Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Prada, H&M, Zara, Adidas, Nike, και άλλα μεγαθήρια της μόδας καταστρέφουν τα δάση του Αμαζονίου

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Παρά τις δηλώ­σεις τους για την ευαι­σθη­σία τους στην προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος και στα δάση του Αμα­ζο­νί­ου πρό­σφα­τη έρευ­να καθι­στά υπεύ­θυ­νες τις μεγά­λες εται­ρί­ες ένδυ­σης και υπό­δη­σης για την κατα­στρο­φή των δασών.

Η έρευ­να της εται­ρί­ας Stand.earth, βασί­ζε­ται σε 500.000 τελω­νεια­κά έγγρα­φα που δεί­χνουν πως οι παρα­πά­νω εται­ρί­ες συνε­χί­ζουν να προ­μη­θεύ­ο­νται δέρ­μα­τα από την μεγα­λύ­τε­ρη βιο­μη­χα­νία δέρ­μα­τος της Βρα­ζι­λί­ας JBS. Η εκτρο­φή βοοει­δών σε μεγά­λη βιο­μη­χα­νι­κή κλί­μα­κα έχει κατη­γο­ρη­θεί για συμ­με­το­χή στην κατα­στρο­φή των δασών της βρο­χής του Αμαζονίου.

Η JBS έχει κατη­γο­ρη­θεί πως συμ­με­τέ­χει στην απο­ψί­λω­ση του δάσους για να ευνο­ή­σει την βιο­μη­χα­νία βοοει­δών τα δέρ­μα­τα των οποί­ων είναι το αντι­κεί­με­νο των εξα­γω­γών της. Μεγά­λο τμή­μα των δερ­μά­των προ­έρ­χε­ται από τις περιο­χές του Αμαζονίου.

Γι’ αυτό τον σκο­πό ο πρό­ε­δρος Μπολ­σο­νά­ρο είχε εκδιώ­ξει τους αυτό­χθο­νες ιθα­γε­νείς από την περιο­χή ευνο­ώ­ντας την μεγά­λη κλί­μα­κα γεωρ­γί­ας και κτη­νο­τρο­φί­ας αλλά και για ορυχεία.

Γι’ αυτό τον σκο­πό είχε αδια­φο­ρή­σει για την κατά­σβε­ση των τερά­στιων πυρ­κα­γιών το 2019–20 που έκα­ψαν εκα­τομ­μύ­ρια στρέμ­μα­τα δάσους στον Αμαζόνιο.

Από τις 84 εται­ρεί­ες που ανα­λύ­θη­καν από την έκθε­ση, οι 23 είχαν ρητές δια­κη­ρύ­ξεις ενά­ντια στην απο­ψί­λω­ση των δασών. Οι ερευ­νη­τές πιστεύ­ουν ότι αυτές οι 23 εται­ρεί­ες είναι “πιθα­νό” να παρα­βιά­ζουν τις δικές τους πολι­τι­κές, με βάση τα ευρή­μα­τά τους. Ο οίκος μόδας LVMH, για παρά­δειγ­μα, βρέ­θη­κε να έχει σύν­δε­ση με την απο­ψί­λω­ση των τρο­πι­κών δασών του Αμα­ζο­νί­ου — παρά το γεγο­νός ότι νωρί­τε­ρα φέτος η εται­ρία δεσμεύ­θη­κε να προ­στα­τεύ­σει την ευά­λω­τη περιο­χή σε συνερ­γα­σία με την Unesco.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, οι προ­βλέ­ψεις δεί­χνουν ότι για να συνε­χί­σει η βιο­μη­χα­νία μόδας να προ­μη­θεύ­ει τους κατα­να­λω­τές με πορ­το­φό­λια, τσά­ντες και παπού­τσια, πρέ­πει να θυσιά­ζο­νται 430 εκα­τομ­μύ­ρια αγε­λά­δες ετη­σί­ως έως το 2025 πολ­λές από αυτές στις ανοι­χτές πια περιο­χές από την κατα­στρο­φή των δασών.

Αυτή είναι η υπο­κρι­τι­κή πολι­τι­κή των μεγά­λων Οίκων. Μπρο­στά στο κέρ­δος δεν νοιά­ζο­νται για τις κατα­στρο­φι­κές συνέ­πειες και ταυ­τό­χρο­να δια­κη­ρύτ­τουν την προ­σή­λω­ση τους στην προ­στα­σία του περιβάλλοντος.

Πηγές: The Guardian, Riktpunkten.

panos souidoi

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο