Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Proteus ‑Πρωτέας | Amazon: Ο ηλεκτρονικός εργάτης προάγγελος νέων χιλιάδων απολύσεων;

Τον Πρω­τέα τον συνα­ντά­με 2.500+ χρό­νια πριν σε αρχαί­ους Ελλη­νι­κούς μύθους ως θαλάσ­σιο δαί­μο­να, ήρωα, ακό­μη και βασι­λιά με ικα­νό­τη­τα να παίρ­νει όποια μορ­φή θέλει –δηλ κανο­νι­κό δια­βο­λά­κι, πολύ πριν ο Βελ­ζε­βούλ γίνει “διά­βο­λος φτω­χο­διά­βο­λος κι απελ­πι­σμέ­νος φουλ” στο “Άλα της δια­βο­λά­κο | τ’ αφε­ντι­κά της Κόλα­σης | σου σκά­ψα­νε το λάκ­κο”: μια πρώ­τη μορ­φή ύλης που δια­δο­χι­κά μετα­μορ­φώ­νε­ται και δημιουρ­γεί όλες τις άλλες μορ­φές που απο­τε­λούν τον κόσμο.

Εν αρχή ην … μια ουσία, που οι δια­φο­ρε­τι­κές εκδο­χές της έφτια­ξαν τα μέρη του σύμπα­ντος, ο «πρώ­τος» δαί­μο­νας. Οι ναυ­τι­κοί τον απο­κα­λού­σαν συχνά «Γέρο­ντα της θάλασ­σας», όπως άλλω­στε τον Φόρ­κυ, τον Νηρέα, τον Τρί­τω­να κά
Από τότε είχα­με εξελίξεις…

είδη­ση)
Με τεχνο­λο­γί­ες που βλέ­που­με και στο χώρο του αυτο­κι­νή­του, η Amazon χρη­σι­μο­ποιεί πλέ­ον τον Πρω­τέα, το πρώ­το πλή­ρως αυτό­νο­μο ρομπότ που μπο­ρεί να εργα­στεί στον ίδιο χώρο με τον άνθρωπο.

Με σημα­ντι­κές επεν­δύ­σεις στη ρομπο­τι­κή τα τελευ­ταία χρό­νια, η Amazon κατά­φε­ρε να φτά­σει σε ένα σημα­ντι­κό ορό­ση­μο για την ίδια αλλά και τον κλά­δο της παρου­σιά­ζο­ντας σε όλο τον κόσμο τον Πρω­τέα (Proteus), ένα πλή­ρως αυτό­νο­μο κινη­τό ρομπότ για χρή­ση στις απο­θή­κες της, “το οποίο ‑λένε δεν απο­τε­λεί παράλ­λη­λα κάποιου είδους απει­λή για τον άνθρω­πο” (σσ. άγνω­στο αν η ανα­φο­ρά έχει να κάνει με την επι­σφά­λεια στη δουλειά)

Το σχή­μα του _πλήρους αυτό­νο­μης λει­τουρ­γί­ας ρομπότ της Amazon το κάνει να θυμί­ζει έντο­να νέας γενιάς αυτό­νο­μη ηλε­κτρι­κή σκού­πα — ωστό­σο κατα­φέρ­νει να πρω­το­πο­ρεί αφού τα συστή­μα­τα ελέγ­χου και παρα­κο­λού­θη­σης του περι­βάλ­λο­ντα χώρου που φέρει του επι­τρέ­πουν να ανα­γνω­ρί­ζει τους ανθρώ­πους που βρί­σκο­νται γύρω του και να προ­σαρ­μό­ζει ανά­λο­γα τη λει­τουρ­γία ώστε να μην προ­κα­λέ­σει κάποιο ατύχημα…

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Τα νέα ρομπότ της Amazon έρχο­νται για να μειώ­σουν τον φόρ­το εργα­σί­ας των ανθρώ­πων στις απο­θή­κες της εται­ρεί­ας με τους Αμε­ρι­κα­νούς να επι­μέ­νουν ότι “δεν πρό­κει­ται να αντι­κα­τα­στή­σουν τους ανθρώ­πους «αφού κάτι τέτοιο θα ήταν λάθος»”.
Ωστό­σο –ανα­φέ­ρει η διοί­κη­ση «η ύπαρ­ξη αυτών των ρομπότ θα επι­φέ­ρει σίγου­ρα κάποια μεί­ω­ση στον αριθ­μό του προ­σω­πι­κού της Amazon, η οποία τα τελευ­ταία δέκα χρό­νια λει­τουρ­γεί περισ­σό­τε­ρα από 500.000 ρομπότ» έχο­ντας αυξή­σει τις επι­χει­ρή­σεις της σε όλο τον κόσμο με πάνω από ένα εκατομμύριο … 

“Η Amazon σκο­πεύ­ει να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει το Proteus σε όλες τις εγκα­τα­στά­σεις της παγκο­σμί­ως για να αυτο­μα­το­ποι­ή­σει τη δια­χεί­ρι­ση στα καρό­τσια μετα­φο­ράς αγα­θών που χρησιμοποιεί”.

Οψό­με­θα…

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο