Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Sergio Leone

Leone-sul-set-segue-una-scena-particolarmenmte-drammatica-con-due-giovani-gangster

 

Για­τί απο­φα­σί­σα­τε να γίνε­τε σκηνοθέτης;

Η μητέ­ρα μου ήταν ηθο­ποιός. Ο πατέ­ρας μου ήταν ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της. Είμαι ο γιος κινη­μα­το­γρα­φι­στών. Γεν­νή­θη­κα με παπι­γιόν από σελι­λόιντ στο για­κά μου.

Και για­τί απο­φά­σι­σα­τε να ασχο­λη­θεί­τε με το γουέστερν;
Ποτέ δεν είχα σκε­φτεί να κάνω γου­έ­στερν ακό­μη και όταν το έκα­να. Νομί­ζω ότι οι ται­νί­ες μου είναι γου­έ­στερν μόνο στις εξω­τε­ρι­κές πτυ­χές τους. Μέσα σε αυτές βρί­σκο­νται μερι­κές από τις αλή­θειες μου, οι οποί­ες ευτυ­χώς, όπως βλέ­πω, είναι κοι­νές σε πολ­λά μέρη του κόσμου. Όχι μόνο στην Αμε­ρι­κή. Οι διά­λο­γοι μου είναι κοι­νοί σε όλη τη δια­δρο­μή από το «Για μια χού­φτα δολά­ρια» μέχρι το «Κάπο­τε στην Αμε­ρι­κή». Αλλά αν εξε­τά­σε­τε προ­σε­κτι­κά όλες αυτές τις ται­νί­ες, θα βρεί­τε σε αυτές τις ίδιες έννοιες, το ίδιο χιού­μορ, την ίδια άπο­ψη, και, επί­σης, τους ίδιους πόνους.

Sergio Leone

Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της ‚ο «πατέ­ρας» του σπαγ­γέ­τι γου­έ­στερν γεν­νη­μέ­νος στις 3 Γενά­ρη 1929

 

Επι­μέ­λεια: Redflectuer

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο