Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Russia Today: Αφιέρωμα στην παραστρατιωτική εταιρεία μισθοφόρων «Wagner Group»

Αφιέ­ρω­μα στην ιδιω­τι­κή παρα­στρα­τιω­τι­κή εται­ρεία μισθο­φό­ρων «Wagner Group» είχε πρό­σφα­τα το κρα­τι­κό ρωσι­κό ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό δίκτυο Russia Today (RT).

Στο — απο­κλει­στι­κό όπως ανα­φέ­ρε­ται — δημο­σί­ευ­μα, ο δημο­σιο­γρά­φος του RT είχε την ευκαι­ρία να συνο­μι­λή­σει με μέλη της παρα­στρα­τιω­τι­κής οργά­νω­σης που συμ­με­τέ­χουν αυτήν την περί­ο­δο στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία για λογα­ρια­σμό της κυβέρ­νη­σης του Βλ. Πούτιν.

Οι μισθο­φό­ροι αυτο­χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νται χιου­μο­ρι­στι­κά ως «η ορχή­στρα του Βάγκνερ» ή, απλά, «οι μου­σι­κοί», καθώς η εται­ρεία έχει πάρει το όνο­μα της από τον δια­ση­μο γερ­μα­νό συν­θέ­τη του 19ου αιώ­να Ρίτσαρντ Βάγκνερ.

Ωστό­σο, η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα πίσω από την ύπαρ­ξη και δρά­ση της μισθο­φο­ρι­κής οργά­νω­σης κρύ­βει πολ­λές μαύ­ρες πτυ­χές όπως, για παρά­δειγ­μα, οι σχέ­σεις του «Wagner Group» με ακρο­δε­ξιές και νεο­να­ζι­στι­κές ομά­δες. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που έχουν δει το φως της δημο­σιό­τη­τας, ο από­στρα­τος αξιω­μα­τι­κός των ρωσι­κών ειδι­κών δυνά­με­ων Ντμί­τρι Ούτ­κιν, που φέρε­ται να έχει ιδρύ­σει την εται­ρεία, φέρει τατουάζ με ναζι­στι­κά σύμ­βο­λα (Waffen SS), ενώ αρκε­τά μέλη της μισθο­φο­ρι­κής οργά­νω­σης έχουν φωτο­γρα­φη­θεί με ναζι­στι­κές στολές.

Δυτι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης έχουν απο­κα­λέ­σει την «Wagner Group» ως «προ­σω­πι­κό στρα­τό του Πού­τιν» που λει­τουρ­γεί υπό τις οδη­γί­ες του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυνας.

Η μισθο­φο­ρι­κή εται­ρεία φέρε­ται να ιδρύ­θη­κε το 2014 όταν και έλα­βε μέρος στις πολε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις στο Ντον­μπάς, ενώ η δρά­ση της επε­κτά­θη­κε και στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους σε Λιβύη και Συρία.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό δίκτυο «Russia Today», όπως και άλλα ρωσι­κά μέσα, έχουν απα­γο­ρευ­τεί στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, ωστό­σο η πρό­σβα­ση σε αυτά είναι εφι­κτή μέσω άλλων ιστοσελίδων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο