Αποτελέσματα Αναζήτησης: Μακρόνησο (456)

Επικαιρότητα
Συνάντηση της Α. Παπαρήγα με την Λ. Μενδώνη για την τοποθέτηση μνημείων του ΚΚΕ στην Γυάρο και την Μακρόνησο

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής την Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τή, συνα­ντή­θη­κε με την υπουρ­γό Πολι­τι­σμού Λίνα Μενδώνη,…

Πολιτισμός
H Μακρόνησος αρχαιολογικός χώρος με γνωμοδότηση του ΚΑΣ

Αρχαιο­λο­γι­κός χώρος κηρύ­χθη­κε με ομό­φω­νη γνω­μο­δό­τη­ση του Κεντρι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Συμ­βου­λί­ου (2/7/2019) ολό­κλη­ρη η Μακρό­νη­σος, ύστε­ρα από πρό­τα­ση της Εφο­ρεί­ας Αρχαιοτήτων…

Εικαστικές Τέχνες
Συνέντευξη με τον γλύπτη Μάρκο Γεωργιλάκη, βραβευθέντα στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό του ΚΚΕ για τη φιλοτέχνηση Μνημείου στη Μακρόνησο

Επι­σκε­φτή­κα­με το εργα­στή­ριο του γλύ­πτη Μάρ­κου Γεωρ­γι­λά­κη, ο οποί­ος συμ­με­τεί­χε στον Καλ­λι­τε­χνι­κό Δια­γω­νι­σμό του ΚΚΕ για τη φιλο­τέ­χνη­ση Μνη­μεί­ων για…

Εικαστικές Τέχνες
Εγκαίνια της έκθεσης μακετών του διαγωνισμού μνημείων σε Μακρόνησο και Γυάρο

Ρεπορ­τάζ — Φωτο­γρα­φί­ες Στέ­λιος Κανά­κης // Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν χθες 14/1/19, στον χώρο της Παλαιάς Βιβλιο­θή­κης της Ανω­τά­της Σχο­λής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)…

Κοινωνία
Πέθανε ο Γρηγόρης Ριζόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου

Το ΚΚΕ με λύπη ανα­κοι­νώ­νει το θάνα­το του Γρη­γό­ρη Ριζό­που­λου, προ­έ­δρου της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου (ΠΕΚΑΜ). Ο Γρηγόρης…

Εικαστικές Τέχνες
Ολοκληρώθηκε ο Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός φιλοτέχνησης μνημείων για τη Μακρόνησο και τη Γυάρο — Οι βραβευθέντες

Η Επι­τρο­πή Κρί­σης του Καλ­λι­τε­χνι­κού Δια­γω­νι­σμού φιλο­τέ­χνη­σης μνη­μεί­ων για τη Μακρό­νη­σο και τη Γυά­ρο ανα­κοι­νώ­νει ότι ολο­κλή­ρω­σε την κρί­ση της…

Εκδηλώσεις
Παρουσίαση από την ΚΕ του ΚΚΕ και τον Θ. Μικρούτσικο της συλλεκτικής έκδοσης του βιβλίου ‑CD “Καντάτα για τη Μακρόνησο – Σπουδή σε ποιήματα του Βλαδίμηρου ΜαγιακόβσκΙ”

Τη συλ­λε­κτι­κή έκδο­ση του βιβλί­ου — CD “Καντά­τα για τη Μακρό­νη­σο — Σπου­δή σε ποι­ή­μα­τα του Βλα­δί­μη­ρου Μαγια­κόφ­σκι”, παρου­σιά­ζουν η…