Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ουτοπία 1961»

Mε πρω­το­βου­λία του Εργα­τι­κού Κέντρου Λαυ­ρί­ου τους τελευ­ταί­ους τέσ­σε­ρις μήνες έγι­νε μια τολ­μη­ρή προ­σπά­θεια ώστε να επι­τευ­χθεί η παρα­γω­γή μιας κινη­μα­το­γρα­φι­κής ται­νί­ας μεγά­λου μήκους με τίτλο «Ουτο­πία 1961» η οποία εξι­στο­ρεί την οκτά­μη­νη σύγκρου­ση των μεταλ­λω­ρύ­χων του Λαυ­ρί­ου με τη κυβέρ­νη­ση και τη Γαλ­λι­κή εταιρία.

Όπως τόνι­σε σε συνέ­ντευ­ξή του ο πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Λαυ­ρί­ου Βάλ­σα­μος Συρί­γος, τέτοια προ­σπά­θεια γίνε­ται πρώ­τη φορά στην Ελλάδα:

«Η πιο τολ­μη­ρή μας, ωστό­σο, προ­σπά­θεια είναι αυτή που «δου­λεύ­ου­με» τους τελευ­ταί­ους τέσ­σε­ρις μήνες. Πρό­κει­ται για την παρα­γω­γή μιας κινη­μα­το­γρα­φι­κής ται­νί­ας μεγά­λου μήκους. «Ουτο­πία 1961» ο τίτλος της και πρό­κει­ται για μια συλ­λο­γι­κή προ­σπά­θεια στην οποία συμ­με­τεί­χε η θεα­τρι­κή ομά­δα του ΠΑΜΕ, η ερα­σι­τε­χνι­κή ομά­δα από την περιο­χή του Λαυ­ρί­ου «Εξό­ρυ­ξη» και τέλος το Studio Pixel, προ­σφο­ρά του σκη­νο­θέ­τη Κώστα Φιλιού­ση, με τον οποίο υλο­ποιού­με την παρα­γω­γή της ται­νί­ας μας. Τέτοια προ­σπά­θεια γίνε­ται πρώ­τη φορά στη χώρα μας. Αυτό το τόλ­μη­μα, μάθη­μα Ιστο­ρί­ας και αγώ­να, ανοί­γει το δρό­μο και σε άλλα σωμα­τεία… Το σίγου­ρο είναι ότι εάν η ίδια ται­νία χρη­μα­το­δο­τού­νταν από κάποιον παρα­γω­γό, το κόστος της θα ανερ­χό­ταν σε πολ­λές χιλιά­δες ευρώ. Εμείς κάνα­με την παρα­γω­γή με μηδε­νι­κό κόστος.

Με αυτήν την παρα­γω­γή ασχο­λή­θη­καν πάνω από 150 άτο­μα. Ομως και όλος ο λαός της περιο­χής βοή­θη­σε ιδιαί­τε­ρα, διευ­κο­λύ­νο­ντας τα γυρί­σμα­τα. Μας άνοι­γαν τα σπί­τια τους, μας προ­μή­θευαν διά­φο­ρα πράγ­μα­τα επο­χής, μας «ανέ­χο­νταν» ώρες ατε­λεί­ω­τες. Το 70% του πλη­θυ­σμού έχει σχέ­ση με τα μεταλ­λεία και τους αγώ­νες, οπό­τε αυτή η ται­νία τούς ακου­μπά. Αγα­πά­νε τον τόπο τους και την Ιστο­ρία τους».

Λίγα λόγια για την ταινία:

Η ται­νία αφη­γεί­ται την οκτά­μη­νη σύγκρου­ση των μεταλ­λω­ρύ­χων του Λαυ­ρί­ου το 1961 με την κυβέρ­νη­ση και τη Γαλ­λι­κή Εται­ρεία. Η αφή­γη­ση ανα­πτύσ­σε­ται σε τρεις παράλ­λη­λους άξονες.

Στον ένα άξο­να κατα­γρά­φε­ται η εξέ­λι­ξη της απερ­γί­ας με υπο­κεί­με­νο τους απερ­γούς μεταλ­λω­ρύ­χους στον εργα­σια­κό τους χώρο.

Ο δεύ­τε­ρος αφη­γη­μα­τι­κός άξο­νας ξεδι­πλώ­νει τη στά­ση των κατοί­κων της πόλης του Λαυ­ρί­ου και ο τρί­τος την αντί­δρα­ση της Γαλ­λι­κής εται­ρεί­ας, της κυβέρ­νη­σης, του κρά­τους και του παρακράτους.

Οι σκη­νές καθη­με­ρι­νό­τη­τας των κατοί­κων της πόλης του Λαυ­ρί­ου σκια­γρα­φούν το πολι­τι­κό και κοι­νω­νι­κό τοπίο της επο­χής. Το σενά­ριο της ται­νί­ας βασί­ζε­ται στο βιβλίο του Κων­στα­ντί­νου Πόγκα, ο οποί­ος ήταν ένας από τους πρω­τερ­γά­τες της απερ­γί­ας. Ο συγ­γρα­φέ­ας εμφα­νί­ζε­ται περιο­δι­κά στην ται­νία για να θυμί­ζει στον θεα­τή ότι αυτά που παρα­κο­λου­θεί συνέ­βη­σαν το 1961 στην πραγματικότητα.

Η παρα­γω­γή γίνε­ται από το studio pixel σε συνερ­γα­σία με το Εργα­τι­κό Κέντρο Λαυ­ρί­ου και τη θεα­τρι­κή ομά­δα ΕΞΟΡΥΞΗ.

Το σενά­ριο και η σκη­νο­θε­σία είναι του Κώστα Φιλιού­ση. Συμ­με­τέ­χουν 30 ηθο­ποιοί και πεντα­κό­σιοι βοη­θη­τι­κοί ηθο­ποιοί. Η μου­σι­κή είναι του Άρη Βλά­χου και το τρα­γού­δι των τίτλων ερμη­νεύ­ει η Ανα­στα­σία Έδεν.

Η ται­νία θα προ­βάλ­λε­ται στον κινη­μα­το­γρά­φο Αλκυο­νί­δα από τις 14 Απριλίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο