Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Pfizer»: Ζητά την έγκριση 4ης δόσης εμβολίου στους άνω των 65 ετών

Η Pfizer και η BioNTech ανα­κοί­νω­σαν χθες Τρί­τη ότι ζήτη­σαν από την αμε­ρι­κα­νι­κή ρυθ­μι­στι­κή αρχή φαρ­μά­κων (FDA) να εγκρί­νει μια δεύ­τε­ρη ανα­μνη­στι­κή δόση του εμβο­λί­ου τους κατά της covid-19 για τους ενή­λι­κες άνω των 65 ετών.

Το αίτη­μα αυτό βασί­ζε­ται στα στοι­χεία που συγκε­ντρώ­θη­καν στο Ισρα­ήλ εν μέσω ενός κύμα­τος της επι­δη­μί­ας που οφει­λό­ταν στο παραλ­λαγ­μέ­νο στέ­λε­χος Όμι­κρον του κορο­νοϊ­ού, επε­σή­μα­ναν οι εται­ρεί­ες σε ανα­κοί­νω­σή τους.

Σύμ­φω­να με την Pfizer και τη BioNTech, τα δεδο­μέ­να από το Ισρα­ήλ δεί­χνουν ότι «μια επι­πλέ­ον ανα­μνη­στι­κή δόση εμβο­λί­ου τεχνο­λο­γί­ας mRNA αυξά­νει την ανο­σο­γο­νι­κό­τη­τα και μειώ­νει τα ποσο­στά των μολύν­σε­ων και της σοβα­ρής νόσησης».

Για τον λόγο αυτό οι εται­ρεί­ες ζήτη­σαν από τον FDA να εγκρί­νει τη χορή­γη­ση δεύ­τε­ρης ανα­μνη­στι­κής δόσης.

Το Ισρα­ήλ ήταν η πρώ­τη χώρα που ξεκί­νη­σε να χορη­γεί τέταρ­τη δόση εμβο­λί­ου κατά της covid-19 από τις αρχές Ιανουα­ρί­ου στους άνω των 60 ετών, ενώ από τα τέλη του ίδιου μήνα το πρό­γραμ­μα επε­κτά­θη­κε για όλους τους ενή­λι­κες άνω των 18 ετών που ανή­κουν σε ευπα­θείς ομάδες.

Η τέταρ­τη δόση εμβο­λί­ου επι­τρέ­πει να παρα­χθούν τρεις με πέντε φορές περισ­σό­τε­ρα αντι­σώ­μα­τα σε σχέ­ση με την τρί­τη δόση, σύμ­φω­να με το ισραη­λι­νό υπουρ­γείο Υγείας.

Ήδη κάποιες χώρες ‑όπως η Δανία, η Ισπα­νία, η Γερ­μα­νία και η Σου­η­δία– χορη­γούν τέταρ­τη δόση εμβο­λί­ου σε συγκε­κρι­μέ­νες πλη­θυ­σμια­κές ομά­δες, όπως οι πιο ηλι­κιω­μέ­νοι και οι ευπα­θείς ομάδες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο