Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Persona non grata» η Σ. Σταμάτη στην παράσταση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου

Η Σάσα Στα­μά­τη είναι γνω­στή τηλε­περ­σό­να που πριν δύο εβδο­μά­δες είχε μπου­κά­ρει στην σκη­νή του Θεά­τρου «Τζ. Καρέ­ζη», συνο­δεία «φου­σκω­τών» φίλων της, προ­κει­μέ­νου να δια­κό­ψει την παρά­στα­ση του Χρι­στό­φο­ρου Ζαρα­λί­κου επει­δή ενο­χλή­θη­κε από τα λεγό­με­να του κωμι­κού ηθοποιού.

Το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το, η ίδια τηλε­περ­σό­να πήγε στο Θέα­τρο «Ακρο­πόλ» προ­κει­μέ­νου να δει την παρά­στα­ση «Ο Κου­ρέ­ας της Σεβίλ­λης» σε σκη­νο­θε­σία Σοφί­ας Σπυ­ρά­του με πρω­τα­γω­νι­στι­κό δίδυ­μο τους Βασί­λη Χαρα­λα­μπό­που­λο και Φάνη Μουρατίδη.

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της «ΕφΣΥΝ», όταν η Σ. Στα­μά­τη (που είχε καθί­σει μπρο­στά-μπρο­στά στις θέσεις) έγι­νε αντι­λη­πτή από τον ηθο­ποιό, μια ταξι­θέ­τρια την ενη­μέ­ρω­σε δια­κρι­τι­κά «ο κ. Χαρα­λα­μπό­που­λος μου είπε να σας πω ότι αν δεν φύγε­τε, ο ίδιος δεν θα παί­ξει απόψε».

Στο Θέα­τρο «Καρέ­ζη» την θρα­σύ­τα­τη τηλε­περ­σό­να και τους «φίλους» της τους έδιω­ξε το κοι­νό με τις απο­δο­κι­μα­σί­ες του, στο «Ακρο­πόλ» ο Βασί­λης Χαρα­λα­μπό­που­λος. Ένα μπρά­βο τόσο στο κοι­νό, όσο και στον γνω­στό ηθο­ποιό για την στά­ση τους.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο