Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανευρωπαϊκή Συνάντηση των κινημάτων αλληλεγγύης με την Κούβα στη Στοκχόλμη

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς //

Για 17η φορά τα κινή­μα­τα αλλη­λεγ­γύ­ης με την Κού­βα από τις χώρες της Ευρώ­πης, θα συνα­ντη­θούν στην Στοκ­χόλ­μη της Σου­η­δί­ας αυτή τη φορά,  από τις 18 έως τις 20 Νοέμ­βρη 2016. Την ευθύ­νη της διορ­γά­νω­σης  έχει ο Σου­η­δι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας  με την Κού­βα και μέχρι χθες πάνω από 130 αντι­πρό­σω­ποι είχαν δηλώ­σει συμ­με­το­χή και είχαν  αρχί­σει ήδη  να κατα­φθά­νουν στην Στοκχόλμη.

Οι 30 χώρες από τις οποί­ες προ­έρ­χο­νται οι οργα­νώ­σεις που θα συμ­με­τά­σχουν στην 17η Πανευ­ρω­παϊ­κή Συνά­ντη­ση Αλλη­λεγ­γύ­ης με την Κού­βα, είναι: Αλβα­νία, Αυστρία, Βέλ­γιο, Βουλ­γα­ρία, Τσε­χι­κή Δημο­κρα­τία, Κύπρος, Δανία, Ισπα­νία, Φιν­λαν­δία, Γαλ­λία, Μεγά­λη Βρε­τα­νία, Ελλά­δα, Ουγ­γα­ρία, Ισλαν­δία, Ιρλαν­δία, Ιτα­λία, Καζακ­στάν, Κιρ­γι­στάν, Λου­ξεμ­βούρ­γο, Μακε­δο­νία, Νορ­βη­γία, Πορ­το­γα­λία, Ρου­μα­νία, Ρωσία, Σερ­βία, Σου­η­δία, Ελβε­τία και Ουκρα­νία.

cuba33

Η συνά­ντη­ση αυτή είναι παρα­δο­σια­κά ο χώρος όπου γίνε­ται ευρεία ανταλ­λα­γή από­ψε­ων και προ­σπά­θεια συντο­νι­σμού της δρά­σης των οργα­νώ­σε­ων και διά­φο­ρων συσπει­ρώ­σε­ων που δρα­στη­ριο­ποιού­νται σε κάθε χώρα στην αλλη­λεγ­γύη με την Κού­βα.    Όπως γίνε­ται εύκο­λα αντι­λη­πτό, η δια­φο­ρε­τι­κή κατά­στα­ση του συνο­λι­κό­τε­ρου κινή­μα­τος σε κάθε χώρα και οι δια­φο­ρε­τι­κές οπτι­κές καθι­στούν τέτοιες πρω­το­βου­λί­ες χρή­σι­μες και απο­τε­λε­σμα­τι­κές στο βαθ­μό που κατα­φέρ­νουν να συγκε­ντρώ­νουν την δρά­ση σε κάθε χώρα σε έναν στό­χο, συγκε­κρι­μέ­να  στην ενιαία προ­βο­λή των βασι­κών ζητη­μά­των που παλεύ­ει η Κούβα.

Ο πάνω από δεκα­πέ­ντε χρό­νια αγώ­νας για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των Πέντε Κου­βα­νών, δημιούρ­γη­σε κεκτη­μέ­νο. Έτσι τώρα τα βασι­κά ζητή­μα­τα που θέτει η Κού­βα, η άρση του οικο­νο­μι­κού, εμπο­ρι­κού και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού απο­κλει­σμού (εμπάρ­γκο) και το αίτη­μα της επι­στρο­φής του παρά­νο­μα κατε­χό­με­νου από τις ΗΠΑ του εδά­φους του Γκουα­ντά­να­μο, είναι το πλαί­σιο που μπο­ρεί να στο­χεύ­ει και να συνε­νώ­νε­ται η δρά­ση αλλη­λεγ­γύ­ης σε κάθε χώρα και σε κάθε κίνη­μα αλληλεγγύης.

Αυτό κατά τη γνώ­μη μας  έχει δύο ειδι­κό­τε­ρες πλευ­ρές που πρέ­πει να ξεχω­ρί­σουν, καθώς εκεί στο­χεύ­ει η ιμπε­ρια­λι­στι­κή προπαγάνδα. 

  1. Οι περισ­σό­τε­ροι άνθρω­ποι νομί­ζουν ότι ο απο­κλει­σμός τελεί­ω­σε με την επα­νέ­ναρ­ξη των διπλω­μα­τι­κών σχέ­σε­ων Κού­βας – ΗΠΑ και απαι­τεί­ται μια συντο­νι­σμέ­νη ενη­με­ρω­τι­κή εκστρα­τεία που να απο­κα­λύ­πτει την αλή­θεια. Ότι δηλα­δή  ο απο­κλει­σμός συνε­χί­ζε­ται αμεί­ω­τος  και τα βήμα­τα που γίνο­νται  είναι δει­λά και ανεπαρκή.
  2. Η Κοι­νή Θέση της Ε.Ε, η ευρω­παϊ­κή version του εμπάρ­γκο,  που σύμ­φω­να με τις δηλώ­σεις των διπλω­μα­τών  βαδί­ζει προς κατάρ­γη­ση    εξα­κο­λου­θεί επί­σης να ζει και να βασιλεύει.

cuba34

Ωστό­σο, η συνά­ντη­ση της Στοκ­χόλ­μης είναι το φετι­νό “πανευ­ρω­παι­κό φόρουμ της αλλη­λεγ­γύ­ης” και γι αυτό δίνε­ται μεγά­λο βάρος σε αυτό και από την κου­βα­νι­κή πλευ­ρά, που συμ­με­τέ­χει σε αυτό με υψη­λού επι­πέ­δου αντι­προ­σω­πεία του Κου­βα­νι­κού Ινστι­τού­του Φιλί­ας των Λαών (ICAP), με επι­κε­φα­λής τον Έλιο Γκά­μες, πρώ­το αντι­πρό­ε­δρο του ICAP, καθώς επί­σης και  την  Γκλά­ντις Αιγιόν, διευ­θύ­ντρια του Ευρω­παι­κού Τμή­μα­τος, Λουίς Μαρόν, υπεύ­θυ­νο Βόρειας Ευρώ­πης, Ταμά­ρα Βελά­σκες, διευ­θύ­ντρια του Τμή­μα­τος Πλη­ρο­φό­ρη­σης   και Μοι­σές Ροντρί­γκες, ειδι­κό για τις σχέ­σεις Κούβα-ΗΠΑ.

Προ­σελ­κύ­ει επί­σης διε­θνείς προ­σω­πι­κό­τη­τες όπως, η Αλέ­iδα Γκε­βά­ρα, ο Κάιλ Γουόλ­κερ, από τους Πάστο­ρες για την Ειρή­νη (ΗΠΑ), η Νίνα Καρ­πά­τσο­βα, δια­κε­κρι­μέ­νη νομι­κός από την Ουκρα­νία, ο Κέιθ Μπό­λε­ντερ, Κανα­δός δημο­σιο­γρά­φος και καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου καθώς και  συγ­γρα­φέ­ας βιβλί­ων για τον Απο­κλει­σμό και τους Πέντε και ο Χοσέ Μαν­σα­νέ­δα, συντο­νι­στής του   κανα­λιού www.cubainformacion.tv .

Περι­μέ­νου­με λοι­πόν  με ενδια­φέ­ρον την επι­στρο­φή την Δευ­τέ­ρα των αντι­προ­σω­πειών  από την Στοκχόλμη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο