Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

QATARGATE: Η La Repubblica φωτογραφίζει τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά

Παρό­τι ελλη­νι­κά και διε­θνή Μέσα παρου­σιά­ζουν την υπό­θε­ση Εύας Καϊ­λή ως κορυ­φή του παγό­βου­νου στην υπό­θε­ση δια­φθο­ράς στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, εντού­τοις δεν είναι παρά μόνο μια πτυ­χή της δρά­σης λομπι­στών και σύγκρου­σης συμ­φε­ρό­ντων. Η ίδια η ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και τα όργα­νά της από τη φύση της έχει δεσμούς αίμα­τος με τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, και αυτό είναι το φυτώ­ριο για τα κάθε λογής σκάνδαλα.

Η εφη­με­ρί­δα La Repubblica, που πρω­το­στά­τη­σε στην κάλυ­ψη του σκαν­δά­λου με τις μίζες από το Κατάρ σε ευρω­παί­ους αξιω­μα­τού­χους, σε σημε­ρι­νό δημο­σί­ευ­μα στον ιστό­το­πό της ισχυ­ρί­ζε­ται ότι έρευ­να των βελ­γι­κών αρχών πρό­κει­ται να διευ­ρυν­θεί, «φωτο­γρα­φί­ζο­ντας» τον Έλλη­να αντι­πρό­ε­δρο της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, Μαρ­γα­ρί­τη Σχοινά.

Σε άρθρο που ανέ­βα­σε πριν από λίγες ώρες La Repubblica γρά­φει συγκεκριμένα:

«Αλλά ο Panzeri (που θεω­ρεί­ται εγκέ­φα­λος του σκαν­δά­λου) δεν δού­λε­ψε μόνος του. Για να επι­βε­βαιώ­σε­τε για τις πολύ υψη­λές δια­συν­δέ­σεις του, απλά δεί­τε το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο της ΜΚΟ […] Επί του παρό­ντος, βοη­θός του ευρω­βου­λευ­τή είχε μια ιστο­ρία αγά­πης με την αντι­πρό­ε­δρο του ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, την Ελλη­νί­δα Καϊ­λή. Όπως είπα­με, στο σπί­τι τους βρέ­θη­καν εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες ευρώ μετρητά.

Αλλά ακό­μη και σε αυτήν την περί­πτω­ση οι δωρο­δο­κί­ες μπο­ρεί να οδη­γή­σουν αλλού: για την κυβέρ­νη­ση του Κατάρ, ο ρόλος της Καϊ­λή ήταν ένα πασπαρ­τού για να ανοί­ξει τις πόρ­τες του ευρω­παϊ­κού θεσμού. Εκτός ομά­δας PSE.

Συγκε­κρι­μέ­να: η βου­λευ­τής φωτο­γρα­φή­θη­κε πρό­σφα­τα στο Άμπου Ντά­μπι ένα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο με τον συμπα­τριώ­τη της, αντι­πρό­ε­δρο της Κομι­σιόν, Μαρ­γα­ρί­τη Σχοι­νά, μέλος του ΕΛΚ. Ο ίδιος ο Σχοι­νάς που σε ένα tweet του τον περα­σμέ­νο Νοέμ­βριο είχε εκθειά­σει το παγκό­σμιο πρω­τά­θλη­μα του Κατάρ, «μιας χώρας που έχει εφαρ­μό­σει μεταρ­ρυθ­μί­σεις και που αξί­ζει αυτή την παγκό­σμια επιτυχία».

Γι’ αυτό, αυτή τη στιγ­μή, η έρευ­να είναι μόνο στον πρώ­το βαθ­μό. Η Αστυ­νο­μία ήθε­λε να επι­σπεύ­σει τις έρευ­νες για­τί φοβό­ταν ότι, με το τέλος του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου και τη δια­κο­πή των εργα­σιών της Βου­λής για τις δια­κο­πές των Χρι­στου­γέν­νων, πολ­λά (με την έννοια των βαλι­τσών με χρή­μα­τα) θα μπο­ρού­σαν να εξα­φα­νι­στούν. Μάλ­λον δεν είχαν άδικο.

Τις επό­με­νες ώρες όμως θα γίνει κατα­νοη­τό αν και πώς θα φτά­σει στο δεύ­τε­ρο επί­πε­δο: η βελ­γι­κή αστυ­νο­μία ρωτά τον Πάν­τζε­ρι και τον Γκιόρ­γκι για ποιον προ­ο­ρί­ζο­νταν τα μετρη­τά, που βρέ­θη­καν στο σπί­τι, έχο­ντας το υλι­κό από τις υπο­κλο­πές στο χέρι. Επο­μέ­νως, δεν θα μπο­ρούν να πουν πάρα πολ­λά ψέματα.

Ενώ οι άλλοι δύο συλ­λη­φθέ­ντες, ο συν­δι­κα­λι­στής Visentini και ο πρό­ε­δρος της ΜΚΟ No Peace without justice, Niccolò Figà-Talamanca, θα ερω­τη­θούν για τις σχέ­σεις τους με το Κατάρ. Αλλά η έρευ­να θα μπο­ρού­σε να προ­χω­ρή­σει ακό­μη περισσότερο».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο