Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Power Pass, Fuel Pass, αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Λίγες ημέ­ρες απο­μέ­νουν ακό­μη για την υπο­βο­λή αιτή­σε­ων για το Power Pass, με τη συμ­με­το­χή να είναι αρκε­τά υψη­λή. Παράλ­λη­λα ανοι­κτή είναι και η πλατ­φόρ­μα με την επι­δό­τη­ση για την αντι­κα­τά­στα­ση των ενερ­γο­βό­ρων ηλε­κτρι­κών συσκευών (κλι­μα­τι­στι­κά και ψυγεία), ενώ προς το τέλος του επό­με­νο μήνα θα ανοί­ξει η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα για το fuel pass.

Οι φορο­λο­γού­με­νοι θα πρέ­πει να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί, αφε­νός για να προ­λά­βουν τις ημε­ρο­μη­νί­ες και αφε­τέ­ρου να συμπλη­ρώ­σουν με προ­σο­χή τις αιτή­σεις, έτσι ώστε να μην υπάρ­χουν λάθη και τύχουν της επι­δό­τη­σης που προβλέπεται.

Σήμε­ρα θα προ­σπα­θή­σου­με πιο ανα­λυ­τι­κά να περι­γρά­ψου­με την δια­δι­κα­σία που απαι­τεί­ται, έτσι ώστε οι πολί­τες να είναι προετοιμασμένοι.

Power Pass

Η προ­θε­σμία για την υπο­βο­λή των αιτή­σε­ων για την χορή­γη­ση του power pass και την απο­ζη­μί­ω­ση έως και 600 ευρώ, για όσους έχουν επι­πλέ­ον χρε­ώ­σεις για το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα στο χρο­νι­κό διά­στη­μα έκδο­σης των λογα­ρια­σμών από την 1η Δεκεμ­βρί­ου του 2021 έως και τις 31 Μαΐ­ου του 2022 και πλη­ρούν τα εισο­δη­μα­τι­κά κρι­τή­ρια, λήγει την προ­σε­χή Πέμ­πτη 30 Ιου­νί­ου και αυτή την στιγ­μή δεν υπάρ­χει πρό­θε­ση για παρά­τα­ση, ενώ πλέ­ον η πλατ­φόρ­μα είναι ανοι­κτή για όλα τα ΑΦΜ.

Η απο­ζη­μί­ω­ση κατα­βάλ­λε­ται για το 60% των επι­πλέ­ον χρε­ώ­σε­ων, αφού πρώ­τα αφαι­ρε­θούν από αυτές οι επι­δο­τή­σεις του κρά­τους και οι πιθα­νές επι­δο­τή­σεις από τους παρόχους.

Ας δού­με μερι­κά ενδει­κτι­κά παραδείγματα.

1. Αν κάποιος έχει επι­πλέ­ον χρε­ώ­σεις, μετά την αφαί­ρε­ση των επι­δο­τή­σε­ων για το εν λόγω διά­στη­μα, συνο­λι­κού ύψους 300 ευρώ, θα λάβει απο­ζη­μί­ω­ση 180 ευρώ.

2. Αν οι επι­πλέ­ον χρε­ώ­σεις ανέρ­χο­νται σε 800 ευρώ, η απο­ζη­μί­ω­ση θα δια­μορ­φω­θεί στα 480 ευρώ.

3. Αν οι χρε­ώ­σεις είναι από 1.000 ευρώ και πάνω και πάλι η απο­ζη­μί­ω­ση θα είναι 600 ευρώ.

Τα χρή­μα­τα ανα­μέ­νε­ται να πιστω­θούν στους λογα­ρια­σμούς των δικαιού­χων έως και τις 15 Ιουλίου.

Μερι­κές χρή­σι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το Power Pass

* Ποιοι είναι δικαιού­χοι: Δικαιού­χοι της ενί­σχυ­σης είναι οι οικια­κοί κατα­να­λω­τές ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, οι οποί­οι είναι συμ­βε­βλη­μέ­νοι σε κυμαι­νό­με­να τιμο­λό­για προ­μή­θειας ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας που ανα­προ­σαρ­μό­ζο­νται με βάση τη χον­δρε­μπο­ρι­κή τιμή αγο­ράς ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας. Η ενί­σχυ­ση αφο­ρά τον λογα­ρια­σμό κατα­νά­λω­σης της κύριας κατοι­κί­ας των δικαιού­χων, καθώς και της μισθω­μέ­νης κατοι­κί­ας των παι­διών τους που σπουδάζουν.

* Οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση: Για τη λήψη της οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης, κάθε αριθ­μός παρο­χής ρεύ­μα­τος, για κάθε μήνα, δηλώ­νε­ται από έναν μόνο δικαιού­χο. Σε περί­πτω­ση που ένας αριθ­μός παρο­χής ρεύ­μα­τος για κάποιον μήνα τυχόν δηλω­θεί από δύο η περισ­σό­τε­ρους δικαιού­χους, ακο­λου­θεί­ται η δια­δι­κα­σία κατα­με­ρι­σμού της ενί­σχυ­σης ανά δικαιούχο.

* Ύψος απο­ζη­μί­ω­σης: Το ποσό της ενί­σχυ­σης ανά λογα­ρια­σμό ρεύ­μα­τος υπο­λο­γί­ζε­ται στο 60% επί του θετι­κού υπο­λοί­που που προ­κύ­πτει μετά την αφαί­ρε­ση από το ποσό της ρήτρας ανα­προ­σαρ­μο­γής του λογα­ρια­σμού και των ποσών έκπτωσης.

* Εξαι­ρέ­σεις: Σε περί­πτω­ση που ο λογα­ρια­σμός δεν αφο­ρά κυμαι­νό­με­νο τιμο­λό­γιο ο αιτών δεν δικαιού­ται τη λήψη ενί­σχυ­σης. Επί­σης, σε περί­πτω­ση που ο λογα­ρια­σμός δεν αφο­ρά παρο­χή οικια­κής χρή­σης, ο αιτών δεν δικαιού­ται τη λήψη ενίσχυσης.

* Υπο­λο­γι­σμός: Για κυμαι­νό­με­να τιμο­λό­για, τα οποία δεν ανα­γρά­φουν ξεχω­ρι­στά στις χρε­ώ­σεις τους το ποσό που αντι­στοι­χεί στη ρήτρα ανα­προ­σαρ­μο­γής, αυτό υπο­λο­γί­ζε­ται τεκ­μαρ­τά από τον προ­μη­θευ­τή ενέρ­γειας (το ποσό που προ­κύ­πτει μετά την αφαί­ρε­ση από το ποσό της χρέ­ω­σης προ­μή­θειας ενέρ­γειας με βάση την κατα­νά­λω­ση, τεκ­μαρ­τού ποσού χρέ­ω­σης ενέρ­γειας για το οποίο λαμ­βά­νε­ται υπό­ψη η τιμή 120 ευρώ ανά MWh).

* Εκπτώ­σεις: Ως εκπτώ­σεις που έχουν χορη­γη­θεί από τους προ­μη­θευ­τές ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας λαμ­βά­νο­νται κάθε μορ­φής εκπτώ­σεις, το ύψος των οποί­ων εξαρ­τά­ται από την κατα­νά­λω­ση ενέρ­γειας του λογα­ρια­σμού. Εξαι­ρού­νται οι εκπτώ­σεις στα­θε­ρού ύψους που δεν υπο­λο­γί­ζο­νται επί της ενέρ­γειας που καταναλώθηκε.

* Ποσά ενί­σχυ­σης: Η οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση χορη­γεί­ται σε δικαιού­χους οι οποί­οι επι­βα­ρύν­θη­καν με συνο­λι­κή αύξη­ση των λογα­ρια­σμών ρεύ­μα­τος που έχουν εκδο­θεί για ποσό άνω των 30 ευρώ και δεν μπο­ρεί να υπερ­βαί­νει τα 600 ευρώ ανά δικαιού­χο. Το ποσό της οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης είναι αφο­ρο­λό­γη­το, ανεκ­χώ­ρη­το και ακα­τά­σχε­το στα χέρια του Δημο­σί­ου ή τρίτων.

* Που θα πιστω­θούν: Το ποσό της οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης πιστώ­νε­ται στον τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό του δικαιού­χου που έχει δηλώ­σει στην αίτηση.

* Ψευ­δή στοι­χεία: Σε περί­πτω­ση που κατά τον έλεγ­χο του αιτού­ντος από τη φορο­λο­γι­κή διοί­κη­ση ή άλλο αρμό­διο όργα­νο ελέγ­χου, δια­πι­στω­θεί υπο­βο­λή ψευ­δών ή ανα­κρι­βών στοι­χεί­ων στην αίτη­ση για τη λήψη της οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης, είναι άμε­σα απαι­τη­τό το διπλά­σιο ποσό της χορη­γη­θεί­σας ενίσχυσης.

Τι θα γίνει με την μισθω­μέ­νη κατοι­κία παι­διών που σπουδάζουν

Ο αιτών καλεί­ται να επι­βε­βαιώ­σει ή να επι­και­ρο­ποι­ή­σει τα στοι­χεία της μισθω­μέ­νης κατοι­κί­ας εξαρ­τώ­με­νων παι­διών της οικο­γέ­νειας που σπου­δά­ζουν. Ειδικότερα:

1. Αντλού­νται από τη δήλω­ση φορο­λο­γί­ας εισο­δή­μα­τος του φορο­λο­γι­κού έτους 2021 τα στοι­χεία της κατοι­κί­ας που αφο­ρούν ενοί­κιο που πλη­ρώ­θη­κε για κατοι­κία παι­διών της οικο­γέ­νειας που σπου­δά­ζουν, τα οποία καλεί­ται ο αιτών να επιβεβαιώσει.

2. Σε περί­πτω­ση που η μισθω­μέ­νη κατοι­κία του παι­διού έχει αλλά­ξει κατά το διά­στη­μα 1η Δεκεμ­βρί­ου 2021 έως 1η Μαΐ­ου 2022, ο δικαιού­χος συμπλη­ρώ­νει τα αντί­στοι­χα στοι­χεία για τη μισθω­μέ­νη κατοι­κία που διέ­με­νε το παι­δί την 1η Δεκεμ­βρί­ου 2021, την 1η Ιανουα­ρί­ου 2022, την 1η Φεβρουα­ρί­ου 2022, την 1η Μαρ­τί­ου 2022, την 1η Απρι­λί­ου 2022 και την 1η Μαΐ­ου 2022.

3. Η μετα­βο­λή των στοι­χεί­ων της μισθω­μέ­νης κατοι­κί­ας του παι­διού απο­τε­λεί υπεύ­θυ­νη δήλω­ση προς τη φορο­λο­γι­κή αρχή και προ-συμπλη­ρώ­νε­ται στα στοι­χεία της φορο­λο­γι­κής δήλω­σης του φορο­λο­γι­κού έτους 2022.

Επι­πλέ­ον πληροφορίες

Την απο­ζη­μί­ω­ση θα την λάβουν όλα τα φυσι­κά πρό­σω­πα με καθα­ρό οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα του 2020 έως 45.000 ευρώ, για τον λογα­ρια­σμό κατα­νά­λω­σης της κύριας κατοι­κί­ας και της κατοι­κί­ας των φοι­τη­τών που σπου­δά­ζουν στο εσω­τε­ρι­κό, με κυμαι­νό­με­να τιμο­λό­για προ­μή­θειας, της περιό­δου 1.12.2021 — 31.5.2022.

Για τη κατα­βο­λή της απο­ζη­μί­ω­σης θα ληφθεί υπό­ψη το εισό­δη­μα του 2020 που δηλώ­θη­κε στην Εφο­ρία το 2021. Σε κάθε περί­πτω­ση απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση για τη λήψη της οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης είναι ο δικαιού­χος να έχει υπο­βά­λει φορο­λο­γι­κή δήλω­ση για τα εισο­δή­μα­τα του 2020 έως την 1η Μαΐ­ου 2022.

Όσοι υπο­βά­λουν για πρώ­τη φορά φέτος φορο­λο­γι­κή δήλω­ση θα πρέ­πει να σπεύ­σουν να την υπο­βά­λουν πριν την υπο­βο­λή της αίτη­σης στην ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα για τη χορή­γη­ση του επι­δό­μα­τος. Για τους συγκε­κρι­μέ­νους θα ληφθεί υπό­ψη το καθα­ρό οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα μετά την αφαί­ρε­ση των φόρων, που απο­κτή­θη­κε το 2021.

Για νοι­κο­κυ­ριά που έχουν κοι­νό ρολόι (π.χ. διπλο­κα­τοι­κί­ες) η επι­δό­τη­ση θα δοθεί στο δικαιού­χο που ο ΑΦΜ του ανα­γρά­φε­ται στον λογα­ρια­σμό ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος. Σε περί­πτω­ση που ο ΑΦΜ δεν ανή­κει σε κανέ­ναν από τους δικαιού­χους το ποσό της επι­δό­τη­σης επι­με­ρί­ζε­ται στους δικαιούχους.

Fuel Pass

Δυνη­τι­κά οι δικαιού­χοι φτά­νουν τους 3,1 εκατ. ιδιο­κτή­τες ΙΧ αυτο­κι­νή­των και μοτο­σι­κλε­τών, οι οποί­οι μπο­ρούν θα λάβουν την επι­δό­τη­ση fuel pass που φτά­νει έως και τα 100 ευρώ.

Το άνοιγ­μα της πλατ­φόρ­μας εκτι­μά­ται ότι θα γίνει στο τέλος του επό­με­νου μήνα, ενώ η κατα­βο­λή του fuel pass εκτι­μά­ται ότι θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις αρχές Αυγούστου.

Ας δού­με τις επι­λο­γές που θα έχουν οι ιδιο­κτή­τες οχημάτων:

Ø Να εκδώ­σουν την ηλε­κτρο­νι­κή κάρ­τα καυ­σί­μων για να μπο­ρούν να εξαρ­γυ­ρώ­σουν το ποσό που θα έχει πιστω­θεί σε αυτή στα πρα­τή­ρια καυ­σί­μων μέχρι το τέλος Σεπτεμ­βρί­ου. Όσοι επι­λέ­ξουν το smartphone για την έκδο­ση της ψηφια­κής κάρ­τας θα έχουν πρό­σθε­τη επι­δό­τη­ση 15 ευρώ που σημαί­νει ότι η οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση ανά­λο­γα με το είδος του οχή­μα­τος (αυτο­κί­νη­το ή μοτο­σι­κλέ­τα) και την περιο­χή που βρί­σκε­ται η κύρια κατοι­κία του δικαιού­χου (ηπει­ρω­τι­κή περιο­χή ή νησιά) κυμαί­νε­ται από 60 έως 100 ευρώ.

Ø Να εισπρά­ξουν τα χρή­μα­τα με κατά­θε­ση στον τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό τους. Στην περί­πτω­ση αυτή το ποσό της επι­δό­τη­σης θα είναι μικρό­τε­ρο και κυμαί­νε­ται από 45 έως 80 ευρώ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Για να λάβουν την οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση οι δικαιού­χοι θα πρέ­πει να πλη­ρούν συγκε­κρι­μέ­να κρι­τή­ρια και προ­ϋ­πο­θέ­σεις και να γνω­ρί­ζουν τα εξής:

1. Δικαιού­χοι: Η επι­δό­τη­ση για τη βεν­ζί­νη που καλύ­πτει τους μήνες Ιού­λιο, Αύγου­στο και Σεπτέμ­βριο χορη­γεί­ται μόνο σε φυσι­κά πρό­σω­πα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και ελευ­θέ­ρων επαγ­γελ­μα­τιών που είναι φορο­λο­γι­κοί κάτοι­κοι Ελλά­δας και έχουν στη κατο­χή τους αυτο­κί­νη­το ή μοτοσικλέτα.

2. Εισο­δη­μα­τι­κό κρι­τή­ριο: Το ατο­μι­κό εισό­δη­μα με βάση τη φετι­νή φορο­λο­γι­κή δήλω­ση δεν μπο­ρεί να υπερ­βαί­νει τα 30.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προ­σαυ­ξά­νε­ται κατά 3.000 ευρώ για κάθε επι­πλέ­ον μέλος του νοι­κο­κυ­ριού (σύζυγος/μέλος συμ­φώ­νου συμ­βί­ω­σης και εξαρ­τώ­με­να τέκνα). Έτσι για το ζευ­γά­ρι φθά­νει τα 33.000 ευρώ, για ζευ­γά­ρι με ένα παι­δί τα 36.000 ευρώ, για ζευ­γά­ρι με δύο παι­δία τα 39.000 ευρώ, για ζευ­γά­ρι με τρία παι­διά τα 43.000 ευρώ και για ζευ­γά­ρι με 4 παι­διά τα 45.000 ευρώ. Με βάση τα εισο­δη­μα­τι­κά κρι­τή­ρια οι δυνη­τι­κοί δικαιού­χοι είναι 3,1 εκα­τομ­μύ­ρια από τα 3,5 εκα­τομ­μύ­ρια ιδιο­κτη­τών οχημάτων.

3. Η πλατ­φόρ­μα: Το φυσι­κό πρό­σω­πο θα πρέ­πει να δηλώ­σει στη σχε­τι­κή πλατ­φόρ­μα στο gov.gr που θα ανοί­ξει στο τέλος Ιου­λί­ου το όχη­μα για το οποίο λαμ­βά­νει την ενί­σχυ­ση και επί του οποί­ου πρέ­πει να έχει κάποιο ποσο­στό συνι­διο­κτη­σί­ας ή συμ­βό­λαιο μακρο­χρό­νιας μίσθω­σης. Κάθε όχη­μα μπο­ρεί να δηλω­θεί από μόνο ένα φυσι­κό πρό­σω­πο και κάθε φυσι­κό πρό­σω­πο μπο­ρεί να δηλώ­νει μόνο ένα όχη­μα. Απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση το όχη­μα να είναι σε κυκλο­φο­ρία, να είναι ασφα­λι­σμέ­νο και να μην οφεί­λο­νται τέλη κυκλοφορίας.

4. Τα ποσά της επι­δό­τη­σης. Για όσους επι­λέ­ξουν τη χρή­ση ψηφια­κής χρε­ω­στι­κής κάρ­τας το ποσό της ενί­σχυ­σης προ­σαυ­ξά­νε­ται κατά 15 ευρώ, ένα­ντι 5 ευρώ που ίσχυε με το προη­γού­με­νο καθε­στώς. Έτσι τα συνο­λι­κά ποσά της επι­δό­τη­σης για το επό­με­νο τρί­μη­νο δια­μορ­φώ­νο­νται ανά­λο­γα με την περιο­χή της κύριας κατοι­κί­ας και το είδος του οχή­μα­τος ως εξής:

* 80 ευρώ για κάτο­χο αυτο­κι­νή­του με κύρια κατοι­κία σε ηπει­ρω­τι­κή περιο­χή με τη χρή­ση ψηφια­κή κάρ­τας και 65 ευρώ χωρίς κάρ­τα, με πίστω­ση του ποσού στον τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό, ένα­ντι 40 που ίσχυε στην προη­γού­με­νη επι­δό­τη­ση χωρίς κάρ­τα και 45 ευρώ που ίσχυε με κάρτα.

* 100 ευρώ για κάτο­χο αυτο­κι­νή­του με κύρια κατοι­κία σε νησιω­τι­κή χώρα με τη χρή­ση κάρ­τας και 85 ευρώ σε τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό, ένα­ντι 50 ευρώ που ίσχυε στην προη­γού­με­νη επι­δό­τη­ση χωρίς κάρ­τα και 55 ευρώ με κάρτα.

* 60 ευρώ για κάτο­χο μοτο­σι­κλέ­τας και κύρια κατοι­κία σε ηπει­ρω­τι­κή περιο­χή με τη χρή­ση κάρ­τας και 45 ευρώ στον τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό, ένα­ντι 30 ευρώ πριν χωρίς κάρ­τα και 35 ευρώ με κάρτα

* 70 ευρώ για κάτο­χο μοτο­σι­κλέ­τας με κύρια κατοι­κία στα νησιά με κάρ­τα και 55 ευρώ στον τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό, ένα­ντι 35 ευρώ πριν χωρίς κάρ­τα και 40 ευρώ με κάρτα

Οι ιδιο­κτή­τες ντι­ζε­λο­κί­νη­των αυτο­κι­νή­των θα λάβουν διπλή επι­δό­τη­ση, αφού εκτός από το fuel pass θα συνε­χί­σουν για το επό­με­νο 3μηνο να λαμ­βά­νουν και επι­δό­τη­ση 15 λεπτών στην αντλία.

Αντι­κα­τά­στα­ση συσκευών

Για την υπο­βο­λή της αίτη­σης απαι­τεί­ται υπο­χρε­ω­τι­κά η προη­γού­με­νη αυθε­ντι­κο­ποί­η­ση του αιτού­ντος με τη χρή­ση των προ­σω­πι­κών κωδικών/ δια­πι­στευ­τη­ρί­ων της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πλη­ρο­φο­ρια­κών Συστη­μά­των Δημό­σιας Διοί­κη­σης του υπουρ­γεί­ου Ψηφια­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης (taxisnet).

Μετά την αυθε­ντι­κο­ποί­η­σή του, ο αιτών υπο­βάλ­λει αίτη­ση δηλώ­νο­ντας, μετα­ξύ άλλων:

1. τον 11-ψήφιο αριθ­μό παρο­χής ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος της οικί­ας στην οποία βρί­σκο­νται οι συσκευ­ές προς αντικατάσταση,

2. τον αριθ­μό συσκευών ανά κατη­γο­ρία που επι­θυ­μεί να αντικαταστήσει,

3. την ύπαρ­ξη ή μη μέλους ΑΜΕΑ στην οικο­γέ­νεια, ώστε να γίνει η κατά περί­πτω­ση δια­σταύ­ρω­ση με στοι­χεία του κέντρου πιστο­ποί­η­σης αναπηρίας,

4. ένα μονα­δι­κό αριθ­μό κινη­τού τηλε­φώ­νου που θα πιστο­ποι­η­θεί μέσω απο­στο­λής κωδι­κού μίας χρή­σης, και ο οποί­ος θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί μετά από τυχόν έγκρι­ση της αίτη­σης χρη­μα­το­δό­τη­σης για την απο­στο­λή των κωδι­κών των επι­τα­γών (vouchers), αλλά και για κάθε σχε­τι­κή επι­κοι­νω­νία με τον ωφελούμενο.

Ο αιτών επι­βε­βαιώ­νει επί­σης τα στοι­χεία που αντλού­νται αυτό­μα­τα από τρί­τες υπη­ρε­σί­ες και μητρώα του Δημο­σί­ου και αφο­ρούν την αίτη­σή του.

Οι βασι­κές ημε­ρο­μη­νί­ες του προγράμματος

Αιτή­σεις χρη­μα­το­δό­τη­σης από δυνη­τι­κούς ωφε­λού­με­νους μπο­ρούν να υπο­βάλ­λο­νται έως και την Τρί­τη 05 Ιου­λί­ου και ώρα 15:00 (κατα­λη­κτι­κή προθεσμία).

Μετά την παρέ­λευ­ση της κατα­λη­κτι­κής προ­θε­σμί­ας ακο­λου­θεί η αξιο­λό­γη­ση, κατά­τα­ξη των αιτή­σε­ων και η ανα­κοί­νω­ση των προ­σω­ρι­νών αποτελεσμάτων.

Ενστά­σεις μπο­ρούν να υπο­βάλ­λο­νται εντός 7 ημε­ρο­λο­για­κών ημε­ρών από την ανα­κοί­νω­ση των προ­σω­ρι­νών απο­τε­λε­σμά­των. Μετά την ολο­κλή­ρω­ση της εξέ­τα­σης των ενστά­σε­ων ακο­λου­θεί η ανα­κοί­νω­ση των ορι­στι­κών απο­τε­λε­σμά­των και η έκδο­ση των επι­τα­γών για τις αιτή­σεις των οποί­ων εγκρί­νε­ται η χρηματοδότηση.

Αγο­ρές με χρή­ση επι­τα­γών του Προ­γράμ­μα­τος μπο­ρούν να γίνο­νται από τους ωφε­λού­με­νους μέχρι και την Παρα­σκευή 16 Σεπτεμ­βρί­ου 2022 (ορό­ση­μο λήξης αγορών).

Αντί­στοι­χα, οι παρα­δό­σεις παλαιών συσκευών προς ανα­κύ­κλω­ση από τους ωφε­λού­με­νος στους εμπό­ρους μπο­ρούν να γίνο­νται έως και την Παρα­σκευή 30 Σεπτεμ­βρί­ου 2022.

Δυνα­τό­τη­τα επιστροφών/ακυρώσεων συναλ­λα­γών στο πλαί­σιο του Προ­γράμ­μα­τος μπο­ρούν να πραγ­μα­το­ποιού­νται έως την Κυρια­κή 16 Οκτω­βρί­ου 2022 (ορό­ση­μο λήξης μετα­βα­τι­κής περιό­δου). Εντός του ίδιου δια­στή­μα­τος επι­τρέ­πε­ται κατ’ εξαί­ρε­ση η αγο­ρά νέων συσκευών (νέα εξαρ­γύ­ρω­ση) μόνο για τις επι­τα­γές που ακυ­ρώ­θη­καν μετά το ορό­ση­μο λήξης αγο­ρών (εντός της μετα­βα­τι­κής περιόδου).

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο