Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#QatarGate: Διαψεύδει εμπλοκή του στο σκάνδαλο διαφθοράς της ΕΕ ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Για εμπλο­κή του αντι­πρό­ε­δρου της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής Μαρ­γα­ρί­τη Σχοι­νά ανέ­φε­ρε δημο­σί­ευ­μα του «Politico», ενώ σύμ­βου­λός του το διέψευσε. 

Το «Politico» υπο­στη­ρί­ζει ότι είναι υπό έλεγ­χο ο Μαρ­γα­ρί­της Σχοι­νάς και ότι είχε παρα­βρε­θεί στην τελε­τή έναρ­ξης του μου­ντιάλ στο Κατάρ. Εγρα­ψε ακό­μα πως σε ένα πρό­σφα­το tweet, επαί­νε­σε το Κατάρ για τη «σημα­ντι­κή και απτή πρό­ο­δο στις εργα­σια­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις», ζητώ­ντας να δια­τη­ρη­θούν οι μεταρ­ρυθ­μί­σεις αυτές.

Σύμ­φω­να με το ίδιο δημο­σί­ευ­μα ο Μαρ­γα­ρί­της Σχοι­νάς είχε κεντρι­κή συμ­με­το­χή στην από­φα­ση της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής να ειση­γη­θεί την άρση των απαι­τή­σε­ων για την έκδο­ση βίζας για το Κατάρ και το Κου­βέιτ τον Απρί­λιο, η οποία θα καταρ­γού­σε τη βίζα για τους Κατα­ρια­νούς που ταξι­δεύ­ουν στην ΕΕ για έως και 90 ημέ­ρες σε οποια­δή­πο­τε περί­ο­δο 180 ημε­ρών — είτε για επαγ­γελ­μα­τι­κούς, του­ρι­στι­κούς ή οικο­γε­νεια­κούς λόγους.

Η ψηφο­φο­ρία για αυτό το σχέ­διο ήταν να γίνει αυτή την εβδο­μά­δα στο ευρω­κοι­νο­βού­λιο, ωστό­σο δύο κοι­νο­βου­λευ­τι­κές πηγές δήλω­σαν ότι η ψηφο­φο­ρία πιθα­νό­τα­τα θα αποσυρθεί.

Η αντί­δρα­ση ήρθε από το περι­βάλ­λον του Μαρ­γα­ρί­τη Σχοι­νά. Ο Σύμ­βου­λος Επι­κοι­νω­νί­ας του Αντι­προ­έ­δρου της Κομι­σιόν, Βαγ­γέ­λης Δεμί­ρης έγρα­ψε στο Twitter: «“Ψευ­δείς, ανυ­πό­στα­τοι και παρα­πλα­νη­τι­κοί οι ισχυ­ρι­σμοί για δήθεν “διε­ρεύ­νη­ση” του Μαρ­γα­ρί­τη Σχοι­νά. Χαμέ­νοι στη μετάφραση…».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο