Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Premier League: Ανακοίνωσε την εισαγωγή του ημιαυτόματου οφσάιντ από τη νέα σεζόν

H Premier League ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα (11/4) της εφαρ­μο­γής της τεχνο­λο­γί­ας του ημιαυ­τό­μα­του οφσάιντ από την επό­με­νη σεζόν.

«Στη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση των μετό­χων της Premier League, οι σύλ­λο­γοι συμ­φώ­νη­σαν ομό­φω­να στην εισα­γω­γή της τεχνο­λο­γί­ας ημιαυ­τό­μα­του Οφσάιντ.

Το νέο σύστη­μα θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για πρώ­τη φορά στην Premier League την επό­με­νη σεζόν και ανα­μέ­νε­ται η τεχνο­λο­γία να είναι έτοι­μη να εισα­χθεί μετά από ένα από τα φθι­νο­πω­ρι­νά διε­θνή διαλείμματα.

Η τεχνο­λο­γία θα παρέ­χει ταχύ­τε­ρη και συνε­πή τοπο­θέ­τη­ση της εικο­νι­κής γραμ­μής οφσάιντ, με βάση την οπτι­κή παρα­κο­λού­θη­ση παί­κτη, και θα παρά­γει υψη­λής ποιό­τη­τας γρα­φι­κά μετά­δο­σης για να εξα­σφα­λί­σει βελ­τιω­μέ­νη εμπει­ρία εντός του γηπέ­δου και μετά­δο­σης για τους υποστηρικτές.»

Πρό­κει­ται για μία τεχνο­λο­γία ανί­χνευ­σης άκρων, που χρη­σι­μο­ποιεί κάμε­ρες τοπο­θε­τη­μέ­νες σε όλο το στά­διο για να παρέ­χει την ακρι­βή θέση των παι­κτών στο γήπε­δο, δίνο­ντας στους διαι­τη­τές ακρι­βείς πλη­ρο­φο­ρί­ες σε δευτερόλεπτα.

Το σύστη­μα δημιουρ­γεί 29 σημεία δεδο­μέ­νων ανά παί­κτη, ιχνη­λα­τώ­ντας τα διά­φο­ρα μέρη του σώματος.

Να σημειω­θεί ότι ο όρος «ημιαυ­τό­μα­το» επι­λέ­χθη­κε από τη FIFA θέλο­ντας να δεί­ξει τι οι διαι­τη­τές του αγώ­να θα έχουν τον τελευ­ταίο λόγο, μ’ έναν απο­κλει­στι­κό βοη­θό VAR για να παρα­κο­λου­θεί το οφσάιντ.

Η τεχνο­λο­γία έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο του 2022 και στο Champions League, ενώ πιο πρό­σφα­τα εφαρ­μό­στη­κε στο Ασια­τι­κό Κύπελ­λο νωρί­τε­ρα φέτος.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο