Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Power Pass: Βήμα-βήμα η διαδικασία της πλατφόρμας επιστροφής χρημάτων για το ρεύμα -

Άνοι­ξε η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα για την υπο­βο­λή αιτή­σε­ων στο πρό­γραμ­μα επι­δό­τη­σης του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος «Power Pass», η οποία θα παρα­μεί­νει ανοι­χτή μέχρι και την τελευ­ταία μέρα του Ιουνίου.

Μπείτε στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Κατά τις πρώ­τες ημέ­ρες της λει­τουρ­γί­ας της, η πλατ­φόρ­μα θα ανοί­γει στα­δια­κά για τους δικαιού­χους, ανά­λο­γα με το τελευ­ταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Από χτες, Παρα­σκευή, το vouchers.gov.gr θα είναι δια­θέ­σι­μο για πολί­τες με ΑΦΜ που λήγει σε 1 και, μέχρι το τέλος της επό­με­νης εβδο­μά­δας, η πλατ­φόρ­μα θα ανοί­γει κλι­μα­κω­τά για το σύνο­λο των δικαιού­χων και θα εκδί­δο­νται νεό­τε­ρες ανακοινώσεις.

H λει­τουρ­γία της πλατ­φόρ­μας είναι ιδιαί­τε­ρα απλή, καθώς χρειά­ζο­νται μόνο οι κωδι­κοί του πολί­τη στο Taxisnet και το IBAN του λογα­ρια­σμού στον οποίο επι­θυ­μεί να πιστω­θεί η επι­δό­τη­ση. Όλα τα υπό­λοι­πα στοι­χεία αντλού­νται αυτό­μα­τα μέσω του Κέντρου Δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τας της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πλη­ρο­φο­ρια­κών Συστη­μά­των Δημό­σιας Διοίκησης.

Κατά το υπουρ­γείο “«Ζεστό χρή­μα» έως 600 ευρώ μπο­ρούν να λάβουν νοι­κο­κυ­ριά και φοι­τη­τές για το επι­πλέ­ον κόστος που επω­μί­σθη­καν από την αύξη­ση του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος στους λογα­ρια­σμούς Δεκεμ­βρί­ου 2021 έως 31 Μαΐ­ου 2022 αρκεί να πλη­ρούν τα κρι­τή­ρια και να κάνουν τα σωστά βήμα­τα στην ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα για την υπο­βο­λή της αίτησης”.

Οι δικαιού­χοι πρέ­πει να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί στις κινή­σεις προ­κει­μέ­νου να ανοί­ξουν το δρό­μο για την κατα­βο­λή των χρη­μά­των στους τρα­πε­ζι­κούς τους λογα­ρια­σμούς και να απο­φύ­γουν λάθη και παρα­λεί­ψεις που θα τους στε­ρή­σουν την επιδότηση.

Ψίχουλα στο λαό χρήμα στους ομίλους της Ενέργειας

Τα συνη­θι­σμέ­να μέτρα — «ασπι­ρί­νες» απέ­να­ντι στην εκτό­ξευ­ση των τιμών του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και του φυσι­κού αερί­ου ανα­κοι­νώ­νει και ξανα­να­κοι­νώ­νει η κυβέρ­νη­ση δια στό­μα­τος πρω­θυ­πουρ­γού και υπουρ­γού Ενέρ­γειας Κώστα Σκρέ­κα, με τις τιμές να έχουν αυξη­θεί από το Φλε­βά­ρη πάνω από 400% (συγκρι­τι­κά με τις μέσες του 2020)

perissos kke

Τα μέτρα που προτείνει το ΚΚΕ

Όλοι τους απορ­ρί­πτουν τις προ­τά­σεις που έχει κατα­θέ­σει το ΚΚΕ, ξανά τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βρη, με τρο­πο­λο­γί­ες στη Βου­λή που αφο­ρού­σαν την ανα­κού­φι­ση σε μεγά­λο βαθ­μό των εργα­τι­κών, λαϊ­κών, αγρο­τι­κών νοι­κο­κυ­ριών που δει­νο­πα­θούν από το κύμα ακρί­βειας σε βασι­κά κατα­να­λω­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα και τις αυξή­σεις στις τιμές του πετρε­λαί­ου θέρ­μαν­σης και του ηλε­κτρι­κού ρεύματος.

Πιο συγκεκριμένα, το ΚΚΕ ζητούσε τη μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 50%, την κατάργηση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα καθώς και στις υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών. Και, ταυτόχρονα, καμία διακοπή ρεύματος σε λαϊκές κατοικίες και σε μικρές επιχειρήσεις.

Επι­πλέ­ον, η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ είχε κατα­θέ­σει τότε και τρεις τρο­πο­λο­γί­ες για μέτρα ουσια­στι­κής ανα­κού­φι­σης των φτω­χών αγρο­τών, προ­στα­σί­ας του αγρο­τι­κού εισο­δή­μα­τος από την ακρί­βεια και τα και­ρι­κά φαι­νό­με­να. Οι τρο­πο­λο­γί­ες προ­βλέ­πουν την επι­δό­τη­ση και κατάρ­γη­ση της ρήτρας ανα­προ­σαρ­μο­γής στο αγρο­τι­κό ρεύ­μα, την επι­στρο­φή του Ειδι­κού Φόρου Κατα­νά­λω­σης στο αγρο­τι­κό πετρέ­λαιο και μηδε­νι­κό ΦΠΑ σε αγρο­τι­κά εφό­δια, εργα­λεία και μηχανήματα.Δείτε και

Επί­και­ρες διεκ­δι­κή­σεις για να αντέ­ξει ο λαός το κύμα ακρί­βειαςΑνα­λυ­τι­κά τα βήμα­τα-κλει­διά “Power Pass”

Βήμα 1ο Ο δικαιού­χος, αφό­του αυθε­ντι­κο­ποι­η­θεί με τους προ­σω­πι­κούς κωδι­κούς του — δια­πι­στευ­τή­ρια της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πλη­ρο­φο­ρια­κών Συστη­μά­των Δημό­σιας Διοί­κη­σης του Υπουρ­γεί­ου Ψηφια­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης (Taxisnet) εισέρ­χε­ται στην ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα και υπο­βάλ­λει αίτη­ση για τη λήψη της οικο­νο­μι­κής ενίσχυσης

Βήμα 2ο Η αίτη­ση μπο­ρεί να είναι διπλή καθώς αφο­ρά στους λογα­ρια­σμούς ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος για την κύρια κατοι­κία του δικαιού­χου αλλά και για την μισθω­μέ­νη κατοι­κία εξαρ­τώ­με­νων παι­διών της οικο­γέ­νειας που σπου­δά­ζουν στο εσωτερικό.

Βήμα 3ο Σε περί­πτω­ση φυσι­κών προ­σώ­πων ή μελών του νοι­κο­κυ­ριού που δια­μέ­νουν στην ίδια κύρια οικία η υπο­βο­λή της αίτη­σης γίνε­ται από ένα εκ των μελών. Επι­πλέ­ον σε περί­πτω­ση υπο­χρέ­ω­σης υπο­βο­λής κοι­νής φορο­λο­γι­κής δήλω­σης φορο­λο­γι­κού έτους 2021 από τους δύο συζύ­γους που δεν βρί­σκο­νται σε διά­στα­ση η αίτη­ση υπο­βάλ­λε­ται από τον έναν εκ των δύο συζύ­γων και σε περί­πτω­ση αίτη­σης του άλλου συζύ­γου απορ­ρί­πτε­ται αυτό­μα­τα από την εφαρμογή.

Βήμα 4ο Ο δικαιού­χος επι­βε­βαιώ­σει επι­και­ρο­ποι­ή­σει τα στοι­χεία κύριας κατοι­κί­ας του με τις ακό­λου­θες κινήσεις:

α) όλα τα στοι­χεία για την κύρια κατοι­κία αντλού­νται από την δήλω­ση φορο­λο­γί­ας εισο­δή­μα­τος του φορο­λο­γι­κού έτους 2021 σε περί­πτω­ση που έχει υπο­βλη­θεί, ή από τη δήλω­ση φορο­λο­γι­κού έτους 2020 σε περί­πτω­ση που δεν έχει ακό­μη υπο­βλη­θεί η δήλω­ση του φορο­λο­γι­κού έτους 2021. Αν ο αιτών συμ­φω­νεί με τα στοι­χεία για την κύρια κατοι­κία που εμφα­νί­ζο­νται στην πλατ­φόρ­μα επι­βε­βαιώ­νει την ορθό­τη­τας για το διά­στη­μα από 1η Δεκεμ­βρί­ου 2021 έως 1η Μαΐ­ου 2022. Αν έχει αλλά­ξει κύρια κατοι­κία από την 1η Δεκεμ­βρί­ου 2021 έως 1η Μαΐ­ου 2022, συμπλη­ρώ­νει τα πλή­ρη στοι­χεία για την κύρια κατοι­κία που διέ­με­νε την 1η Δεκεμ­βρί­ου 2021, την 1η Ιανουα­ρί­ου 2022, την 1η Φεβρουα­ρί­ου 2022, την 1η Μαρ­τί­ου 2022, την 1η Απρι­λί­ου 2022 και την 1η Μαΐ­ου 2022.

Βήμα 5ο Για λογα­ρια­σμούς ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος που αφο­ρούν μισθω­μέ­νη κατοι­κία εξαρ­τώ­με­νων παι­διών της οικο­γέ­νειας που σπου­δά­ζουν στο εσω­τε­ρι­κό αίτη­ση υπο­βάλ­λε­ται από έναν εκ των γονέ­ων ή κηδε­μό­νων. Προη­γου­μέ­νως ο γονέ­ας ή ο κηδε­μό­νας θα πρέ­πει να έχει υπο­βά­λει ορι­στι­κά δήλω­ση φορο­λο­γί­ας εισο­δή­μα­τος φορο­λο­γι­κού έτους 2021 και να έχει δηλώ­σει στον Πίνα­κα 6 της φορο­λο­γι­κής δήλω­σης το ενοί­κιο που πλη­ρώ­θη­κε για κατοι­κία παι­διού της οικο­γέ­νειας που σπου­δά­ζει στο εσω­τε­ρι­κό και τον αντί­στοι­χο αριθ­μό παρο­χής ρεύματος.

Στη συνέ­χεια ο αιτών επι­βε­βαιώ­νει ή επι­και­ρο­ποιεί τα στοι­χεία της μισθω­μέ­νης κατοι­κί­ας των παι­διών που σπου­δά­ζουν στο εσω­τε­ρι­κό για το διά­στη­μα Δεκέμ­βριος 2021-Μάϊ­ος 2022 και αφο­ρούν το ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο ή την επω­νυ­μία και τον ΑΦΜ του ιδιο­κτή­τη, τον αριθ­μό δήλω­σης μίσθω­σης και τον αριθ­μός παρο­χής ρεύματος.

Αν η μισθω­μέ­νη κατοι­κία του παι­διού παρα­μέ­νει η ίδια με την ανω­τέ­ρω, για το διά­στη­μα από 1η Δεκεμ­βρί­ου 2021 έως 1η Μαΐ­ου 2022, ο δικαιού­χος επι­βε­βαιώ­νει ότι τα στοι­χεία ισχύ­ουν για ολό­κλη­ρο το ανω­τέ­ρω διά­στη­μα. Σε περί­πτω­ση που η μισθω­μέ­νη κατοι­κία του παι­διού έχει αλλά­ξει σε σχέ­ση με την ανω­τέ­ρω κατά το διά­στη­μα 1η Δεκεμ­βρί­ου 2021 έως 1η Μαΐ­ου 2022, ο δικαιού­χος συμπλη­ρώ­νει τα αντί­στοι­χα στοι­χεία για την μισθω­μέ­νη κατοι­κία που διέ­με­νε το παι­δί, την 1η Δεκεμ­βρί­ου 2021, την 1η Ιανουα­ρί­ου 2022, την 1η Φεβρουα­ρί­ου 2022, την 1η Μαρ­τί­ου 2022, την 1η Απρι­λί­ου 2022 και την 1η Μαΐ­ου 2022.

Αν στην οικο­γέ­νεια υπάρ­χουν περισ­σό­τε­ροι από ένας φοι­τη­τές ο δικαιού­χος ακο­λου­θεί την ίδια δια­δι­κα­σία για την δεύ­τε­ρη ή και τρί­τη κατοι­κία. Προ­σο­χή: Μπο­ρούν να δηλω­θούν από τον γονέα ή κηδε­μό­να έως τρεις φοι­τη­τι­κές κατοικίες

Βήμα 6ο Μετά την επι­και­ρο­ποί­η­ση των στοι­χεί­ων της κύριας κατοι­κί­ας ή και της μισθω­μέ­νης κατοι­κί­ας παι­διών που φοι­τούν στο εσω­τε­ρι­κό, ο αιτών συμπλη­ρώ­νει και επι­και­ρο­ποιεί τα στοι­χεία επι­κοι­νω­νί­ας του και, ειδι­κό­τε­ρα, τη διεύ­θυν­ση ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου, τον αριθ­μό του κινη­τού τηλε­φώ­νου και τον αριθ­μό του προ­σω­πι­κού τρα­πε­ζι­κού λογα­ρια­σμού του. Επι­πλέ­ον συναι­νεί για την μετα­βί­βα­ση των ανα­γκαί­ων στοι­χεί­ων λογα­ρια­σμών Ηλε­κτρι­κής Ενέρ­γειας από τους προ­μη­θευ­τές ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας προς την ΚτΠ Μ.Α.Ε., για την επε­ξερ­γα­σία και υπο­λο­γι­σμό της επιδότησης.

Βήμα 7ο Ο δικαιού­χος ορι­στι­κο­ποιεί την αίτη­ση για την λήψη της οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης. Σημειώ­νε­ται ότι έχει τη δυνα­τό­τη­τα να μετα­βάλ­λει τα στοι­χεία της αίτη­σης ή να την ακυ­ρώ­σει μέχρι την λήξη της περιό­δου υπο­βο­λής των αιτή­σε­ων, δηλα­δή έως το τέλος Ιουνίου.

Προϋποθέσεις και δικαιούχοι 

Η οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση παρέ­χε­ται σε φυσι­κά πρό­σω­πα με ετή­σιο καθα­ρό οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα μετά την αφαί­ρε­ση των φόρων, φορο­λο­γι­κού έτους 2020, έως τις 45.000 ευρώ. Αν ο υπό­χρε­ος υπο­βά­λει για πρώ­τη φορά φορο­λο­γι­κή δήλω­ση για το φορο­λο­γι­κό έτος 2021, λαμ­βά­νε­ται υπό­ψη το καθα­ρό οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα μετά φόρων, φορο­λο­γι­κού έτους 2021.

Τα στοι­χεία εισο­δή­μα­τος του φορο­λο­γι­κού έτους 2020, λαμ­βά­νο­νται υπό­ψη, όπως έχουν δηλω­θεί έως την 1η Μαΐ­ου 2022. Τα στοι­χεία φορο­λο­γι­κής κατοι­κί­ας, καθώς και του εισο­δή­μα­τος φορο­λο­γι­κού έτους 2021, λαμ­βά­νο­νται υπό­ψη, όπως έχουν δηλω­θεί, μέχρι τη στιγ­μή της αίτη­σης για τη λήψη της οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης κάθε δικαιούχου.

Το εισό­δη­μα μετά την αφαί­ρε­ση των φόρων υπο­λο­γί­ζε­ται ως το φορο­λο­γη­τέο εισό­δη­μα μετά την αφαί­ρε­ση του ανα­λο­γού­ντος φόρου.

Το οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα υπο­λο­γί­ζε­ται ως το άθροι­σμα του εισο­δή­μα­τος του υπό­χρε­ου και της συζύ­γου ή Μέλος Συμ­φώ­νου Συμ­βί­ω­σης (ΜΣΣ), σύμ­φω­να με τη δήλω­ση φορο­λο­γί­ας εισοδήματος.

Με το τρό­πο αυτό δικαί­ω­μα για την επι­δό­τη­ση απο­κτούν και όσοι εμφά­νι­σαν στη φορο­λο­γι­κή δήλω­ση του 2021 οικο­γε­νεια­κά εισο­δή­μα­τα που υπερ­βαί­νουν τις 45.000 ευρώ καθώς το δηλω­θέν εισό­δη­μα που ανα­γρά­φε­ται στο εκκα­θα­ρι­στι­κό περι­λαμ­βά­νει και τους φόρους και έτσι είναι πάντα υψη­λό­τε­ρο από το καθα­ρό. Για παρά­δειγ­μα άγα­μος μισθω­τός του ιδιω­τι­κού τομέα δήλω­σε ετή­σιο εισό­δη­μα 55.000 ευρώ δικαιού­ται την απο­ζη­μί­ω­ση των 18 — 600 ευρώ για τους λογα­ρια­σμούς ρεύ­μα­τος της περιό­δου Δεκέμ­βριος 2021 – Μάιος 2022 καθώς μετά την αφαί­ρε­ση του φόρου ύψους 16.100 ευρώ που ανα­λο­γεί στο εισό­δη­μα των 55.000 ευρώ, το καθα­ρό εισό­δη­μά του μειώ­νε­ται στα 38.900 ευρώ, δηλα­δή βρί­σκε­ται κάτω από το πλα­φόν των 45.000 ευρώ και συνε­πώς δικαιού­ται την επι­δό­τη­ση που κυμαί­νε­ται από 18–600 ευρώ.

Το ύψος της ενίσχυσης

Για τον υπο­λο­γι­σμό του ποσού της ενί­σχυ­σης ανά δικαιού­χο, αρχι­κά υπο­λο­γί­ζε­ται το ποσό της ενί­σχυ­σης για κάθε λογα­ρια­σμό ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος οικια­κών παρο­χών που έχει εκδο­θεί την περί­ο­δο μετα­ξύ 1ης Δεκεμ­βρί­ου 2021 έως 31η Μαΐ­ου 2022.

Το ποσό της ενί­σχυ­σης ανά λογα­ρια­σμό ρεύ­μα­τος υπο­λο­γί­ζε­ται ως ποσο­στό 60% επί του θετι­κού υπο­λοί­που που προ­κύ­πτει μετά την αφαί­ρε­ση από το ποσό της ρήτρας ανα­προ­σαρ­μο­γής του λογα­ρια­σμού των ποσών έκπτω­σης που έχουν χορη­γη­θεί από το κρά­τος και τους παρό­χους ηλε­κτρι­κής ενέργειας.

Η οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση χορη­γεί­ται σε δικαιού­χους, οι οποί­οι επι­βα­ρύν­θη­καν με συνο­λι­κή αύξη­ση των λογα­ρια­σμών ρεύ­μα­τος για ποσό άνω των 30 ευρώ και δεν μπο­ρεί να υπερ­βαί­νει τα 600 ευρώ ανά δικαιού­χο.

Με βάση τα παρα­πά­νω αν για παρά­δειγ­μα η καθα­ρή μετά την αφαί­ρε­ση των εκπτώ­σε­ων επι­βά­ρυν­ση για ένα νοι­κο­κυ­ριό στους λογα­ρια­σμούς ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος που εκδό­θη­καν από την 1η Δεκεμ­βρί­ου του 2021 έως τις 31 Μαΐ­ου είναι 800 ευρώ θα λάβει επί­δο­μα ύψους 480 ευρώ (800Χ60%).

Πώς και πότε καταβάλλονται τα χρήματα

Η πλη­ρω­μή των δικαιού­χων θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μετά την ολο­κλή­ρω­ση της υπο­βο­λής και εξέ­τα­σης των αιτή­σε­ων και το ποσό της ενί­σχυ­σης θα πιστω­θεί στον τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό που έχει δηλώ­σει ο δικαιού­χος στην αίτη­ση.

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών η κατα­βο­λή των χρη­μά­των θα γίνει στα­δια­κά από τις αρχές Ιου­λί­ου ανά­λο­γα με το χρό­νο υπο­βο­λής της αίτη­σης και την ορθό­τη­τα των στοιχείων.

Ο δικαιού­χος θα λάβει αυτο­μα­το­ποι­η­μέ­νο μήνυ­μα στην διεύ­θυν­ση ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου που έχει δηλώ­σει στην αίτη­ση για τη λήψη της ενί­σχυ­σης, με το ποσό της ενί­σχυ­σης που του κατα­βλή­θη­κε ή θα ενη­με­ρω­θεί σε περί­πτω­ση απόρ­ρι­ψης της αίτησης.

https://ekdoseis-atexnos.gr/

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο