Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πλήρη κατάργηση των βουλευτικών συντάξεων και προνομίων προτείνει το ΚΚΕ

Σε σχό­λιό του για το ζήτη­μα των ανα­δρο­μι­κών των βου­λευ­τών, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Κανέ­νας συντα­ξιού­χος πρώ­ην βου­λευ­τής, μέλος του ΚΚΕ, δεν ανα­ζη­τά ανα­δρο­μι­κά, πολύ περισ­σό­τε­ρο το ΚΚΕ έχει επα­νει­λημ­μέ­να προ­τεί­νει την πλή­ρη κατάρ­γη­ση των συντά­ξε­ων και προ­νο­μί­ων τόσο των βου­λευ­τών όσο και των άλλων αιρε­τών. Όλα τ’ άλλα απο­τε­λούν υπο­κρι­σία από εκεί­νες τις πολι­τι­κές δυνά­μεις που από τη μία εφαρ­μό­ζουν και στη­ρί­ζουν την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή και από την άλλη προ­σπα­θούν να δεί­ξουν ότι δήθεν νοιά­ζο­νται για τα προ­βλή­μα­τα του λαού».

Το θέμα της διεκ­δί­κη­σης ανα­δρο­μι­κών επα­νήλ­θε στην επι­και­ρό­τη­τα από πρώ­ην βου­λευ­τές μετά από δημο­σί­ευ­μα που ανέ­φε­ρε ότι υπάρ­χουν πάνω από 160 προ­σφυ­γές στα δικα­στή­ρια για την εξί­σω­ση των απο­δο­χών τους με αυτές του προ­έ­δρου του Αρεί­ου Πάγου ανα­δρο­μι­κά από το 2009 και πως ήδη κάποιες έχουν γίνει δεκτές. Το ζήτη­μα πυρο­δό­τη­σε και πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ κυβέρ­νη­σης και αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης. Η ΝΔ κατη­γό­ρη­σε την κυβέρ­νη­ση πως με το νόμο Κατρού­γκα­λου (N.4387/2016) «πρώ­ην βου­λευ­τές που έχουν συντα­ξιο­δο­τη­θεί, νομι­μο­ποιού­νται να αξιώ­σουν ανα­δρο­μι­κά απο­ζη­μιώ­σεις από το Δημό­σιο». Το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας απά­ντη­σε ότι «η ΝΔ ως κυβέρ­νη­ση, με δικό της νόμο, του 2008, δημιούρ­γη­σε το θέμα και έδω­σε “σήμα” διεκ­δί­κη­σης ανα­δρο­μι­κών σε πρώ­ην βου­λευ­τές» και ότι «ο N.4387/2016 επι­χεί­ρη­σε να αντι­με­τω­πί­σει το τετε­λε­σμέ­νο γεγο­νός τελε­σί­δι­κων απο­φά­σε­ων από τη “βιο­μη­χα­νία” προ­σφυ­γών που έστη­σαν χωρίς αιδώ “γαλά­ζιοι” και “πρά­σι­νοι” πρώ­ην βου­λευ­τές». Πάντως όσο δια­τη­ρού­νται και δεν καταρ­γού­νται τόσο οι συντά­ξεις όσο και τα προ­νό­μια των βου­λευ­τών, το θέμα δεν πρό­κει­ται να αντιμετωπισθεί. 

Για το θέμα, θυμί­ζου­με παλαιό­τε­ρη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ το Νοέμ­βρη του 2013:

«Το ΚΚΕ επα­νει­λημ­μέ­να με προ­τά­σεις νόμου και τοπο­θε­τή­σεις στη βου­λή έχει ζητή­σει τη δρα­στι­κή μεί­ω­ση της βου­λευ­τι­κής απο­ζη­μί­ω­σης, την κατάρ­γη­ση της βου­λευ­τι­κής σύντα­ξης, των απο­ζη­μιώ­σε­ων για συμ­με­το­χή σε κοι­νο­βου­λευ­τι­κές επι­τρο­πές και των άλλων βου­λευ­τι­κών προ­νο­μί­ων. Το γεγο­νός ότι δεν υπάρ­χει μεί­ω­ση όλων αυτών στον Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό της Βου­λής για το 2014 απο­τε­λεί έναν από τους λόγους που η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ τον κατα­ψη­φί­ζει. Η θέση μας αυτή ξεκι­νά­ει από τη γενι­κό­τε­ρη αντί­λη­ψη που έχει το ΚΚΕ για το ρόλο των εκλεγ­μέ­νων στα διά­φο­ρα αντι­προ­σω­πευ­τι­κά σώμα­τα που δεν μπο­ρεί να σχε­τί­ζε­ται με κανέ­να προ­νό­μιο συγκρι­τι­κά με την προη­γού­με­νή τους κατάσταση.

Ωστό­σο, η προ­σπά­θεια ορι­σμέ­νων, που στη­ρί­ζουν με τον ένα ή τον άλλο τρό­πο την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή και τα μέτρα εξα­θλί­ω­σης του λαού, να εμφα­νί­σουν ως αιτία της κρί­σης, του χρέ­ους και των αντι­λαϊ­κών μέτρων τα βου­λευ­τι­κά προ­νό­μια είναι υπο­κρι­τι­κή και απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κή με στοι­χεία λαϊ­κι­σμού. Έχει στό­χο να κρύ­ψει το χαρα­κτή­ρα της καπι­τα­λι­στι­κής κρί­σης και το οικο­νο­μι­κό “ξεζού­μι­σμα” του λαού από τα μέτρα που υπη­ρε­τούν το μεγά­λο κεφάλαιο.

Ακό­μα και αν εξοι­κο­νο­μη­θούν κάποια χρή­μα­τα από τη μεί­ω­ση των βου­λευ­τι­κών προ­νο­μί­ων, οι τσέ­πες των εργα­ζο­μέ­νων θα συνε­χί­σουν να αδειά­ζουν, όσο συνε­χί­ζε­ται η πολι­τι­κή που στο­χεύ­ει να φορ­τώ­σει τα βάρη της κρί­σης στις πλά­τες των εργα­ζο­μέ­νων προ­κει­μέ­νου να δια­σώ­σει την καπι­τα­λι­στι­κή κερδοφορία.

Ο λαός να υψώ­σει τη φωνή του μαζί με το ΚΚΕ για να καταρ­γη­θούν τα μέτρα εξό­ντω­σης του λαού και να παλέ­ψει για μια φιλο­λαϊ­κή διέ­ξο­δο από την κρί­ση ενά­ντια στην ΕΕ και την εξου­σία των μονο­πω­λί­ων, και το πολι­τι­κό σύστη­μα που τα στηρίζει».

Πηγές: 902.gr, Ριζοσπάστης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο