Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε …την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου

ΘΕΑΤΡΟ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: “Λαμπε­ντού­ζα” του Άντερς Λου­στ­γκάρ­τεν, στο Θέα­τρο του Νέου Κόσμου
Το Θέα­τρο του Νέου Κόσμου παρου­σιά­ζει το έργο του Άντερς Λου­στ­γκάρ­τεν, Λαμπε­ντού­ζα, σε σκη­νο­θε­σία του Βαγ­γέ­λη Θεο­δω­ρό­που­λου. Το παρα­δεί­σιο νησί της Λαμπε­ντού­ζα. Εκεί που η βόρεια Αφρι­κή συνα­ντά την Ιτα­λία. Γρα­φι­κά χωριά, ονει­ρε­μέ­νες παρα­λί­ες, και παρά­ξε­να σκου­πί­δια που ξεβρά­ζει η θάλασ­σα. Η οικο­γέ­νεια του Στέ­φα­νου είναι ψαρά­δες πάπ­που προς πάπ­που. Όμως στις αρχές του 21ου αιώ­να η ψαριά του είναι πολύ δια­φο­ρε­τι­κή. Δου­λειά του είναι τώρα να περι­συλ­λέ­γει σώμα­τα μετα­να­στών από τα κρύα νερά της Μεσο­γεί­ου. Πιο βόρεια, στις σκο­τει­νές γωνιές της Αγγλί­ας, η Ντε­νίζ, μια κινε­ζο­εγ­γλέ­ζα εργα­ζό­με­νη φοι­τή­τρια, πηγαί­νει πόρ­τα πόρ­τα για να μαζέ­ψει δόσεις κατα­να­λω­τι­κών δανεί­ων για λογα­ρια­σμό μιας εισπρα­κτι­κής εται­ρεί­ας. Είναι μιγά­δα, είναι δια­φο­ρε­τι­κή και εισπράτ­τει δια­κρί­σεις από εκεί­νους που θέλουν να την ξεφορ­τω­θούν. Άβο­λες δου­λειές, για ανθρώ­πους που η φτώ­χεια, η κρί­ση, η ανερ­γία τους έχουν ρίξει στο περι­θώ­ριο. Κι όμως υπάρ­χει ελπί­δα και ζεστα­σιά, που θα τη βρουν εκεί που καθό­λου δεν το περι­μέ­νουν. Ο Άντερς Λου­στ­γκάρ­τεν είναι βρα­βευ­μέ­νος βρε­τα­νός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας. Η Λαμπε­ντού­ζα γρά­φτη­κε το 2015 ύστε­ρα από παραγ­γε­λία του Θεά­τρου Σόχο του Λον­δί­νου. Από 28 Οκτω­βρί­ου 2016 μέχρι 9 Απρι­λί­ου 2017 — ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Μετά­φρα­ση: Αγγε­λι­κή Κοκ­κώ­νη, Σκη­νο­θε­σία: Βαγ­γέ­λης Θεο­δω­ρό­που­λος, Σκη­νι­κά — Κοστού­μια: Μαγδα­λη­νή Αυγε­ρι­νού, Μου­σι­κή: Σταύ­ρος Γασπα­ρά­τος, Σχε­δια­σμός φωτι­σμών: Σάκης Μπιρ­μπί­λης, Βοη­θός σκη­νο­θέ­τη: Κων­στα­ντί­νος Τζά­θας. Παί­ζουν οι ηθο­ποιοί: Αργύ­ρης Ξάφης, Χαρά-Μάτα Γιαν­νά­του — Θέα­τρο του Νέου Κόσμου — Κεντρι­κή Σκη­νή, Φραν­τζή και Θαρύ­που, Ν. Κόσμος — Τετάρ­τη 21:15 — Παρα­σκευή 21:15 — Σάβ­βα­το 21:15 — Κυρια­κή 19:00. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: Τετάρ­τη-Παρα­σκευή: Κανο­νι­κό 13€, Φοι­τη­τι­κό / Ανέρ­γων 10€. Σάβ­βα­το-Κυρια­κή: Κανο­νι­κό 15€, Φοι­τη­τι­κό / Ανέρ­γων 12€ — Πλη­ρο­φο­ρί­ες: www.nkt.gr — www.facebook.com/theatroneoukosmou

Οι «Τρεις Αδερ­φές» του Τσέ­χωφ στο Θέα­τρο Πορεία
Οι «Τρεις Αδερ­φές», το τσε­χω­φι­κό έργο σε σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Τάρ­λο­ου συνε­χί­ζει την επι­τυ­χη­μέ­νη του πορεία και την φετι­νή σεζόν. Με 15.000 θεα­τές το πρώ­το τρί­μη­νο, η παρά­στα­ση θα επα­νέλ­θει στη σκη­νή του Πορεία, από τις 26 Οκτω­βρί­ου. Ο Αντόν Τσέ­χοφ έγρα­ψε τις Τρεις αδερ­φές ‑ένα έργο για την προσ­δο­κία- το 1901, στο γύρι­σμα του 20ου αιώ­να. Ο ίδιος ο συγ­γρα­φέ­ας χαρα­κτη­ρί­ζει το έργο του «κωμω­δία» και τους χαρα­κτή­ρες του «μπου­φό­νους», καθώς φέρ­νει κάθε έναν από αυτούς, κάθε τους ελπί­δα, κάθε τους αγω­νία, αντι­μέ­τω­πους με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, όπως αυτή σμι­λεύ­ε­ται αμεί­λι­κτα από τον χρό­νο. Τους τρεις πρω­τα­γω­νι­στι­κούς ρόλους ενσαρ­κώ­νουν οι βρα­βευ­μέ­νες Αλε­ξάν­δρα Αϊδί­νη, Ιωάν­να Παπ­πά και Λένα Παπα­λη­γού­ρα. Στο Θέα­τρο Πορεία (Τρι­κόρ­φων 3–5 & 3ης Σεπτεμ­βρί­ου 69, Πλ. Βικτω­ρί­ας). Τηλ.: 210 8210991. Στις 19:30. Εισι­τή­ρια- Τετάρ­τη γενι­κή είσο­δος (λαϊ­κή): 15 ευρώ. Πέμ­πτη έως Κυρια­κή: κανο­νι­κό 20 ευρώ, senior (άνω των 65): 17 ευρώ, φοι­τη­τι­κό, νεα­νι­κό (κάτω των 22), ανέρ­γων: 14 ευρώ

«Φαύ­στα» του Μποστ στο Θέα­τρο Προσκήνιο
Η ιδιόρ­ρυθ­μη “τρα­γω­δία” του Μέντη Μπο­σταν­τζό­γλου, σε μια ευφρό­συ­νη μου­σι­κή προ­σέγ­γι­ση του έργου, ανε­βαί­νει στο ανα­και­νι­σμέ­νο θέα­τρο Προ­σκή­νιο, σε σκη­νο­θε­σία της Μάρ­θας Φριν­τζή­λα και με την Ελέ­νη Κοκ­κί­δου να κρα­τά τον πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο. Παί­ζουν ακό­μη: Τάσος Γιαν­νό­που­λος, Κώστας Μπε­ρι­κό­που­λος, Βαγ­γέ­λης Χατζη­νι­κο­λά­ου, Μενέ­λα­ος Χαζα­ρά­κης, Γιώρ­γος Γιαν­να­κά­κος και Γιώρ­γος Οικο­νό­μου. Στο Θέα­τρο Προ­σκή­νιο (Στουρ­νά­ρη & Καπνο­κο­πτη­ρί­ου 8, Πεδίο ‘Αρε­ως) . Τηλ.: 210 8211855. Στις 19:30. Εισι­τή­ρια : 20, 16 ευρώ (Λαϊ­κή Απο­γευ­μα­τι­νή μόνο Σάβ­βα­το από­γευ­μα) και 13ευρώ (μειω­μέ­νο για φοι­τη­τές και ανέρ­γους, εκτός Σαββάτου).Τετάρτη, Πέμ­πτη, Παρα­σκευή άνω των 65 ετών: 16 ευρώ.

«Βέρ­θε­ρος», στο Θέα­τρο «Σημείο»
Στο Θέα­τρο «Σημείο» επα­να­λαμ­βά­νε­ται από 21/10 και έως τις 11/12 η παρά­στα­ση «Βέρ­θε­ρος», ένα έργο βασι­σμέ­νο στο μυθι­στό­ρη­μα του Γκαί­τε «Τα Πάθη του Νεα­ρού Βέρ­θε­ρου», σε σκη­νο­θε­σία και σκη­νι­κή σύλ­λη­ψη του Αλέ­ξαν­δρου Δια­μα­ντή. Ο Βέρ­θε­ρος, ένας νέος με ειλι­κρι­νή ευαι­σθη­σία, ονει­ρο­πό­λος και αβέ­βαιος, αντι­με­τω­πί­ζει τη ζωή σαν όνει­ρο, εξω­θώ­ντας τον εαυ­τό του στα άκρα. Μια σει­ρά επει­σο­δί­ων που δοκι­μά­ζουν τη βαθιά του πίστη στους ανθρώ­πους και προ­πά­ντων ένας άτυ­χος έρω­τας, τον οδη­γούν στην ελεύ­θε­ρη επι­λο­γή ενός λυτρω­τι­κού θανά­του, ο οποί­ος εντού­τοις δεν είναι ούτε η από­το­μη δια­κο­πή, ούτε η θλι­βε­ρή λύση στα πάθη και τους πόνους της καρ­διάς του, αλλά μια συγκλο­νι­στι­κή από­δει­ξη της αγα­θής προ­σή­λω­σής του στις ιδέ­ες και στην πίστη του. Δια­νο­μή: Βέρ­θε­ρος: Γιώρ­γος Γογώ­νης, Λότ­τε: Βερο­νί­κη Κυρια­κο­πού­λου, Αλμπερτ: Αδρια­νός Γκά­τσος, Α’ (Μορ­φή 1, Κυρία Α’, Φρε­ντε­ρί­κε, δισ. φον Βήτα): Νατα­λία Σουίφτ, Β’ (Μορ­φή 2, Κυρία Β’, Υπη­ρέ­τρια της Λότ­τε, Μαρ­γρά­βα Λάμ­δα, Μητέ­ρα του Χάιν­ριχ): Βασι­λι­κή Γεωρ­γι­κο­πού­λου, Γ’ (Εφη­μέ­ριος Αγί­ου Πέτρου, Κόμης Ωμέ­γα): Νόρα Πάντου, Δ’ (Μορ­φή 4, Κύριος Αντρουάν, Κύριος Σμιτ, Πρί­γκι­πας Δέλ­τα): Σταύ­ρος Γιαν­να­κό­που­λος, Ε’ (Μορ­φή 3, Κύριος Τάδε, Χάιν­ριχ): Τρύ­φων Ζάχαρης.

«Πού είναι η μάνα σου μωρή» – 2η χρονιά
Το αυτο­βιο­γρα­φι­κό έργο της Δήμη­τρας Πέτρου­λα «Πού είναι η μάνα σου μωρή» σε θεα­τρι­κή δια­σκευή Σοφί­ας Αδα­μί­δου, σκη­νο­θε­σία – μου­σι­κή επι­μέ­λεια Ένκε Φεζολ­λά­ρι, με την Βέρα Κρού­σκα, συνε­χί­ζει για δεύ­τε­ρη χρο­νιά την πετυ­χη­μέ­νη πορεία του στον Πολυ­χώ­ρο «VAULT». Οι θεα­τές αντι­μέ­τω­ποι με την Ιστο­ρία, παρα­κο­λου­θούν την ιστο­ρία ενός παι­διού που επέ­ζη­σε από τις σφα­γές των Χιτών και κατέ­γρα­ψε όλες τις θηριω­δί­ες τους. Την ιστο­ρία μιας γυναί­κας που έζη­σε την αγριό­τη­τα και την ωμό­τη­τα ενός σκλη­ρού πολέ­μου. Μιας γυναί­κας που ενη­λι­κιώ­θη­κε βίαια και απο­τρό­παια ζώντας τις 31 σφα­γές των δικών της ανθρώ­πων από ντό­πιους Χίτες, πρώ­ην συνερ­γά­τες των ναζί και μετέ­πει­τα διώ­κτες των κομ­μου­νι­στών που έλα­βαν μέρος στην Αντί­στα­ση. Από την Παρα­σκευή 7 Οκτώ­βρη έως την Κυρια­κή 8 Γενά­ρη, κάθε Παρα­σκευή και Σάβ­βα­το στις 21.00 και κάθε Κυρια­κή στις 19.00. Γενι­κή είσο­δος: 13 ευρώ. Μειω­μέ­νο: 10 ευρώ Φοι­τη­τές / Μαθη­τές / Σπου­δα­στές / Κάτο­χοι Κάρ­τας Πολυ­τέ­κνων (ΑΣΠΕ) / ΑμΕΑ / Κάτο­χοι Κάρ­τας Ανερ­γί­ας (ΟΑΕΔ) / Συντα­ξιού­χοι. Προ­πώ­λη­ση VIVA: 10 ευρώ :http://www.viva.gr/tickets/venues/polyxoros-vault/. Πολυ­χώ­ρος «VAULT» (Μελε­νί­κου 26, Γκά­ζι, Βοτα­νι­κός, πλη­σιέ­στε­ρος σταθ­μός μετρό: Κερα­μει­κός, 8′ περί­που με τα πόδια). Τηλέ­φω­να: 213 0356472 / 6945 993870 (για τηλε­φω­νι­κές κρα­τή­σεις 11.00–14.00 και 17.00–21.00).

«Από πρώ­το χέρι», μια παρά­στα­ση για τα καπνά»
Στο θέα­τρο Θησεί­ον «εγκα­θί­στα­νται» έως τις αρχές Δεκεμ­βρί­ου οι συντε­λε­στές της παρά­στα­σης-ντο­κου­μέ­ντο «Από πρώ­το χέρι», που δημιούρ­γη­σαν η σκη­νο­θέ­τις Γεωρ­γία Μαυ­ρα­γά­νη και τρεις ηθο­ποιοί του Μικρού Θεά­τρου Αγρι­νί­ου, βασι­ζό­με­νοι στις πραγ­μα­τι­κές μαρ­τυ­ρί­ες καπνερ­γα­τών και καλ­λιερ­γη­τών καπνού του Αγρι­νί­ου, καθώς και σε πλη­ρο­φο­ρί­ες από το βιβλίο «Η δου­λειά και ο κόπος της» του Ευάγ­γε­λου Παπα­στρά­του και το δοκί­μιο «Καπνερ­γά­τες» του Αρι­στεί­δη Μπαρ­χα­μπά. Κάθε Παρα­σκευή και Σάβ­βα­το στις 7 μ.μ.   Τουρ­να­βί­του 7, Ψυρρή

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«Όλγα», στην Αλκυονίδα
Όλγα Μπε­νά­ριο Γκού­τμαν Πρέ­στες (1908–1942). Ήρθε η ώρα να την γνω­ρί­σου­με και να την τιμή­σου­με και στην Ελλά­δα. ΑΠΟ 27 Οκτώ­βρη απο­κλει­στι­κά στο ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema. Η ται­νία είναι βασι­σμέ­νη στο ομώ­νυ­μο βιβλίο του Fernando Morais 1985 που είναι βιο­γρα­φι­κό για την πολύ­πα­θη ζωή της ηρω­ι­κής ΟΛΓΑ ΜΠΕΝΑΡΙΟ ΓΚΟΥΤΜΑΝ ΠΡΕΣΤΕΣ. «Η ιστο­ρία της Όλγας δεν είχε καμία απο­λύ­τως ανα­φο­ρά σε κανέ­να βιβλίο ή εγχει­ρί­διο ιστο­ρί­ας. Ο πρώ­τος που μου είχε μιλή­σει για την Όλγα ήταν ο πατέ­ρας μου, φοβε­ρά ενο­χλη­μέ­νος από την σκλη­ρό­τη­τα με την οποία της φέρ­θη­καν κατά την διάρ­κεια της αιχ­μα­λω­σί­ας της. Αργό­τε­ρα σαν δημο­σιο­γρά­φος έκα­να εξο­νυ­χι­στι­κές έρευ­νες και δεν βρή­κα τίπο­τα στα αρχεία. Λίγο έλει­ψε να εγκα­τα­λεί­ψω την έρευ­νά μου μέχρι που ταξί­δε­ψα στην Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Γερ­μα­νί­ας. Μέσα από τα ντο­κου­μέ­ντα που βρή­κα εκεί και τις συνα­ντή­σεις με πρό­σω­πα που έκα­να, ανα­κά­λυ­ψα μια γυναί­κα κατα­πλη­κτι­κή, αφο­σιω­μέ­νη σώμα και ψυχή σε ένα σκο­πό και της οποί­ας ο θάνα­τος ήταν μια τρα­γω­δία. Βρί­σκο­νταν εκεί όλες οι κλω­στές για να υφαν­θεί ένα μυθι­στό­ρη­μα που ποτέ δεν κατά­φε­ρε να εκδο­θεί. Αφού είχα γρά­ψει το βιβλίο μου, άρχι­σα από περιέρ­γεια να ψάχνω ίχνη που να μνη­μο­νεύ­ουν την Όλγα στην χώρα μου, πλά­κες, δρό­μους, κτλ, δεν βρή­κα τίπο­τα. Σήμε­ρα χάρη στο βιβλίο και στην ται­νία του MONJARDIM JAYME που βασί­στη­κε στο βιβλίο μου, έγι­νε επα­νόρ­θω­ση αυτής της λήθης. Τώρα πια υπάρ­χουν δρό­μοι, πλα­τεί­ες, λεω­φό­ροι σχο­λεία OLGA BENARIO, όπως συνέ­βαι­νε στην πατρί­δα της ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.» Περισ­σό­τε­ρα δια­βά­στε εδώ. «ΟΛΓΑ», Βιο­γρα­φι­κό Δρά­μα, Βρα­ζι­λία 2004, Διάρ­κεια 144΄ — ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:  Jayme Monjardim — ΣΕΝΑΡΙΟ: Rita Buzzar, Fernando Morais (συγ­γρα­φέ­ας) — ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Camila Morgado, Caco Ciocler, Luís Melo Fernanda Montenegro, Leona Cavalli κ.α. — ΜΟΥΣΙΚΗ: Marcus Viana — ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ricardo Della Rosa — ΑΛΚΥΟΝΙΣ  new star art cinema, ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42–46, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (ΜΕΤΡΟ Βικτώ­ρια), Τηλ.210 8220008: 210 8220023, Parking δια­θέ­σι­μο κάτω από τον κινηματογράφο.

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Paris — Instanbul» με τρα­γού­δια από τη δεκα­ε­τία του ‘30 έως το ‘70
Ενα μελω­δι­κό ταξί­δι με το Οριεντ Εξπρές κάνει η μου­σι­κή παρά­στα­ση «Paris — Instanbul» με τρα­γού­δια από τη δεκα­ε­τία του ‘30 έως το ‘70 που ερμη­νεύ­ει η Αθη­νά Ρού­τση στο Τρέ­νο στο Ρουφ στις 9.30 μ.μ. Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως

«Χει­με­ρι­νοί Κολυμ­βη­τές» στο Half Note Jazz Club
Οι «Χει­με­ρι­νοί Κολυμ­βη­τές» εμφα­νί­ζο­νται στο Half Note Jazz Club στις 10.30 μ.μ. για τέσ­σε­ρις βρα­διές με ένα ρεπερ­τό­ριο από τα 50 χρό­νια της μου­σι­κής τους δια­δρο­μής. Τρι­βω­νια­νού 17

Το Baby Trio ξαναχτυπά
Το Baby Trio, το εξαι­ρε­τι­κό πει­ρα­μα­τι­κό σχή­μα του σημα­ντι­κού μας τζα­ζί­στα Γιώρ­γου Κοντρα­φού­ρη, εμφα­νί­ζε­ται με την 7η του «ενσάρ­κω­ση» στο Κέντρο Πολι­τι­σμού Ιδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος. Το σχή­μα απο­τε­λεί­ται από τον ίδιο τον Κοντρα­φού­ρη μαζί με νέους μου­σι­κούς κάτω των 25 ετών.Συγγρού 364

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

 Έκθε­ση Μόρα­λη – Καπρά­λου στο Φάρο του ΚΠΙΣΝ
Το Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος (ΚΠΙΣΝ), σε συνερ­γα­σία με την Εθνι­κή Πινα­κο­θή­κη-Μου­σείο Αλε­ξάν­δρου Σού­τζου, διορ­γα­νώ­νει την έκθε­ση “Γιάν­νης Μόρα­λης – Χρή­στος Καπρά­λος. Μία φιλία ζωής και τέχνης”, η οποία θα φιλο­ξε­νεί­ται στον χώρο του Φάρου στο ΚΠΙΣΝ.  Η έκθε­ση θα είναι ανοι­χτή στο κοι­νό από τις 21 Σεπτεμ­βρί­ου έως και τις 18 Δεκεμ­βρί­ου (καθη­με­ρι­νά από τις 9 π.μ. έως τις 10 μ.μ), με ελεύ­θε­ρη είσοδο. 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Δωδώ­νη. Το μαντείο των ήχων στο Μου­σείο Ακρόπολης
Το Μαντείο της Δωδώ­νης είναι το θέμα της δεύ­τε­ρης μεγά­λης περιο­δι­κής έκθε­σης που θα φιλο­ξε­νη­θεί στο Μου­σείο Ακρό­πο­λης από τις  20 Ιου­νί­ου 2016 έως τις 10 Ιανουα­ρί­ου 2017. Σκο­πός της είναι να κάνει ευρύ­τε­ρα γνω­στό το παλαιό­τε­ρο ελλη­νι­κό μαντείο, να δεί­ξει τον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας, τον ρόλο και τη σημα­σία του στον αρχαίο κόσμο αλλά και να ανα­δεί­ξει την ανά­γκη του ανθρώ­που να προ­βλέ­πει το μέλ­λον. Η έκθε­ση θα συνο­δεύ­ε­ται από επι­στη­μο­νι­κό κατά­λο­γο των εκθε­μά­των. Σε μεγά­λη οθό­νη στον εκθε­σια­κό χώρο θα παρου­σιά­ζε­ται βίντεο για το μαντείο και το φυσι­κό του περι­βάλ­λον. Στο εστια­τό­ριο του Μου­σεί­ου θα προ­σφέ­ρο­νται γιαν­νιώ­τι­κα εδέ­σμα­τα σε όλη τη διάρ­κεια της έκθε­σης. Η έκθε­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται σε συνερ­γα­σία του Μου­σεί­ου Ακρό­πο­λης με την Εφο­ρεία Αρχαιο­τή­των Ιωαν­νί­νων. Τα εκθέ­μα­τα προ­έρ­χο­νται από το Μου­σείο Ιωαν­νί­νων και το Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο, Συλ­λο­γή Καραπάνου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο