Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Reuters: Μέσα στην σιωπή η Θεσσαλονίκη θάβει τους νεκρούς απο κορωνοϊό (ΒΙΝΤΕΟ)

Με ενα μακά­βριο βίντεο 53 δευ­τε­ρο­λέ­πτων που δεί­χνει σκαμ­μέ­νους τάφους στα Κοι­μη­τή­ρια της Θέρ­μης, το πρα­κτο­ρείο Reuters ανα­φέ­ρε­ται στα υψη­λά ποσο­στά θανά­των από Κορω­νο­ϊό που κατα­γρά­φο­νται στην Θεσσαλονίκη.

Ο τίτλος εύγλωτ­τος: «Μέσα στην σιω­πή, Ελλη­νι­κή πόλη θάβει τους νεκρούς απο κορω­νο­ϊό» (In silence, Greek city buries coronavirus dead).

Από το ξεκί­νη­μα της παν­δη­μί­ας μέχρι και σήμε­ρα, στην ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια έχουν κατα­γρα­φεί περισ­σό­τε­ρα από 114.000 κρού­σμα­τα και 2.902 θάνατοι.

Οι εικό­νες μάκα­βριες και ανα­τρι­χια­στι­κές. Ο πόνος των συγ­γε­νών και φίλων, βουβός.

Οι ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης τερά­στιες και εγκληματικές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο