Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

SOSίβιο (βίντεο) για τους πρόσφυγες από τα παιδιά της Α’ Δημοτικού Κουνάβων

Το Δημο­τι­κό Σχο­λείο Κου­νά­βων «ξανα­χτυ­πά». Η Α’ τάξη με τη βοή­θεια των εκπαι­δευ­τι­κών τους, Νίκου Γαλά­νη και Νίκου Κων­στα­ντά­κη, δημιούρ­γη­σε μια ται­νία μικρού μήκους για το προ­σφυ­γι­κό ζήτη­μα με πρω­τα­γω­νι­στές τους ίδιους τους μαθητές.

Τι γίνε­ται όταν ένα προ­σφυ­γό­που­λο έρχε­ται στο ελλη­νι­κό σχο­λείο για να φοιτήσει;

Μήπως όλα είναι ένα κακό όνει­ρο ή η ζοφε­ρή πραγματικότητα;

Αντί καλο­και­ρι­νής γιορ­τής, οι μαθη­τές προ­τί­μη­σαν να ασχο­λη­θούν με ένα θέμα που άγγι­ξε τις καρ­διές τους.

(Ευχα­ρι­στού­με το φίλο για την υπό­δει­ξη — πρό­τα­ση του βίντεο)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο