Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Self tests: 95 μαθητές και 98 εκπαιδευτικοί θετικοί στον κορονοϊό

Εκα­τόν ενε­νή­ντα τρεις μη συμ­πτω­μα­τι­κοί, δυνη­τι­κά νοσού­ντες, εντο­πί­στη­καν μετα­ξύ των μαθη­τών, των εκπαι­δευ­τι­κών και λοι­πού προ­σω­πι­κού, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της δήλω­σης απο­τε­λε­σμά­των των self tests στην αντί­στοι­χη πλατ­φόρ­μα από τις 8 πμ σήμε­ρα μέχρι τις 16:45, σύμ­φω­να με στοι­χεία του υπουρ­γεί­ου Παιδείας.

Ειδι­κό­τε­ρα, αρνη­τι­κά τεστ δήλω­σαν 37.379 μαθη­τές, θετι­κά 95 μαθη­τές, ενώ μετα­ξύ του εκπαι­δευ­τι­κού και λοι­πού προ­σω­πι­κού τα αρνη­τι­κά τεστ ήταν 18.430 και τα θετι­κά 98.

Τα 193 άτο­μα θα πρέ­πει να κάνουν επα­να­λη­πτι­κό τεστ και ‑σε κάθε περί­πτω­ση- να μην πάνε σχο­λείο, επι­ση­μαί­νει το υπουργείο.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο