Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

PAX Americana…

Στρα­το­πέ­δευ­σαν στο Αφγα­νι­στάν από το 2001, αμέ­σως μετά το τρο­μο­κρα­τι­κό κτύ­πη­μα στους δίδυ­μους πύρ­γους στη Νέα Υόρ­κη, με πρό­σχη­μα την κατα­πο­λέ­μη­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας και την εξό­ντω­ση του Οσά­μα μπιν Λάντεν… Και να επα­να­φέ­ρουν, τάχα, το Αφγα­νι­στάν σε κατά­στα­ση ειρή­νης και ασφάλειας.

Οσο­νού­πω, συμπλη­ρώ­νο­νται 16 χρό­νια από τότε. Ο Οσά­μα μπιν Λάντεν δεν υπάρ­χει, αντι­θέ­τως τα παρα­πού­λια του έχουν πλη­θύ­νει ως απο­τέ­λε­σμα και της αμε­ρι­κά­νι­κης πολιτικής.

Που αντί να φέρει την ειρή­νη και την ασφά­λεια στη χώρα, δημιούρ­γη­σε νέες πλη­γές, νέες εστί­ες έντα­σης, άφη­σε πίσω της χιλιά­δες άμα­χους νεκρούς, όταν οι έξυ­πνες βόμ­βες δεν ήταν τελι­κά τόσο έξυ­πνες και έπλητ­ταν νοσο­κο­μεία, σπί­τια, γαμή­λιες τελετές…

Δεκα­έ­ξι χρό­νια μετά και ο Ντό­ναλντ Τραμπ θα στεί­λει στην ασια­τι­κή αυτή χώρα και άλλους στρα­τιώ­τες. Τέσ­σε­ρις χιλιά­δες ακό­μα για να συμπλη­ρώ­σουν τις 8.400 που έχουν ήδη ανα­πτυ­χθεί στο Αφγανιστάν…

Αθά­να­τη pax americana…

Μ.Φρ. / dialogos.com.cy

ΗΠΑ: Παρου­σιά­ζουν την εικό­να που κατέ­στρε­ψαν σαν την εικό­να που θέλουν να δημιουργήσουν

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο