Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«PUBLIC ISSUE»: Πάνω από 2,5 εκατ. συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις για το έγκλημα στα Τέμπη!

Οι μεγα­λύ­τε­ρες δια­δη­λώ­σεις της 12ετίας ήταν αυτές για το έγκλη­μα στα Τέμπη καθώς πήραν μέρος πάνω από 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι, δηλα­δή του­λά­χι­στον το 30% του πλη­θυ­σμού, σύμ­φω­να με τα ευρή­μα­τα του πολι­τι­κού βαρό­με­τρου της «Public Issue» για τον Μάρ­τη του 2023. Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι η έρευ­να κατα­γρά­φει τη συμ­με­το­χή στις κινη­το­ποι­ή­σεις όσων είναι άνω των 17 ετών, δηλα­δή η έρευ­να δεν μπο­ρεί να κατα­γρά­ψει τις εκα­το­ντά­δες μαθη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις από μαθη­τές γυμνα­σί­ων και πρώ­των τάξε­ων του Λυκείου.


Στην ενδια­φέ­ρου­σα έρευ­να που δημο­σιεύ­τη­κε σήμε­ρα κατα­γρά­φο­νται και ορι­σμέ­να συγκρι­τι­κά στοι­χεία σε σχέ­ση με τις κινη­το­ποι­ή­σεις των τελευ­ταί­ων 12 ετών. Έτσι, σύμ­φω­να με το βαρό­με­τρο της «Public Issue» το 2011 (την περί­ο­δο μετά το πρώ­το μνη­μό­νιο) συμ­με­τεί­χε το 29% και το 2016 για το ασφα­λι­στι­κό, το 27% του πλη­θυ­σμού.


Σε σχέ­ση με το δυστύ­χη­μα στα Τέμπη το 64% επιρ­ρί­πτει ευθύ­νη σε ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για την σημε­ρι­νή κατά­στα­ση του σιδη­ρό­δρο­μου καταρ­ρί­πτο­ντας την προ­σπά­θεια να χρε­ω­θεί το έγκλη­μα με 57 νεκρούς σε ανθρώ­πι­νο λάθος αλλά και στην επι­χεί­ρη­ση συγκά­λυ­ψης των ευθυ­νών στην οποία επι­δί­δο­νται τόσο η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.


Το 58%, δηλα­δή 6 στους 10, θεω­ρεί ότι «πολύ» και «αρκε­τά» ευθύ­νε­ται η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του ΟΣΕ για το δυστύ­χη­μα στα Τέμπη. Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι αυτή την άπο­ψη έχει το 70% των ψηφο­φό­ρων του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποί­ος ως συγκυ­βέρ­νη­ση με τους ΑΝΕΛ ολο­κλή­ρω­σε την εξα­γο­ρά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από την ιτα­λι­κή εται­ρεία, ενώ την ίδια άπο­ψη έχει και το 30% των ψηφο­φό­ρων της ΝΔ.


Σύμ­φω­να με την έρευ­να, όσον αφο­ρά τα αισθή­μα­τα που κυριαρ­χούν σήμε­ρα στην ελλη­νι­κή κοι­νω­νία, κατα­γρά­φε­ται πώς το 40% νιώ­θει οργή και αγα­νά­κτη­ση, δια­φο­ρο­ποι­η­μέ­να σε σχέ­ση με προη­γού­με­νες έρευ­νες της ίδιας εταιρείας.

Μάλ­λον τα στοι­χεία εξη­γούν και το για­τί αυτή η έρευ­να δεν έχει πάρει δημοσιότητα…

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο