Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Santa Clara: Plaza Ernesto Che Guevara — Σάντα Κλάρα: Πλατεία Ερνέστο Τσε Γκεβάρα (VIDEO)

Η σορός του Τσε που είχε πετα­χτεί σε έναν ομα­δι­κό τάφο στη Βολι­βία, ταυ­το­ποι­ή­θη­κε πριν από 20 χρό­νια, πριν επι­στρα­φεί με τιμές στην Κού­βα για μια επί­ση­μη επι­κή­δεια τελετή.

Από το 1997, πάνω από 4,7 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι έχουν επι­σκε­φθεί το υπό­γειο μαυ­σω­λείο του Τσε πάνω από το οποίο δεσπό­ζει ένα επι­βλη­τι­κό μπρού­τζι­νο άγαλ­μά του στη Σάντα Κλά­ρα, όπου ο Γκε­βά­ρα είναι για πολ­λούς κάτι σαν θετός γιος αφό­του κατά­φε­ρε, τον Δεκέμ­βριο του 1958, μια νίκη απο­φα­σι­στι­κής σημα­σί­ας στον ένο­πλο αγώ­να ενα­ντί­ον των στρα­τευ­μά­των του δικτά­το­ρα Φουλ­χέν­σιο Μπα­τί­στα (1952–1958).

Η Κού­βα τιμά τον κομα­ντά­ντε Τσε Γκε­βά­ρα, μισό αιώ­να από τη δολο­φο­νία του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο