Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«QatarGate»: Πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν στα σπίτια εμπλεκομένων

Πάνω από ενά­μι­σι εκα­τομ­μύ­ριο ευρώ σε μετρη­τά κατα­σχέ­θη­καν από την Εύα Καϊ­λή και τον Ιτα­λό πρώ­ην ευρω­βου­λευ­τή, Πιερ Αντό­νιο Παν­τσέ­ρι, σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της βελ­γι­κής εφη­με­ρί­δας «Le Soir».

Κατά τη διάρ­κεια έρευ­νας στο σπί­τι του Παν­τσέ­ρι στις Βρυ­ξέλ­λες, οι ανα­κρι­τές της ομο­σπον­δια­κής δικα­στι­κής αστυ­νο­μί­ας ανα­κά­λυ­ψαν περί­που 600.000 ευρώ. Προ­σθέ­το­ντας τα χρή­μα­τα που βρέ­θη­καν στην κατο­χή του πατέ­ρα της Εύας Καϊ­λή και στο σπί­τι της ίδιας και του συντρό­φου της Φραν­τσέ­σκο Τζόρ­τζι στις Βρυ­ξέλ­λες, η τερά­στια έρευ­να απο­κά­λυ­ψε πάνω από ενά­μι­σι εκα­τομ­μύ­ριο ευρώ.

Παύθηκε η Εύα Καϊλή από αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου

Με 625 ψήφους υπέρ η Ολο­μέ­λεια του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, στο Στρα­σβούρ­γο, απο­φά­σι­σε την παύ­ση των καθη­κό­ντων της Εύας Καϊ­λή από το αξί­ω­μα του αντι­προ­έ­δρου του Σώμα­τος. Υπήρ­ξαν μία ψήφος κατά και δύο αποχές.

Η πρό­ε­δρος του ΕΚ Ρομπέρ­τα Μετσό­λα, σε ανάρ­τη­σή της στο twitter, ανέ­φε­ρε: «Στο πλαί­σιο των εν εξε­λί­ξει ερευ­νών, το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο απο­φά­σι­σε ότι η Εύα Καϊ­λή δεν είναι πια μία εκ των αντι­προ­έ­δρων του. Αυτή η από­φα­ση έχει άμε­ση εφαρ­μο­γή». Η κ. Μετσό­λα πρό­σθε­σε ότι το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο θα συνε­χί­σει να συνερ­γά­ζε­ται πλή­ρως με τις αρμό­διες βελ­γι­κές δικα­στι­κές Αρχές.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο