Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Pink Floyd: The Dark Side of the Moon (η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού)

The Dark Side of the Moon (η σκο­τει­νή πλευ­ρά του φεγ­γα­ριού) το ιστο­ρι­κό άλμπουμ των Pink Floyd κυκλο­φό­ρη­σε το 1973 (24 Μάρ­τη) και σαν σήμε­ρα 20 Σεπτέμ­βρη έγι­νε ένα remastered.

Οι στί­χοι των τρα­γου­διών τους είναι της “καθη­με­ρι­νό­τη­τας” μέσα από την ψυχε­δε­λι­κή τους οπτι­κή όπου χρό­νος, απλη­στία, «συγκρού­σεις» ‑όχι ταξι­κές προς θεού, Θάνα­τος και τρε­λο­κο­μείο ανα­κα­τεύ­ο­νται σε αχταρμά.

Για πολ­λούς, από τα 50–60-100; εκα­τομ­μύ­ρια κατό­χους του «The Wall», οι «Πινκ Φλόιντ» είναι το μεγα­λύ­τε­ρο ροκ συγκρό­τη­μα που γνώ­ρι­σε ποτέ ο πλανήτης.

Αυτοί που έσπρω­ξαν το ροκ στην επο­χή της εικό­νας, που μέσα από την οπτι­κή του «The Wall», συνό­ψι­σαν την ιστο­ρία του 20ού αιώ­να. Την ιστο­ρία των λαών, αλλά και των ανθρώπων.

Τα μεγά­λα εγκλή­μα­τα κατά της ανθρω­πό­τη­τας, αλλά και τα μικρά, καθη­με­ρι­νά εγκλή­μα­τα. Το σπα­ραγ­μό του έρω­τα, αλλά και το σπα­ραγ­μό της ήττας της επα­νά­στα­σης. Το φασι­σμό της διπλα­νής πόρτας…

The Dark Side of the Moon

0:00 Speak to me 1:11 Breathe (in the air) 3:57 On the run 7:29 Time 14:35 Great gig in the sky 19:21 Money 25:46 Us and them 33:34 Any colour you like 37:00 Brain damage 40:51 Eclipse

Θα είμαι εγώ ή εσύ;
Θα σε συνα­ντή­σω στη σκο­τει­νή πλευ­ρά του φεγγαριού
Αφή­νω το κόκ­κι­νο φόρε­μά σου κατεστραμμένο
Πετα­λού­δες παντού
Πες μου τα ψέμα­τα που προ­σπα­θού­σα να νιώσω
Θα σε δω εκεί θα σε περιμένω
στη σκο­τει­νή πλευ­ρά του φεγγαριού
Θα σε ψάχνω, θα σε προσέχω
Θα σε συνα­ντή­σω στη σκο­τει­νή πλευ­ρά του φεγγαριού
Άσε τον πόνο στην άκρη, σε χρειά­ζο­μαι περισσότερο
Πώς μπο­ρώ να ξεχά­σω όταν τα έχου­με κάνει όλα
Θα σου πω όλα όσα θέλεις να μάθεις
Θα είμαι το είναι σου και τίπο­τα παραπάνω
Θα πρέ­πει να το σκε­φτείς πριν μπο­ρέ­σεις να το πεις
Θα το ονει­ρεύ­ο­μαι μέχρι την ημέ­ρα που θα το ξεχάσεις
Τώρα σε ονει­ρεύ­ο­μαι και νομί­ζω ότι το μισώ
Προ­σπά­θη­σε να τρέ­ξεις, προ­σπά­θη­σε να κρυφτείς.
Από­δρα­σε, για λίγο
Ζήσε το παρελ­θόν, φτιά­ξε εικό­νες, δεν θα διαρκέσουν
Ένα εκα­τομ­μύ­ριο χρώ­μα­τα σε ένα ψέμα, δεν θα κρατήσουν
Όταν ο ήλιος είναι κρύ­ος και μαύρος
Όταν θέλεις να ουρ­λιά­ξεις και να φωνάξεις
Και ο δίσκος παί­ζει τη σκο­τει­νή πλευ­ρά του φεγγαριού
Όταν ο ήλιος είναι κρύ­ος και μαύρος
Φωτει­νό­τε­ρες μέρες, σε μια μακρι­νή ακτή;
Συνει­δη­το­ποί­η­σες ότι ήταν από­το­μα, εκεί στην κορυφή;
Ποτέ μην πολε­μάς, Ποτέ μην κερ­δί­ζεις την πραγματικότητα
Ένα εκα­τομ­μύ­ριο χρώ­μα­τα σε ένα ψέμα, που θα ξεθωριάσει
Όταν ο ήλιος είναι κρύ­ος και μαύρος
Όταν θέλεις να ουρ­λιά­ξεις και να φωνάξεις
Και ο δίσκος παί­ζει τη σκο­τει­νή πλευ­ρά του φεγγαριού
(τρεις φορές…)
Τόσο καλά, άσε με να χάσω τον εαυ­τό μου.
Όταν ο ήλιος είναι κρύ­ος και μαύρος
(κλπ. κλπ)

______________________

1. In the Flesh? 0:01 2. The Thin Ice 3:20 3. Another Brick in the Wall, Part 1 5:49 4. The Happiest Days of Our Lives 8:59 5. Another Brick in the Wall, Part 2 10:50 6. Mother 14:49 7. Goodbye Blue Sky 20:27 8. Empty Spaces 23:11 9. Young Lust 25:19 10. One of My Turns 28:50 11. Don’t Leave Me Now 32:27 12. Another Brick in the Wall, Part 3 36:43 13. Goodbye Cruel World 37:58 14. Hey You 39:13 15. Is There Anybody Out There? 43:53 16. Nobody Home 46:34 17. Vera 49:58 18. Bring the Boys Back Home 51:31 19. Comfortably Numb 52:58 20. The Show Must Go On 59:20 21. In the Flesh 1:00:56 22. Run Like Hell 1:05:13 23. Waiting for the Worms 1:09:37 24. Stop 1:13:34 25. The Trial 1:14:05 26. Outside the Wall 1:19:25

Dark Side Of The Moon

Put the pain aside Ima need you more
How can I forget when we´ve done it all
I will tell you everything you´ll wanna know
I will be your everything and nothing more
You should think about it before you really can say it
Ima dream about it till the day you forget it
I will be without you if you want me to lay it
Now I dream about you and I think that I hate it
Is it going to be me or you?
Ima meet you in the dark side of the moon
Ima leave your red dress ruined
I don´t wanna leave you way too soon
Butterflies all over the field
Tell me lies I´ve been trying to feel
Is it going to be me or you?
Ima meet you in the dark side of the moon
Ima see you there I´ll be waiting for you
Ima meet you in the dark side of the moon
I´ll be looking for you i´ll be watching for you
Ima meet you in the dark side of the moon
Ima see you there i´ll be waiting for you
Ima meet you in the dark side of the moon
I´ll bee looking for you i´ll be watching for you
Ima meet you in the dark side of the moon
Put the pain aside Ima need you more
How could I can forget when we´ve done it all
I will tell you everything you´ll wanna know
I will be your everything and nothing more
You should think about it before you really can say it
Ima dream about it till the day you forget it
I will be without you if you want me to lay it
Now I dream about you and I think that I hate it

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο