Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ponte di Ferro (Σιδερένια Γέφυρα) στη Ρώμη: μια «άγνωστη» ιστορία από την αντίσταση

Τα διε­θνή και ελλη­νι­κά αστι­κά ΜΜΕ ανα­φέρ­θη­καν (και συνε­χί­ζουν) επι­στα­μέ­να στη φωτιά της γέφυ­ρας, με σενά­ρια τύπου Φώσκο­λου για τις αιτί­ες κλπ. όλα αυτά μπο­ρεί­τε να βρεί­τε –για όποιον ενδια­φέ­ρε­ται, με φωτο, βίντεο και «μαρ­τυ­ρί­ες» για στιγ­μές τρό­μου μετα­ξύ των κατοί­κων «ένας κρό­τος, μυρω­διά καμέ­νου καου­τσούκ κομ­μά­τια πυρα­κτω­μέ­νου μετάλ­λου κατα­λή­γουν στον Τίβε­ρη, φλό­γες άρχι­σαν να φωτί­ζουν τον ουρα­νό» …βρα­χυ­κύ­κλω­μα, αυτο­σχέ­δια σόμπα που χρη­σι­μο­ποιού­σαν άστε­γοι, “σύν­θε­τες εκτι­μή­σεις για τη στα­τι­κή φύση των μετάλ­λων” –είχε γνώ­μη αν και δεν είναι μηχα­νι­κός μέχρι και η η δήμαρ­χος της Ρώμης Virginia Raggi… μέχρι και για το «πρό­βλη­μα» χώρων νυχτε­ρι­νής δια­σκέ­δα­σης που εκκε­νώ­θη­καν κά

Η επί­ση­μη ονο­μα­σία της είναι Ponte dell’Industria (βιο­μη­χα­νι­κή γέφυ­ρα) και χτί­στη­κε μετα­ξύ 1862 & 1863 από βελ­γι­κή εταιρεία.
Το πρώ­το τρέ­νο –«καρ­βου­νιά­ρης» της γραμ­μής Ρώμη- Civitavecchia (σσ. Τσι­βι­τα­βέ­κια λιμά­νι στο Τυρ­ρη­νι­κό πέλα­γος, βρί­σκε­ται 60km Δ‑ΒΔ της πρω­τεύ­ου­σας) την πέρα­σε παρου­σία του Πάπα, (μάλι­στα δύο τρέ­να ταυ­τό­χρο­να για τις δοκι­μές φορτίου).
Η «αιώ­νια πόλη» έπαιρ­νε τότε νέα αστι­κή μορ­φή, με ανά­πτυ­ξη γύρω από το κέντρο και ο τερ­μα­τι­κός σταθ­μός ‑λίγο έξω από την Porta Portese, έπρε­πε να ενω­θεί με τον νέο (κεντρι­κό και σήμε­ρα) σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό Termini.
Το 1911, με το άνοιγ­μα του νέου σταθ­μού Trastevere, η σιδη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή μετα­φέρ­θη­κε στη νέα γέφυ­ρα του San Paolo (Σαν Πάο­λο), ακρι­βώς ανάντη.
Η κατα­σκευή μήκους 131 μέτρων πήρε φωτιά τη νύχτα μετα­ξύ 2 και 3 Οκτω­βρί­ου 2021 και κατέρ­ρευ­σε εν μέρει.

Για την ιστο­ρία, η βελ­γι­κή εται­ρεία ετοί­μα­σε το έργο στην Αγγλία, στη συνέ­χεια μετα­φέρ­θη­κε σε κομ­μά­τια στη Ρώμη, όπου συναρ­μο­λο­γή­θη­κε. Αρχι­κά, η γέφυ­ρα, απο­τε­λού­με­νη από σιδε­ρέ­νιες καμά­ρες και χυτο­σί­δη­ρο που στη­ρί­ζο­νταν σε πυλώ­νες από σωλή­νες από μαντέ­μι γεμά­τες με σκυ­ρό­δε­μα, υψώ­θη­κε στο κεντρι­κό τμή­μα για να επι­τρέ­ψει στα βαπό­ρια και τα οπλι­σμέ­να σκά­φη να περ­νούν ελεύθερα.

Ογδό­ντα χρό­νια αργό­τε­ρα, 7‑Α­πρ-1944 έλα­βε χώρα εκεί ένα από τα πολ­λά ναζι­στι­κά-φασι­στι­κά εγκλή­μα­τα με την εν ψυχρώ εκτέ­λε­ση από τα SS δέκα γυναι­κών, γνω­στή ως σφα­γή της Ponte dell’Industria, στην αφά­νεια για περισ­σό­τε­ρο από μισό αιώ­να (ήρθε στο φως το 1994 σε ένα δοκί­μιο του Cesare De Simon και μόλις το 1997 τοπο­θε­τή­θη­κε μια αναθηματική)

Γερμανικό απόσπασμα αποκαθιστά την τάξη
Δέκα γυναίκες, υποκινητές ταραχών πυροβολήθηκαν

«Ένα πλή­θος γυναι­κών και παι­διών εισβάλ­λει στο φούρ­νο Tesei, απο­θή­κη ψωμιού για τα γερ­μα­νι­κά στρατεύματα.
Στρα­τιώ­τες SS και GNR επεμ­βαί­νουν, δέκα γυναί­κες αρπά­ζο­νται με τη βία, μετα­φέ­ρο­νται στο κατά­στρω­μα της γέφυ­ρας και γαζώ­νο­νται με ριπές πολυ­βό­λων
»

Η ήδη επι­σφα­λής κατά­στα­ση των τρο­φί­μων στην πρω­τεύ­ου­σα επι­δει­νώ­θη­κε περαι­τέ­ρω ως απο­τέ­λε­σμα της δια­τα­γής που εκδό­θη­κε στις 26- Μαρτ-1944 από τον στρα­τη­γό Kurt Mälzer, διοι­κη­τή της Ρώμης κατά τη διάρ­κεια της κατο­χής, ο οποί­ος είχε μειώ­σει την ημε­ρή­σια δόση ψωμιού για πολί­τες από 150 σε 100 γραμ­μά­ρια και από το δεύ­τε­ρο 15ήμερο του Απρί­λη, με πολ­λές ανα­φο­ρές της αστυ­νο­μί­ας για «επει­σό­δια μπρο­στά σε φούρ­νους από ομά­δες γυναι­κών και παι­διών», μετα­ξύ των οποί­ων τα δύο πιο γνω­στά συνέ­βη­σαν στη via Nomentana (από τον εκεί φούρ­νο πήραν οκτα­κό­σια κιλά ψωμί, ζυμα­ρι­κά και αλεύ­ρι) και στις 3 Μαΐ­ου, όταν δολο­φο­νή­θη­κε η «Caterina Martinelli, μητέ­ρα επτά παι­διών (που) έτρε­χε με ένα καρ­βέ­λι στην κατο­χή της), ενώ καθη­με­ρι­νές ήταν οι επι­θέ­σεις σε φορ­τη­γά που μετέ­φε­ραν άλευ­ρα και κουραμάνες.
Στο βιβλίο ‑μαρ­τυ­ρία του Cesare De Simone «Roma città prigioniera», ανα­φέ­ρο­νται για πρώ­τη φορά και τα ονό­μα­τα των θυμά­των (Clorinda Falsetti, Italia Ferracci, Esperia Pellegrini, Elvira Ferrante, Eulalia Fiorentino, Elettra Maria Giardini, Concetta Piazza, Assunta Maria Izzi, Arialda Pistolesi, Silvia Loggreolo)

Το έγγρα­φο ανα­φέ­ρει το αστυ­νο­μι­κό χρονικό:
«Χθες, λόγω επί­θε­σης στο φούρ­νο Tesei, στην οδό B. Baldini, περιο­χή Portuense, από πλή­θος που ήρθε και από τις γει­το­νι­κές γει­το­νιές, επε­νέ­βη ένα γερ­μα­νι­κό τμή­μα, απο­κα­θι­στώ­ντας την τάξη. Δέκα γυναί­κες, υπο­κι­νη­τές των ταρα­χών, πυρο­βο­λή­θη­καν στην Ponte dell’Industria».
Το σώμα μιας από τις γυναί­κες βρέ­θη­κε γυμνό κάτω από τη γέφυρα.

Πηγή-περισσότερα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο