Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρεσβεία Βενεζουέλας: Κάλεσμα στη Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αγα­πη­τοί φίλοι και δημοσιογράφοι,

Η Πρε­σβεία της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας στην Ελλά­δα, ενη­με­ρώ­νει για τη Διε­θνή Συνέ­ντευ­ξη Τύπου του Προ­έ­δρου της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας, Νικο­λάς Μαδού­ρο, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο Μέγα­ρο Μιρα­φλό­ρες για την απο­τί­μη­ση της συμ­με­το­χής της Βενε­ζου­έ­λας στο Παγκό­σμιο Συνέ­δριο Ενέργειας.

Στο πλαί­σιο αυτό, η Πρε­σβεία ΚΑΛΕΙ όλα τα κοι­νω­νι­κά κινή­μα­τα, κινή­μα­τα αλλη­λεγ­γύ­ης, μέσα ενη­μέ­ρω­σης και πρα­κτο­ρεία ειδή­σε­ων, να παρα­κο­λου­θή­σουν  ζωντα­νά τη Συνέ­ντευ­ξη Τύπου του Προ­έ­δρου Νικο­λάς Μαδού­ρο, το Σάβ­βα­το 15 Οκτω­βρί­ου 2016, στις 19:00 μμ, στην οδό Χάρη­τος 6, Κολω­νά­κι, Αίθου­σα Απε­λευ­θε­ρω­τών, 1ος Όροφος.

Ώρα έναρ­ξης: 19:00 μμ
Ώρα προ­σέ­λευ­σης: 18:30 μμ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ (15/10, ώρα ενη­μέ­ρω­σης 11.30)

H Πρε­σβεία της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας στην Ελλά­δα, σας ενη­με­ρώ­νει πως ανα­βάλ­λε­ται η σημε­ρι­νή συνέ­ντευ­ξη τύπου του Προ­έ­δρου Νικο­λάς Μαδού­ρο, για την απο­τί­μη­ση της συμ­με­το­χής της Βενε­ζου­έ­λας στο Παγκό­σμιο Συνέ­δριο Ενέργειας.
Θα υπάρ­ξει περαι­τέ­ρω ενη­μέ­ρω­ση για νέα ημε­ρο­μη­νία, σας ευχα­ρι­στού­με για την κατα­νό­η­ση και τη στή­ρι­ξή σας.

Με εκτί­μη­ση,

Πρε­σβεία της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας στην Ελλάδα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο