Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Politico: Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μ. Σχοινάς συμμετείχε σε φεστιβάλ φασιστικού κόμματος της Ιταλίας

Αντι­δρά­σεις έχει προ­κα­λέ­σει η απο­κά­λυ­ψη του περιο­δι­κού «Politico» ότι ο αντι­πρό­ε­δρος της Κομι­σιόν Μαρ­γα­ρί­της Σχοι­νάς, μαζί με άλλους αξιω­μα­τού­χους της Ε.Ε, παρα­βρέ­θη­κε και συμ­με­τεί­χε σε φεστι­βάλ νεο­λαί­ας ακρο­δε­ξιάς-φασι­στι­κής οργά­νω­σης της Ιταλίας.

Σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα του «Politico», τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βριο, στο ετή­σιο φεστι­βάλ Atreiu – μια εκδή­λω­ση για την ακρο­δε­ξιά νεο­λαία της Ιτα­λί­ας που ιδρύ­θη­κε από τη Τζιόρ­τζια Μελό­νι το 1998 – προ­σκλή­θη­καν και παρέ­στη­σαν υπουρ­γοί και ο Ευρω­παί­ος Επί­τρο­πος Μαρ­γα­ρί­της Σχοι­νάς ως ομιλητές».

Σε σχε­τι­κό βίντεο φαί­νε­ται ο αντι­πρό­ε­δρος της Κομι­σιόν να συζη­τά, μέσω δια­δι­κτυα­κής σύν­δε­σης, με μέλη της φασι­στι­κής οργά­νω­σης, απα­ντώ­ντας μάλι­στα σε ερωτήσεις.

Η είδη­ση δεν έρχε­ται ως κεραυ­νός εν αιθρία. Επί πολ­λά χρό­νια, η Ε.Ε κάνει τα «στρα­βά μάτια» στην δρά­ση ακρο­δε­ξιών και φασι­στι­κών ομά­δων, τις οποί­ες σε αρκε­τές περι­πτώ­σεις χρη­σι­μο­ποιεί ως ανά­χω­μα ενά­ντια στην ριζο­σπα­στι­κο­ποί­η­ση του εργα­τι­κού κινήματος.

Έχο­ντας ανα­γά­γει σε επί­ση­μη πολι­τι­κή της τον αντι­κομ­μου­νι­σμό και προ­ω­θώ­ντας την ανι­στό­ρη­τη και χυδαία θεω­ρία των δύο άκρων, η Ε.Ε. φέρει τερά­στιες ευθύ­νες για την άνο­δο της ακρο­δε­ξιάς και του φασισμού.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο