Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάβελ Γκραντίνιν: Ο Στάλιν ήταν ο καλύτερος ηγέτης των τελευταίων 100 χρόνων

Το εγκώ­μιο του Ιωσήφ Στά­λιν έπλε­ξε ο υπο­ψή­φιος με το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΚΚΡΟ) για τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του Μάρ­τη, Πάβελ Γκρα­ντί­νιν. Σε συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε στον μπλό­γκερ Γιού­ρι Ντουντ, ο Γκρα­ντί­νιν έκα­νε ανα­φο­ρά στις ηγε­τι­κές ικα­νό­τη­τες του ηγέ­τη της Σοβιε­τι­κής Ένωσης. 

«Ο Ιωσήφ Στά­λιν ήταν ο καλύ­τε­ρος μας ηγέ­της τα τελευ­ταία εκα­τό χρό­νια» υπο­γράμ­μι­σε ο Πάβελ Γκρα­ντί­νιν, προ­σθέ­το­ντας πως ο Στά­λιν «βελ­τί­ω­σε την οικο­νο­μία, την εκπαί­δευ­ση και επα­νέ­φε­ρε τη χώρα μας μετά τον πόλε­μο. Ναι, τα γκού­λαγκ υπήρ­ξαν αλλά χάρη στον Στά­λιν ο πατέ­ρας μου έλα­βε μόρ­φω­ση, είχε το δια­μέ­ρι­σμα του και ζού­σε καλά. Ακό­μη και αν πήρε μη-αρε­στές απο­φά­σεις, το απο­τέ­λε­σμα είναι που μετρά­ει. Εάν ο Στά­λιν ηγού­νταν της χώρας μας σήμε­ρα, θα ήμουν ‘Ηρω­ας της Σοσια­λι­στι­κής Εργα­σί­ας [τιμη­τι­κός τίτλος στην ΕΣΣΔ για εξαι­ρε­τι­κά επι­τεύγ­μα­τα στους τομείς της οικο­νο­μί­ας και του πολι­τι­σμού]»

Στην ίδια συνέ­ντευ­ξη, ο προ­ε­δρι­κός υπο­ψή­φιος του ΚΚΡΟ σημεί­ω­σε πως όταν πέθα­νε ο Στά­λιν, στην κατο­χή του βρέ­θη­καν μονά­χα δύο ζευ­γά­ρια μετα­χει­ρι­σμέ­νες μπό­τες και δύο σακά­κια, ενώ άφη­σε την ΕΣΣΔ ισχυ­ρό­τε­ρη απ’ όσο την παρέλαβε. 

Ο 57χρονος Γκρα­ντί­νιν, διευ­θυ­ντής της μετο­χι­κής (αγρο­τι­κής) εται­ρεί­ας «Σοβ­χοζ Λένιν» που βρί­σκε­ται σε προ­ά­στιο της Μόσχας, έβα­λε στο στό­χα­στρο του τον αλλή­στου μνή­μης ρώσο πρό­ε­δρο Γιέλ­τσιν. «Πρέ­πει να στα­μα­τή­σου­με να απο­λο­γού­μα­στε για τον Στά­λιν! Η Ρωσία είχε έναν άλλο ηγέ­τη (Γιέλ­τσιν), κατά την διάρ­κεια της θητεί­ας του οποί­ου ο λαός δε λάμ­βα­νε μισθούς και συντά­ξεις ενώ εκα­τομ­μύ­ρια σκο­τώ­θη­καν σε μάχες μετα­ξύ μαφιό­ζι­κων συμ­μο­ριών. Δεν είναι εγκλη­μα­τί­ας; Δεν είμαι πολι­τι­κά δεσμευ­μέ­νος κάπου, αλλά είμαι ευγνώ­μων στον Γκε­νά­ντι Ζιου­γκά­νοφ για τη δια­τή­ρη­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμματος».

Να σημειω­θεί ότι ο Π.Γκραντίνιν δεν είναι μέλος του ΚΚ της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας και κατε­βαί­νει στις προ­σε­χείς προ­ε­δρι­κές εκλο­γές ως ανε­ξάρ­τη­τος, με την στή­ρι­ξη του κόμματος.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν….»: Αντι­στα­λι­νι­σμός και παρα­χά­ρα­ξη της Ιστορίας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο