξεφυλ­λί­σει» τον κατά­λο­γο «Edvard Munch’s Drawings», μέσω του ιστό­το­που του Munch Museum.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο