Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε …την Τρίτη 18 Οκτωβρίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Ερω­τι­κός Λόγος», Δημή­τρης Παπαδημητρίου
Στον «Ερω­τι­κό Λόγο» του Γιώρ­γου Σεφέ­ρη είναι βασι­σμέ­νο το νέο ομό­τι­τλο συμ­φω­νι­κό έργο του Δημή­τρη Παπα­δη­μη­τρί­ου, το οποίο παρου­σιά­ζε­ται στη Στέ­γη Γραμ­μά­των και Τεχνών από την Εθνι­κή Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα της ΕΡΤ σε διεύ­θυν­ση Μιχά­λη Οικο­νό­μου. Στις 8.30 μ.μ. Συγ­γρού 107

ΘΕΑΤΡΟ

«Απο­λο­γία Σωκρά­τους» του Πλάτωνα
Για τρί­τη χρο­νιά, από τις 17 Οκτώ­βρη, ο Κων­στα­ντί­νος Κων­στα­ντό­που­λος παρου­σιά­ζει, κάθε Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη, στις 6.30, στο θέα­τρο «Αλκμή­νη» την «Απο­λο­γία Σωκρά­τους» του Πλά­τω­να σε μετά­φρα­ση Αλέ­ξαν­δρου Μωραϊ­τί­δη, μου­σι­κή Χρή­στου Λεο­ντή, δρα­μα­τουρ­γι­κή επε­ξερ­γα­σία Ματί­νας Μόσχο­βη και σκη­νο­θε­σία – ερμη­νεία Κων­στα­ντί­νου Κων­στα­ντό­που­λου. Φωνή Μέλη­του: Ορέ­στης Τρί­κας. Η δίκη του Σωκρά­τη ‑η οποία είχε μια ξεκά­θα­ρη πολι­τι­κή διά­στα­ση και που για κάποιους ήταν σχε­δόν μια τρα­γω­δία, μια σύγκρου­ση, δηλα­δή, στην οποία και οι δύο πλευ­ρές (φαί­νε­ται να) είχαν δίκιο- απο­τε­λεί ιστο­ρι­κό γεγο­νός. Έγι­νε το 399π.Χ., τέσ­σε­ρα χρό­νια μετά την κατά­λυ­ση της τυραν­νί­ας των Τριά­κο­ντα και την επά­νο­δο της δημο­κρα­τί­ας. Ο Σωκρά­της κατη­γο­ρεί­ται ότι δεν ανα­γνω­ρί­ζει και δεν πιστεύ­ει στους θεούς της πόλης, ότι εισά­γει νέες θεό­τη­τες και ότι δια­φθεί­ρει τους νέους. Τίμη­μα: θάνα­τος! Ο Πλά­των ‑μαθη­τής του Σωκρά­τη και παρών στην δίκη- με το  κεί­με­νό του, την ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, θέλει να απο­δεί­ξει όχι μόνον την αθω­ό­τη­τα του Σωκρά­τη, αλλά και την ηθι­κή του μεγα­λω­σύ­νη. Θέλει να εξα­σφα­λί­σει την αθώ­ω­ση του Δασκά­λου του από το δικα­στή­ριο της ιστορίας.

ΧΟΡΟΣ

 Ο Κρα­τι­κός Χορευ­τι­κός Θία­σος Ρώσων Κοζά­κων περιο­δεύ­ει ανά την Ελλά­δα παρου­σιά­ζο­ντας ένα δίω­ρο χορευ­τι­κό και μου­σι­κό πρό­γραμ­μα, από τις 14 έως τις 24 Οκτωβρίου.
Από τριά­ντα πέντε χορευ­τές και τρεις τρα­γου­δί­στριες απο­τε­λεί­ται ο Κρα­τι­κός Χορευ­τι­κός Θία­σος Ρώσων Κοζά­κων που ιδρύ­θη­κε το 1990. Ο  φορέ­ας συγκα­τα­λέ­γε­ται στα κορυ­φαία χορευ­τι­κά συγκρο­τή­μα­τα της χώρας. Η φήμη του εδώ και αρκε­τές δεκα­ε­τί­ες έχει ξεπε­ρά­σει τα σύνο­ρα της Ρωσί­ας. Οι παρα­στά­σεις τους, πολ­λές από τις οποί­ες δίνο­νται κάθε χρό­νο στην Ευρώ­πη, τις ΗΠΑ, τον Κανα­δά και την Κίνα, μαγεύ­ουν και καθη­λώ­νουν με την επι­δε­ξιό­τη­τα και την ομορ­φιά τους. Έχουν πολυά­ριθ­μες κρα­τι­κές δια­κρί­σεις και βρα­βεία, καθώς και διε­θνή ανα­γνώ­ρι­ση σε φεστι­βάλ χορού και μουσικής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ

Παρα­σκευή 14/10 — Καβάλα

Σάβ­βα­το 15/10 — Ξάνθη

Κυρια­κή 16/10 — Αλεξανδρούπολη

Δευ­τέ­ρα 17/10 — Κοζάνη

Τρί­τη 18/10 — Λάρισα

Τετάρ­τη 19/10 — Βόλος

Πέμ­πτη 20/10 — Γιάννενα

Παρα­σκευή 21/10 — Βέροια

Σάβ­βα­το 22/10 — Θεσ­σα­λο­νί­κη (Μέγα­ρο Μου­σι­κής Θεσσαλονίκης

Κυρια­κή 23/10- Αθή­να (Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών, αίθου­σα Αλε­ξάν­δρα Τριάντη)

Δευ­τέ­ρα 24/10 — Πάτρα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

“RISALTO” του Βασί­λη Βαφέα και ΡΕΤΡΟΣΠΕΚΤΙΒΑ του συνο­λι­κού έργου των ται­νιών του, στην Αλκυο­νί­δα (ανα­λυ­τι­κά δεί­τε εδώ).

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΑΣΗΜΑΝΤΟΤΗΤΕΣ
Οι σκέ­ψεις που έρχο­νται την ώρα του ντους, η συνή­θεια να μετρά κάποιος τα σκα­λο­πά­τια που ανε­βαί­νει, ένα αντι­κεί­με­νο στο δεύ­τε­ρο πλά­νο, ένα προ­σω­πι­κό φετίχ, μια ιδιο­μορ­φία… Καθη­με­ρι­νό­τη­τες. Δια­κρι­τι­κές λεπτο­μέ­ρειες. Αση­μα­ντό­τη­τες. Εγκα­τα­λεί­πο­ντας τα βαρύ­γδου­πα θέμα­τα και τις μεγά­λες ιδέ­ες η έκθε­ση επι­κε­ντρώ­νε­ται στην αση­μα­ντό­τη­τα. Εστιά­ζει στα μικρο­γε­γο­νό­τα, τους υπο­κει­με­νι­σμούς και αυτά που συμ­βαί­νουν στον προ­σω­πι­κό χωρο­χρό­νο. Τα πράγ­μα­τα εκεί­να που κάποιος παρα­τη­ρεί, ενώ για κάποιον άλλο είναι αόρα­τα. Επι­χει­ρεί­ται έτσι μία διε­ρεύ­νη­ση της έννοιας της αση­μα­ντό­τη­τας και τον τρό­πων που αυτή μπο­ρεί να ερμη­νευ­τεί εικα­στι­κά. Περισ­σό­τε­ρα ΕΔΩ.

«Η πρό­λη­ψη μέσα από την τέχνη»
Στο πλαί­σιο των δρά­σε­ων πρό­λη­ψης και ενη­μέ­ρω­σης για τον καρ­κί­νο του μαστού, 15 Ελλη­νες εικα­στι­κοί παρου­σιά­ζουν έργα που διε­ρευ­νούν την έννοια της ασθέ­νειας στον χώρο της Συλ­λο­γής Σωτή­ρη Φέλιου, από τις 5 έως τις 23 Οκτω­βρί­ου. Συμ­με­τέ­χουν οι Κων­στα­ντί­νος Βαφειά­δης, Αγγέ­λα Κάρα­λη (φωτ.), Βασι­λι­κή Μπλού­κου, κ.ά.  Φωκί­ω­νος Νέγρη 16

Έκθε­ση Μόρα­λη — Καπρά­λου στο Φάρο του ΚΠΙΣΝ
Το Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος (ΚΠΙΣΝ), σε συνερ­γα­σία με την Εθνι­κή Πινα­κο­θή­κη-Μου­σείο Αλε­ξάν­δρου Σού­τζου, διορ­γα­νώ­νει την έκθε­ση “Γιάν­νης Μόρα­λης – Χρή­στος Καπρά­λος. Μία φιλία ζωής και τέχνης”, η οποία θα φιλο­ξε­νεί­ται στον χώρο του Φάρου στο ΚΠΙΣΝ.  Η έκθε­ση θα είναι ανοι­χτή στο κοι­νό από τις 21 Σεπτεμ­βρί­ου έως και τις 18 Δεκεμ­βρί­ου (καθη­με­ρι­νά από τις 9 π.μ. έως τις 10 μ.μ), με ελεύ­θε­ρη είσοδο. 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Δωδώ­νη. Το μαντείο των ήχων στο Μου­σείο Ακρόπολης
Το Μαντείο της Δωδώ­νης είναι το θέμα της δεύ­τε­ρης μεγά­λης περιο­δι­κής έκθε­σης που θα φιλο­ξε­νη­θεί στο Μου­σείο Ακρό­πο­λης από τις  20 Ιου­νί­ου 2016 έως τις 10 Ιανουα­ρί­ου 2017. Σκο­πός της είναι να κάνει ευρύ­τε­ρα γνω­στό το παλαιό­τε­ρο ελλη­νι­κό μαντείο, να δεί­ξει τον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας, τον ρόλο και τη σημα­σία του στον αρχαίο κόσμο αλλά και να ανα­δεί­ξει την ανά­γκη του ανθρώ­που να προ­βλέ­πει το μέλ­λον. Η έκθε­ση θα συνο­δεύ­ε­ται από επι­στη­μο­νι­κό κατά­λο­γο των εκθε­μά­των. Σε μεγά­λη οθό­νη στον εκθε­σια­κό χώρο θα παρου­σιά­ζε­ται βίντεο για το μαντείο και το φυσι­κό του περι­βάλ­λον. Στο εστια­τό­ριο του Μου­σεί­ου θα προ­σφέ­ρο­νται γιαν­νιώ­τι­κα εδέ­σμα­τα σε όλη τη διάρ­κεια της έκθε­σης. Η έκθε­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται σε συνερ­γα­σία του Μου­σεί­ου Ακρό­πο­λης με την Εφο­ρεία Αρχαιο­τή­των Ιωαν­νί­νων. Τα εκθέ­μα­τα προ­έρ­χο­νται από το Μου­σείο Ιωαν­νί­νων και το Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο, Συλ­λο­γή Καραπάνου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο