Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Oscars 2024: Νικητής το «Οπενχάιμερ» 4 βραβεία το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου _ Αναλυτικά ⚓φωτο🎥Video

Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας

Γι’ άλλη μία χρο­νιά το Ατέ­χνως παρα­κο­λου­θεί τις εξε­λί­ξεις _από τη “σωστή πλευ­ρά της ιστορίας”

Μεγά­λη η νύχτα για τους απα­ντα­χού ποδο­σφαι­ρο­πα­δούς του κινη­μα­το­γρά­φου, κατά τη λαμπε­ρή τελε­τή των Όσκαρ στο Λος Άντζε­λες. Θυμί­ζου­με πως στη λίστα των υπο­ψη­φί­ων φιγου­ρά­ρι­ζε από την αρχή το όνο­μα του δικού μας, Γιώρ­γου Λάν­θι­μου με την ται­νία του, «Poor Things» σε 11 κατη­γο­ρί­ες, με την πρω­τα­γω­νί­στρια του Έλλη­να σκη­νο­θέ­τη, Έμμα Στό­ουν να είναι ένα από τα φαβο­ρί για Όσκαρ πρώ­του γυναι­κεί­ου ρόλου.

Γιώρ­γος Λάν­θι­μος “Poor Things” _καημένα πράγματα …

Στην Έμα Στό­ουν το βρα­βείο Α‘ Γυναι­κεί­ου Ρόλου – Καλύ­τε­ρη ται­νία το Oppenheimer που σάρω­σε με 7 Όσκαρ

Όσκαρ 2024: στοι­χή­μα­τα _κόκκινα χαλιά με πρά­σιν΄ άλο­γα Spoiler Alert! από ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ

Εκεί, στο κόκ­κι­νο χαλί του «Dolby Theater», μετά από πυρε­τώ­δεις προ­ε­τοι­μα­σί­ες (ειδι­κοί έστη­σαν “ειδι­κές” κάμε­ρες, μικρό­φω­να, ενώ ε μέρες έκα­ναν πρό­βες στα σημεία από όπου θα περ­νού­σαν όλοι οι μεγά­λοι αστέ­ρες της μεγά­λης οθόνης).

Η ται­νία που ανα­με­νό­ταν _όπως κι έγι­νε να σαρώ­σει ήταν το «Οπεν­χάι­μερ» του Κρί­στο­φερ Νόλαν (υπο­ψή­φια για 13 Όσκαρ, με τα προ­γνω­στι­κά να μιλούν για επι­κρά­τη­ση της ται­νί­ας σε σχε­δόν όλες τις μεγά­λες κατη­γο­ρί­ες), ενώ από πέντε υπο­ψη­φιό­τη­τες είχαν «Τα Παι­διά του Χει­μώ­να» του ελλη­νι­κής κατα­γω­γής, Αλε­ξά­ντερ Πέιν και η «Ζώνη Ενδια­φέ­ρο­ντος» του Τζό­να­θαν Γκλέιζερ.

Τελι­κά …Συνο­λι­κά τέσ­σε­ρα βρα­βεία Όσκαρ κέρ­δι­σε η ται­νία «Poor Things» του Γιώρ­γου Λάν­θι­μου, μετα­ξύ των οποί­ων στις κατη­γο­ρί­ες «Α’ Γυναι­κεί­ου Ρόλου» στην Έμα Στό­ουν για την ερμη­νεία της ως Μπέ­λα Μπάξ­τερ, «Σκη­νο­γρα­φί­ας», «Μακι­γιάζ & Κομ­μώ­σε­ων» και «Κοστου­μιών». Η Στό­ουν παρέ­λα­βε το δεύ­τε­ρό της Όσκαρ ιδιαί­τε­ρα συγκι­νη­μέ­νη, χωρίς φυσι­κά να χάσει το χιού­μορ της.

Γιώρ­γος Λάν­θι­μος “Poor Things” _καημένα πράγματα …

Μεγά­λος νικη­τής της 96ης τελε­τής απο­νο­μής των Όσκαρ, στο Dolby Theater, ήταν –όπως ανα­με­νό­ταν, το «Οπεν­χάι­μερ» του Κρί­στο­φερ Νόλαν. Η ται­νία απέ­σπα­σε 7 αγαλ­μα­τί­δια στις μεγά­λες κατη­γο­ρί­ες «Καλύ­τε­ρης Ται­νί­ας», «Α’ Ανδρι­κού Ρόλου» στον Κίλιαν Μέρ­φι, «Β ‘ Ανδρι­κού Ρόλου» στον Ρόμπερτ Ντά­ου­νι Τζού­νιορ, «Σκη­νο­θε­σί­ας», «Μοντάζ», «Φωτο­γρα­φί­ας», «Μου­σι­κής». Μάλι­στα, αυτό ήταν το πρώ­το Οσκαρ στην καριέ­ρα του Ντά­ου­νι Τζούνιορ.

Δύο βρα­βεία κέρ­δι­σε η βρε­τα­νι­κή ται­νία «Ζώνη Ενδια­φέ­ρο­ντος», στις κατη­γο­ρί­ες «Διε­θνής Ται­νία» και «Καλύ­τε­ρου Ηχου».

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα αυτά σε γενι­κές γραμ­μές ανα­με­νό­με­να. Έκπλη­ξη μπο­ρεί να θεω­ρη­θεί η νίκη της Εμα Στό­ουν, μιας και για πολ­λούς το φαβο­ρί για το Οσκαρ «Α’ Γυναι­κεί­ου Ρόλου» ήταν η Λίλι Γκλάν­τστο­ουν για τον ρόλο της στην ται­νία του Μάρ­τιν Σκορ­σέ­ζε, «Δολο­φό­νοι του Ανθι­σμέ­νου Φεγ­γα­ριού», ένα φιλμ που τελι­κά έμει­νε χωρίς καμία βρά­βευ­ση. Από ένα βρα­βείο απέ­σπα­σαν οι ται­νί­ες «American Fiction», «Τα Παι­διά του Χει­μώ­να» και η «Ανα­το­μία μιας Πτώσης».

Η «Barbie» της Γκρέ­τα Γκέρ­γουιγκ πήρε το Όσκαρ Καλύ­τε­ρου Τρα­γου­διού για το «What Was I Made For?» της Μπί­λι Αϊλις. Σε μια μικρή ανα­τρο­πή, τα Όσκαρ Πρω­τό­τυ­που και Δια­σκευα­σμέ­νου Σενα­ρί­ου απο­νε­μή­θη­καν στα φιλμ «Ανα­το­μία μιας Πτώ­σης» και «American Fiction» αντί­στοι­χα.

Η τελε­τή κύλη­σε αυτή τη φορά ομα­λά, χωρίς ευτρά­πε­λα, με οικο­δε­σπό­τη τον έμπει­ρο Τζί­μι Κίμελ και παρου­σί­ες από τον χώρο του κινη­μα­το­γρά­φου και της μου­σι­κής. Μετά από πάρα πολ­λά χρό­νια, την απο­νο­μή στους ερμη­νευ­τι­κούς ρόλους έκα­ναν πέντε νικη­τές παλαιό­τε­ρων διορ­γα­νώ­σε­ων Όσκαρ. Για παρά­δειγ­μα, στη σκη­νή ανέ­βη­καν ονό­μα­τα όπως η Ρίτα Μορέ­νο, η Σαρ­λίζ Θερόν, ο Μπρέ­νταν Φρέι­ζερ, ο Μάθιου Μακό­να­χι, ο Νίκο­λας Κέιτζ κ.α. Πέρα από τις βρα­βεύ­σεις, μια από τις πιο αξέ­χα­στες στιγ­μές ήταν η ερμη­νεία του Ράιαν Γκό­σλινγκ στο τρα­γού­δι «I’m Just Ken» από την ται­νία «Barbie», απο­σπώ­ντας το standing ovation της αίθουσας.

Συγκι­νη­τι­κή ήταν και η παρου­σία των Αντρέα και Αμος Μπο­τσέ­λι, οι οποί­οι ερμή­νευ­σαν το εμβλη­μα­τι­κό «Time to Say Goodbye» («Con te Partiro») στη μνή­μη των ανθρώ­πων του θεά­μα­τος που έφυ­γαν από τη ζωή, το 2023.

Ανα­λυ­τι­κά οι νικητές

 • Καλύ­τε­ρη Ται­νία: Οπενχάιμερ
 • Σκη­νο­θε­σία: Κρί­στο­φερ Νόλαν (Οπεν­χάι­μερ)
 • Α’ Γυναι­κεί­ος Ρόλος: Εμα Στό­ουν (Poor Things)
 • Α’ Ανδρι­κός Ρόλος: Κίλιαν Μέρ­φι (Οπεν­χάι­μερ)
 • Δια­σκευα­σμέ­νο Σενά­ριο: American Fiction
 • Πρω­τό­τυ­πο Σενά­ριο: Ανα­το­μία μιας Πτώσης
 • Β’ Γυναι­κεί­ος Ρόλος: Ντα’ Βιν Τζόι Ράντολφ (Τα Παι­διά του Χειμώνα)
 • Β’ Ανδρι­κός Ρόλος: Ρόμπερτ Ντά­ου­νι Τζ. (Οπεν­χάι­μερ)
 • Μοντάζ: Οπεν­χάι­μερ
 • Φωτο­γρα­φία: Οπενχάιμερ
 • Μου­σι­κή: Λού­ντ­βιχ Γκο­ράν­σον (Οπεν­χάι­μερ)
 • Κοστού­μια: Poor Things
 • Καλύ­τε­ρο Τρα­γού­δι: What Was I Made For? (Barbie)
 • Σκη­νο­γρα­φία: Poor Things
 • Διε­θνής Ται­νία: Ζώνη Ενδια­φέ­ρο­ντος (Μεγά­λη Βρετανία)
 • Animation: Το Αγό­ρι και ο Ερω­διός – Χαγιάο Μιγιαζάκι
 • Ντο­κι­μα­ντέρ Μεγά­λου Μήκους: 20 Μέρες στη Μαριούπολη
 • Ντο­κι­μα­ντέρ Μικρού Μήκους: The Last Repair Shop
 • Ηχος: Ζώνη Ενδιαφέροντος
 • Οπτι­κά Εφέ: Godzilla: Minus One
 • Μακι­γιάζ και Κομ­μώ­σεις: Poor Things
 • Μικρού Μήκους Ται­νία – Animation: War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko
 • Μικρού Μήκους Ται­νία – Live Action: The Wonderful Story of Henry Sugar


 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο